Nowa strategia Prasowych Zakładów Graficznych SA w Bydgoszczy
6 gru 2016 14:42

Przed dwoma laty Prasowe Zakłady Graficzne SA w Bydgoszczy obchodziły 55-lecie istnienia. Wówczas przeszły pozytywnie audyt certyfikujšcy systemu zarzšdzania jakoœciš wg standardów PN-ISO 9002. W 2000 r. uruchomiono także w PZG studio DTP wyposażone w nowoczesny sprzęt firmy Agfa. Od tej pory w zakładzie zaszły istotne zmiany organizacyjne. Wišżš się one z aktualnie wdrażanš nowš strategiš działania, w wyniku której ta znana drukarnia o wieloletnich tradycjach zmieni zasadniczo swój dotychczasowy wizerunek. Widomym znakiem zmian będzie nowa nazwa, którš poznamy już w styczniu 2003 roku. O powodach wprowadzenia tych zmian mówi prezes zarzšdu, dr inż. Jadwiga Mojzesowicz-Bilewska: Do niedawna poligrafia była uważana za doskonałš, bardzo rentownš branżę, w którš wszyscy chcieli inwestować. To się jednak zmieniło wraz ze zmianš sytuacji gospodarczej. Wiele drukarń przeżywa kłopoty i nas również one nie ominęły. Nie byliœmy przygotowani wewnętrznie, aby bez szwanku wyjœć z kryzysu, a dodatkowo współpracowaliœmy z takš firmš jak 4Media, która okazała się wyjštkowo nieuczciwym partnerem. Ta współpraca miała bardzo wysokš cenę; za błędy trzeba drogo płacić. Można mieć tylko nadzieję, że prawo będzie bardziej skuteczne w eliminowaniu z rynku nieuczciwych graczy. Zrozumieliœmy, że musimy lepiej dobierać partnerów oraz przywišzywać większš wagę do każdego elementu kosztów, a także perfekcyjnie organizować pracę. Dzisiaj wiemy, że o rezultatach decydujš ludzie i technologia, a może przede wszystkim fachowy zespół pracowników. Podjęliœmy współpracę z Francuskim Instytutem Gospodarki i ekspertem z dziedziny poligrafii ze Stanów Zjednoczonych. Wynikiem wspólnej pracy jest nowa strategia działania firmy, która została opracowana w 6 miesięcy, a obecnie jest wdrażana. Pierwsze efekty i korzystne zmiany sš już widoczne, jak zapewnia pani prezes. PZG SA od kilku miesięcy pracujš z zyskiem. Nowa strategia wišże się œciœle z systemem zarzšdzania jakoœciš. Po audycie przeprowadzonym w czerwcu 2000 roku rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu zarzšdzania œrodowiskowego wg PN-ISO 14001, a w paŸdzierniku 2001 PZG uzyskały certyfikat zintegrowanego systemu zarzšdzania jakoœciš i œrodowiskiem. Jest to zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, a poza tym to istotny atut w rozmowach z klientami. Obecnie prowadzone sš prace nad spełnieniem wymagań najnowszej normy PN-ISO 9001:2001. Wdrażane jest również Kompleksowe Zarzšdzanie Jakoœciš TQM. Projekt ten pozwala okreœlić priorytety oraz uporzšdkować najistotniejsze działania na drodze do celu, jaki postawiła przed sobš firma, chcšca przekształcić się w nowoczesne przedsiębiorstwo usługowo-handlowe œwiadczšce kompleksowe usługi poligraficzne. Nie precyzujemy terminu zakończenia wdrożenia TQM Đ to proces permanentny, lecz zakładamy monitorowanie i kontrolowanie realizacji założonych celów. Jego wyniki będš œwiadczyć o skutecznoœci wdrożenia Đ wyjaœnia prezes Mojzesowicz-Bilewska. Do monitorowania stosuje się opracowanš w PZG SA Strategicznš Kartę Wyników The Balanced Scorecard. Łšczy ona wszystkie szczeble zarzšdzania firmš przez spójnoœć indywidualnych kart wyników z kartš strategicznš. W ramach nowej strategii został bardzo rozbudowany dział kontrolingu; wprowadzono także nowe zasady budżetowania według wzorów amerykańskich. Reorganizacja objęła również dział sprzedaży, o czym mówi Małgorzata Krzemkowska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, która pracuje w PZG od wrzeœnia 1985 r.: Przede wszystkim wprowadziliœmy podział na aktywnych doradców handlowych, którzy majš bezpoœrednie kontakty z klientami, oraz administratorów. To zapewnia pełnš i profesjonalnš obsługę naszych klientów. Położyliœmy również większy nacisk na marketing: stworzyliœmy dużš bazę potencjalnych klientów, wiemy więc, dokšd się udawać i z kim nawišzywać kontakt. Dział został powiększony; obecnie pracuje w nim 6 doradców handlowych