Nowa technologia ukrytych obrazów firmy Xerox
6 gru 2016 14:43

Naukowcy z firmy Xerox zademonstrowali eksperymentalnš technologię druku kolorowego, umożliwiajšcš nadruk kilku obrazów jeden na drugim, z których każdy staje się widoczny pod wpływem okreœlonego koloru œwiatła. Po raz pierwszy zmieniajšce się drukowane kolorowe obrazy mogš być ukazywane przez oddziaływanie œwiatłem. Nazwana ăSwitch-A-ViewÓ (ăZmień widokÓ) œwietlna multipleksowa technologia obrazu pozwoli firmom zamieszczać ukryte obrazy lub przekazy na powszechnie stosowanych obiektach z nadrukami, takich jak pudełka z płatkami œniadaniowymi, T-shirty, kupony i standardowe dokumenty drukowane. Technologia, zaprezentowana na konferencji PICS 2003 Towarzystwa Nauk i Technologii Obrazu (Society for Imaging Science and Technology), została opracowana przez Stevena Harringtona, Roberta LoceŐa, Gaurav Sharma i Juliet Zhang, naukowców z amerykańskiego centrum badawczego firmy Xerox w Webster. Technologia badaczy Xerox diametralnie zmienia konwencjonalny sposób myœlenia. Tradycyjnym wyzwaniem dla naukowców zajmujšcych się kolorem jest opracowanie systemu, w którym kolory drukowanych obrazów wyglšdajš tak samo, niezależnie od tego, czy sš oglšdane w œwietle jarzeniowym, fluorescencyjnym czy dziennym. Poszukiwania naukowców z firmy Xerox zmierzajš do opracowania sposobów na zlikwidowanie różnic w wyglšdzie obrazu. Jednak celem nowej technologii jest wzmocnienie różnych reakcji na różne Ÿródła œwiatła. Rezultat: dwa zupełnie odrębne i doœć szczegółowe obrazy mogš być drukowane na jednej kartce papieru, ale tylko jeden z nich jest widoczny np. w niebieskim œwietle, a drugi w œwietle czerwonym. Jest to bardziej wyrafinowana wersja dziecięcego triku z użyciem celofanu do odkrycia ăsekretnej wiadomoœciÓ. Nau-kowcy mogš uzyskiwać różne efekty przy użyciu ukrytych obrazów, łšcznie z obrazem trójwymiarowym i prostš animacjš. Technika, oczekujšca na przyznanie patentu, polega na zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania do zarzšdzania kolorem i przełšczaniu między różnymi Ÿródłami œwiatła. Wymaga również użycia skalowanej drukarki oraz tzw. scharakteryzowanego czynnika oœwietlajšcego Đ wšskiego pasma œwiatła o okreœlonej długoœci fali. Możliwoœci zastosowania nowej technologii ăSwitch-A-ViewÓ obejmujš drukowanie zabezpieczeń i poœwiadczeń ważnoœci w celu zapobiegania potencjalnym fałszerstwom oraz tworzenie oryginalnych obrazów, takich jak komiksy lub karty do gry i reklamy. Technologia jest dostępna w ramach licencji. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox