Nowa technika napędu przy rozbudowie maszyn zwojowych
6 gru 2016 14:42

Maszyny zwojowe majš żywotnoœć kilku dziesięcioleci. Jeżeli w tym okresie niezbędna okaże się ich rozbudowa, wišże się to z koniecznoœciš przeprowadzenia skomplikowanych prac technicznych i wysokimi kosztami. Modułowy system napędu Simovert Masterdrives MC (Motion Control) firmy Siemens pozwala na łatwe zastosowanie techniki napędu bez wałów do dostawianych zespołów rozszerzajšcych maszynę, dzięki czemu istniejšcy napęd nie musi być zmieniany. Maszyny zwojowe coraz częœciej sš rozbudowywane o jednš lub kilka jednostek drukujšcych, aby wzbogacić kolorystykę druków lub zwiększyć ich objętoœć. Ponieważ prawie wszystkie maszyny, które mogš być rozbudowane, majš napęd oparty na wspólnym wale napędowym Đ powstaje pytanie, czy przy tej rozbudowie należy wzmocnić istniejšce składniki mechaniczne napędu lub czy może trzeba wbudować dodatkowy silnik. Za pomocš techniki napędu firmy Siemens, w której nie ma wału napędowego, możliwa jest rozbudowa maszyny bez przebudowywania jej istniejšcej częœci napędowej. Rozbudowana maszyna pracuje w zwykły sposób. Jako wartoœć zadana dla nowych zespołów służy sygnał sin/cos z nadajnika (przetwornika pomiarowego) maszyny, umieszczonego w odpowiednim miejscu na wale napędowym. W tym miejscu nie powinny występować prawie żadne drgania, aby pomierzona wartoœć nie była zakłócona. Ta zadana wartoœć jest wczytywana w przetwornik za pomocš karty nadajnika, następnie jest przetwarzana i rozdzielana na wszystkie przetworniki za pomocš Simolink. Simolink to bardzo szybka ăkaskadaÓ wartoœci zadanych na bazie œwiatłowodów z wysokim przepływem danych, generalnie spełniajšca następujšce trzy funkcje: Ľ szybkie synchroniczne rozdzielanie wartoœci zadanej, Ľ szybkie sprzęgnięcie napędów, przy czym jeden napęd oblicza wirtualnš oœ prowadzšcš, Ľ synchronizacja obliczajšcych tarcz czasowych wszystkich napędów sprzęgniętych poprzez Simolink. Napędy można więc traktować tak, jakby były one sprzęgnięte mechanicznie. Alternatywnie mogš one pracować także niezależnie od realnej osi prowadzšcej. Koncepcja Siemensa upraszcza mechanicznš budowę maszyny względnie jej rozbudowę, co wišże się z wysokš elastycznoœciš oraz oszczędnoœciš kosztów. Przeniesienie tej koncepcji jest wspierane przez właœciwoœci napędów Simovert Masterdrive MC i szereg silników 1PH i 1FT. Silniki 1PH i 1FT zostały opracowane specjalnie do napędów ze zmiennš liczbš obrotów. Sš one budowane jako asynchroniczne serwomotory lub jako serwomotory trwale namagnesowane. Te silniki chłodzone powietrzem lub wodš majš zwartš budowę, zintegrowany system nadajników, wysokš dynamikę, optymalne właœciwoœci ruchu obrotowego, budowę prawie nie wymagajšcš konserwacji oraz kontrolę temperatury silnika. Do maszyn wklęsłodrukowych i fleksograficznych silniki mogš być wykonane w wersji przeciwwybuchowej. Przetworniki częstotliwoœci oferujš takie funkcje technologiczne, jak: kštowy ruch współbieżny, pozycjonowanie, funkcje sprzęgła lub realnš oœ prowadzšcš o wysokiej dokładnoœci i modułowoœci. Urzšdzenia sš dostarczane w zakresie mocy od 0,5 kW do 200 kW jako przetworniki lub falowniki z osobnš jednostkš zasilajšcš lub z zasilaniem drugostronnym. Dzięki temu do każdego przypadku można zestawić odpowiedniš konfigurację napędu. Do uruchomienia, ustawienia parametrów i do diagnozy służy pakiet oprogramowania Drive ES, bazujšcy na PC.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>