oraz 6 osób zajmuje się obsługš administracyjnš i marketingiem. Należy tu również wspomnieć o dziale przygotowania i planowania produkcji, który obecnie traktujemy zupełnie inaczej niż kiedyœ. Dzisiaj jest on przedstawicielem wydawcy na terenie zakładu. Jest on odpowiedzialny za zlecenie na wszystkich etapach jego realizacji. Dodatkowo wprowadziliœmy obsługę posprzedażnš i nowe procedury dotyczšce reklamacji, które załatwia się priorytetowo, praktycznie od ręki. Jesteœmy w trakcie wprowadzania sporzšdzonego na nasze potrzeby programu baz danych, który w znacznym stopniu usprawni pracę w całym dziale marketingu i sprzedaży. Wszystkich zmian dokonujemy z myœlš o naszych obecnych i potencjalnych klientach. Pragniemy, żeby mieli u nas poczucie bezpieczeństwa przy miłej i kompetentnej obsłudze. W nowej strategii przewidziane jest również rozwinięcie na większš skalę kooperacji. Taka jest nasza nowa filozofia Đ podkreœla prezes Mojzesowicz-Bilewska. Đ Uważamy, że kooperacja może przynieœć korzyœci nie tylko nam, ale i naszym partnerom. Wszyscy konkurujemy ze sobš, ale sš zlecenia, których nie możemy wykonać samodzielnie ze względu na ich skalę bšdŸ możliwoœci technologiczne. Jesteœmy przekonani, że możemy znacznie zwiększyć sprzedaż kooperujšc; nie musimy dzięki temu rezygnować z żadnego klienta czy zlecenia. Szukamy takich rozwišzań, które w krótkiej perspektywie stworzš nam i naszym partnerom szansę na zwiększenie potencjału rynkowego, a to właœnie jedno z nich. PZG SA współpracujš aktualnie z kilkoma drukarniami heatsetowymi i dziełowymi, a także firmami dystrybucyjnymi. Jesteœmy w zwišzku z tym w stanie zapewnić klientom kompleksowš obsługę: od projektu do dystrybucji pod drzwi. Potencjał techniczny zakładu stanowiš 3 maszyny drukujšce Harris, przygotowalnia jest wyposażona w naœwietlarkę Avantra 44, cyfrowy proofer AgfaJet Sherpa 43 oraz cyfrowy system wydawniczy Apogee. W planach jest rozwój studia oraz w I kwartale przyszłego roku zainstalowanie systemu CtP. Jest to inwestycja konieczna w zwišzku z obsługš dużych klientów, takich jak: Bertelsmann, GrŸner & Jahr, Gutenberg Online, Codex Media (wydawca GSM Plus), Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich AGA Press. Obecnie Prasowe Zakłady Graficzne, niejako wbrew nazwie (stšd m.in. jej zmiana) nie drukujš już prasy. Drukowane sš tu ksišżki, broszury reklamowe, bardzo duży jest udział czasopism i planowane jest dalsze zwiększenie ich udziału w wolumenie obrotów. Działalnoœć PZG nie ogranicza się do rynku polskiego, lecz obejmuje także rynki wschodnie: przede wszystkim Rosję, ale również Ukrainę i Litwę. Dla tych odbiorców wykonywane sš na ogół wydawnictwa o charakterze albumowym oraz druki reklamowe, a jak zapewnia dyrektor Krzemkowska, współpraca jest nienaganna. Oczywiœcie trzeba umieć znaleŸć dobrego partnera na tym ogromnym rynku; to zadanie dla przedstawicieli bydgoskich zakładów na terenie Rosji. W czasie ponad półwiecza istnienia Prasowych Zakładów Graficznych było w nich zatrudnionych wiele osób; nierzadko praca przechodziła z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci pracownicy tworzyli zakład i majš w nim swój wkład; obecnie zatrudnieni, a jest ich ponad 200, kontynuujš ich dzieło. A że starajš się to robić jak najlepiej, œwiadczš słowa pani prezes: Największym majštkiem firmy sš moi współpracownicy, zarówno ci, którzy sš tu od wielu lat, jak i nowi, młodzi ludzie, których w ostatnich latach zatrudniliœmy. Bez nich ani nie zbudowalibyœmy nowej strategii, ani nie bylibyœmy w stanie jej wdrożyć. Jest to zasługa nie zarzšdu, lecz całego zespołu. Jak widać, pomimo przejœciowych kłopotów bydgoski zakład nie tylko wyszedł na prostš, ale w planach jest dalszy rozwój, już z nowym wizerunkiem i pod nowš markš. Z pewnoœciš mógłby w tym pomóc inwestor strategiczny; prowadzone sš obecnie rozmowy z inwestorami amerykańskimi, a także z dużš polskš grupš kapitałowš, która ma szansę stać się inwestorem finansowym.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>