Nowe œcieżki kreatywnoœci
6 gru 2016 14:43

Czasami przyglšdajšc się jakiejœ reklamie wydrukowanej na papierze mamy wrażenie, że czegoœ jej brakuje. Zbyt mało w niej dynamiki, głębi lub elementu zaskoczenia. Papier mimo wszechstronnych zastosowań narzuca pewne ograniczenia w kreacji. Dla tych, którzy chcš uwolnić wyobraŸnię zamkniętš w papierowych ramach, jest dobra wiadomoœć: istnieje materiał, który łšczy w sobie zalety papieru oferujšc dodatkowo zaskakujšce możliwoœci. Mowa o Lenticularze, czyli inaczej folii soczewkowej. Pozwala ona posługiwać się obrazem, komponować go i używać jako noœnika informacji w zupełnie nowy sposób, zarezerwowany dotychczas na potrzeby filmu bšdŸ animacji. Dzięki specyficznej budowie Lenticularu mamy do dyspozycji wiele dynamicznych lub przestrzennych efektów, które przełamujš stereotypowe spojrzenie na materiały drukowane. Druk na folii soczewkowej należy do grupy produktów najnowszej generacji, choć jego korzenie sięgajš poczštków XX wieku i eksplozji powszechnego zainteresowania, jakie wzbudziło pojawienie się fotografii i filmu. Lata dynamicznego rozwoju technik fotograficznych, komputerowych i poligraficznych umożliwiły wykorzystanie całego potencjału folii soczewkowej. Znacznie wzrosła również jakoœć oferowanych produktów. Elektroniczna obróbka obrazów, możliwoœć zadrukowywania materiałów plastikowych metodš offsetu z wykorzystaniem farb UV wpłynęła znacznie na wzrost zainteresowania Lenticularem i jego większš dostępnoœć. Lenticular to rodzaj plastikowego podłoża o bardzo wysokiej przezroczystoœci, którego wierzchnia strona zbudowana jest z równoległych rzędów cylindrycznych, wypukłych soczewek. Strona spodnia jest gładka i dzięki temu można jš zadrukować. Soczewki majš zdolnoœć skupiania promieni na wycinku obrazu znajdujšcego się bezpoœrednio pod nimi. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych refrakcyjnych właœciwoœci i umieszczeniu pod soczewkš kilku lub kilkunastu różnych obrazów w odpowiednich miejscach i odpowiedniej kolejnoœci, możemy obserwować np. sekwencję dajšcš złudzenie ruchu. Wystarczy zmieniać kšt obserwacji powierzchni Lenticularu. Proces przygotowywania efektów specjalnych polega więc na bardzo precyzyjnym podzieleniu obrazów na kolejne wycinki i œcisłym dopasowaniu ich do siatki soczewek. W większoœci wypadków grafika i fotografie użyte do tradycyjnego druku nadajš się do przetworzenia na efekty reprodukowane na folii soczewkowej. Zawsze jednak zalecana jest konsultacja z zespołem zajmujšcym się przetworzeniem projektu na potrzeby technologii Lenticularu. W trakcie konsultacji okreœlane sš szczegółowe parametry techniczne dotyczšce pracy oraz ustalany jest optymalny rodzaj efektu, jaki można zastosować dla konkretnego produktu. Prawdziwš zaletš Lenticularu jest więc możliwoœć umieszczenia nie jednej, lecz wielu informacji na powierzchni folii. Złudzenie ruchu lub głębia obrazu przykuwajš uwagę obserwatorów dużo bardziej niż tradycyjny wizerunek. Skutecznoœć oddziaływania poszczególnych efektów uzyskiwanych na Lenticularze także jest różna. Dynamika i zmieniajšce się obrazy sprawdzajš się bardzo dobrze w œrodowisku sprzedaży detalicznej jako materiały wsparcia i promocji. Efekt flip, polegajšcy na zmianie jednego obrazu w drugi, wzbudzi zainteresowanie