Niska frekwencja na Walnym Zgromadzeniu PID
6 gru 2016 14:43

Po obfitujšcych w dyskusje obradach, dotyczšcych przede wszystkim budżetu na 2003 rok, zmian w wysokoœci składek i członkostwa Polskiej Izby Druku w stowarzyszeniu Intergraf, Walne Zgromadzenie Członków PID udzieliło pokwitowania Radzie Izby i przyjęło sprawozdanie z jej prac za 2002 rok. Pod nieobecnoœć prezesa PID Jerzego Hoppe obradom WZ przewodniczył wiceprezes Andrzej Maciejewski. Po przedstawieniu sprawozdania z działalnoœci Izby w 2002 roku i przekazaniu informacji o sprawach finansowych przez dyrektora Zdzisława Adamskiego rozgorzała dyskusja na temat preliminarza wydatków Izby na rok bieżšcy. Wiele miejsca poœwięcono kwestii przynależnoœci Izby do stowarzyszenia Intergraf, zrzeszajšcego europejskie poligraficzne izby branżowe. Kilka z obecnych na sali osób kwestionowało zasadnoœć ponoszenia wysokich opłat członkowskich, domagajšc się wymienienia korzyœci wynikajšcych z obecnoœci Izby w Intergrafie. W rezultacie w preliminarzu wydatków na 2003 rok składek członkowskich w Intergrafie nie ma w ogóle, zaœ Walne uznało, że członkostwo w tej organizacji powinno być uwarunkowane znalezieniem sponsora, który pokryje zwišzane z tym wydatki. W jednej z końcowych uchwał postanowiono, że ostatecznš dezycję w tej sprawie Rada Izby ma podjšć do 31 maja. Słowo ăsponsorÓ pojawiło się także w innym kontekœcie Đ padła mianowicie propozycja znalezienia sponsorów działalnoœci Izby wzorem organizacji działajšcych na Zachodzie. Jak poinformowano, np. w Niemczech składki tamtejszej izby w Intergrafie opłaca firma Heidelberg. Pomoc w zintensyfikowaniu prac Izby zadeklarował Apolinary Brodecki, wiceprezes naszego wydawnictwa, który zaznaczył, że do PID nie należš dziœ ogromne firmy poligraficzne, zajmujšce szczególne miejsce na rynku, niekoniecznie będšce samodzielnymi drukarniami. Jako przykład podał m.in. drukarnię Wydawnictwa Bauer w Ciechanowie czy też firmy zajmujšce się produkcjš składanki komputerowej i formularzy: Emerson, Samindruk. Prezes Brodecki zaproponował też odtajnienie prac Rady Izby i umożliwienie uczestnictwa w nich przedstawicielom prasy branżowej. Jak przyznał przewodniczšcy Komisji Rewizyjnej Wiesław Grabowski, problemy finansowe Polskiej Izby Druku wynikajš przede wszystkim z niesolidnoœci samych członków. Liczna grupa firm należšcych do PID zalega ze składkami nawet za dwa, trzy kwartały. W tej sytuacji propozycje Rady Izby dotyczšce zróżnicowania opłat w oparciu o wielkoœć zatrudnienia w firmie nie spotkały się ze zbyt przychylnym przyjęciem. W przypadku największych firm zmiany oznaczałyby bowiem podniesienie składki oÉ 250%. Co otrzymamy w zamian? Đ to pytanie pojawiało się doœć często, nie tylko w rozmowach kuluarowych. Ponieważ na WZ zaplanowano przegłosowanie uchwały z tym zwišzanej, Antonina Kuchlewska z Białostockich Zakładów Graficznych i Wiesław Grabowski z Łódzkiej Drukarni Dziełowej zapowiedzieli, że w przypadku jej przegłosowania natychmiast zrezygnujš z członkostwa w Izbie. Po burzliwej dyskusji zaniechano w ogóle głosowania nad wspomnianš uchwałš. W zwišzku z tym Izba stara się szukać pieniędzy gdzie indziej. Podniesieniu przychodów ma służyć m.in. organizacja konkursu Złotego Gryfa (chociaż tu Đ jak poinformowano Đ frekwencja też jest kiepska) i przede wszystkim dwudniowej Konferencji Poligraficznej podczas targów POLIGRAFIA 2003. W częœci ăszkoleniowejÓ WZ wystšpił goœć specjalny Đ znana m.in. ze współorganizowanych przez Poligrafikę szkoleń nt. ekologii Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO. Zapoznała ona uczestników WZ z nowymi przepisami o odzyskiwaniu i recyklingu opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Przypomnijmy, że zagadnienia te były szczegółowo omawiane podczas dwóch imprez szkoleniowych, zorganizowanych przez firmę Metapress przy współudziale Poligrafiki w listopadzie ub.r. i w lutym br. (relacja z tej drugiej znalazła się w marcowym wydaniu naszego czasopisma). Wzięło w nich udział w sumie ponad 150 osób, w tym wiele firm z sektora poligrafii. W zwišzku z rosnšcym zainteresowaniem tš tematykš, czego przejawem było m.in. wystšpienie Hanny Żakowskiej na WZ Polskiej Izby Druku, już dziœ anonsujemy kolejnš imprezę z tego cyklu, tym razem poœwięconš kwestii odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdš Państwo poniżej.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>