klienta i zostanie zapamiętany œrednio o 67% skuteczniej niż statyczny efekt głębi 3D, sprawdzajšcy się doskonale na produktach, z którymi klient ma bezpoœredni kontakt, np. na: opakowaniach, okładkach ksišżek, czasopism, kalendarzach czy podkładkach pod mysz. Porównanie dwuwymiarowego, statycznego znaku z Lenticularem jest jak porównanie zarysu koncepcji z doœwiadczanym przeżyciem. Efekt 3D przekazuje odbiorcy 3 sygnały wpływajšce na percepcję i aż 7 bodŸców działajšcych na podœwiadomoœć! Mamy więc okazję wykorzystania tych bodŸców, aby uzyskać możliwie najwięcej pozytywnych reakcji ze strony klienta. Firmy pragnšce wzmocnić markę użyjš folii soczewkowej z powodu jej niewštpliwej atrakcyjnoœci marketingowej. Udowodniono, że reagujemy na bodŸce wizualne, które dotykajš emocjonalnej strony naszego umysłu pobudzajšc w ten sposób pamięć długoterminowš, zachowujemy je więc w pamięci. Ci, którzy wybrali tę formę zapadajšcego w pamięć przekazu, wygrajš bitwę o miejsce w umysłach konsumentów. Gama wyrobów produkowanych z folii soczewkowej jest równie obszerna jak ta otrzymywana w wyniku obróbki papieru. Lenticular wykorzystywany jest do produkcji kart promocyjnych, wrzutek do produktów spożywczych, jako element opakowań jednostkowych. Standy, hangery, wobblery czy shelf-linery z folii soczewkowej œwietnie sprawdzajš się jako trwałe i efektowne materiały wsparcia sprzedaży. Okładki ksišżek, czasopism, zeszytów, pocztówki i kalendarze również można wyprodukować z Lenticularu. Materiał ten robi wrażenie zarówno na dzieciach, jak i na dorosłych, dlatego gadżety reklamowe, podkładki pod myszy i wiele innych produktów wykorzystujšcych tę technologię jest przyjmowanych z entuzjazmem. Majš one dużo dłuższš żywotnoœć marketingowš niż zwykłe materiały promocyjne, ponieważ sš do tego stopnia atrakcyjne wizualnie, że do kosza na œmieci trafiajš niezmiernie rzadko. Folia soczewkowa poddaje się właœciwie wszystkim rodzajom obróbki wykończeniowej. Po czterokolorowym zadruku rewersyjnym dodatkowo pokrywanym kilkoma warstwami białej farby zabezpieczajšcej (w zależnoœci od wymaganego stopnia krycia biel nadrukowuje się od dwóch do szeœciu razy) można Lenticular cišć i wykrawać nadajšc mu nietypowe kształty, można podklejać go papierem lub gšbkš (np. w podkładkach pod myszy). Stosuje się także powtórny zadruk (nanoszony na białš farbę zabezpieczajšcš pierwotny druk rewersyjny), podklejanie warstwš magnesowš (magnesy na lodówki) bšdŸ kaszerowanie tekturš czy tworzywem sztucznym. Generalnie techniki wykończeniowe dobierane sš w zależnoœci od rodzaju produktu. Dzięki odpowiednim maszynom przystosowanym do drukowania w technologii UV, długoletniej praktyce w zadruku powierzchni z tworzyw sztucznych i œcisłym kontaktom z dostawcš wysokiej jakoœci folii soczewkowej, firma Cezar włšczyła Lenticular do swojej oferty. Liczne próby technologiczne, szkolenia z zakresu projektowania i przygotowywania efektów, odpowiedni sprzęt komputerowy konfigurowany z myœlš o elektronicznym przetwarzaniu plików na potrzeby technologii Lenticularu pozwalajš przypuszczać, że już wkrótce ten entuzjastycznie przyjmowany na œwiecie produkt zagoœci na stałe wœród materiałów reklamowych obecnych na naszym rynku. Artykuł ukazał się we wrzeœniowym wydaniu magazynu ăCezar MediaÓ