Nowe możliwoœci w drukowaniu opakowań
6 gru 2016 14:42

20 wrzeœnia w zakładzie Koenig & Bauer AG w Radebeul ponad 600 przedstawicieli przemysłu poligraficznego z 19 krajów miało okazję zapoznać się z nowymi możliwoœciami racjonalnego i oszczędnego drukowania oraz uszlachetniania na arkuszowych maszynach offsetowych. Wœród uczestników spotkania była liczna, prawie 70-osobowa grupa polskich właœcicieli drukarń. Zaprezentowano dziewięć fachowych referatów z zakresu przygotowalni, druku, materiałów eksploatacyjnych i dalszej obróbki oraz nowe rozwišzania w produkcji opakowań, które w wielu przypadkach mogš być adaptowane do drukowania akcydensów. W pokazach praktycznej zmiany zlecenia i drukowania w zakładzie KBA w Radebeul uczestniczyło łšcznie siedem maszyn od małego do wielkiego formatu. Pokazy drukowania były prowadzone na różnych podłożach: od bardzo cienkich papierów po grube tektury (E-Welle), z alternatywnymi technikami produkcji Đ teoretyczne możliwoœci prezentowano w praktyce. KBA Rapida Đ elastycznoœć jako standard Po powitaniu goœci przez Andreasa Mšssnera Đ członka zarzšdu ds. sprzedaży offsetowych maszyn arkuszowych, JŸrgen Veil Đ dyrektor marketingu offsetowych maszyn arkuszowych przedstawił chronologiczny rozwój bezpoœredniego drukowania na tekturze falistej na offsetowych maszynach Rapida, którego poczštki sięgajš 1998 roku. Aby zapewnić użytkownikom elastyczne dostosowanie się do rynku, najważniejszym zadaniem KBA jest wyposażanie standardowych maszyn w akcesoria umożliwiajšce bezpoœrednie zadrukowywanie akcydensów, opakowań i tektury falistej. JŸrgen Veil omówił szczegółowo najważniejsze elementy w wyposażeniu i sterowaniu Rapidy, zapewniajšce wysokš jakoœć drukowania produktów z kartonu i tektury. Albrecht Szeitszam Đ dyrektor sprzedaży i marketingu w ContiTech Đ omówił rozwój i szczególne zalety nowych obcišgów gumowych o wysokiej kompresji ContiAir Prestige, które mogš być stosowane do drukowania akcydensów (od 170 g/m2), do kartonaży i tektury falistej, jak również przy zastosowaniu systemów farb akcydensowych, hybrydowych i UV. Prezentowane w powiększeniu przekroje zadrukowanej tektury G, F i E nie wykazywały wgnieceń w linii zadruku. Powierzchnia obcišgu gumowego ContiAir Prestige zapewnia dodatkowo wysokš ostroœć punktu, niewielki przyrost punktu oraz dobre drukowanie pełnych płaszczyzn. Ekonomiczne uszlachetnianie farbami hybrydowymi W swoim drugim referacie JŸrgen Veil objaœnił zasady technologii hybrydowej. Przedstawił też elementy wyposażenia typowej maszyny hybrydowej oraz wyniki pomiarów połysku po podwójnym lakierowaniu UV i po procesie hybrydowym. Referent udowodnił, że przy niewielkich kosztach inwestycyjnych i zakładowych w technologii hybrydowej osišga się trwały wyższy stopień połysku aniżeli przy podwójnym lakierowaniu UV. Ponadto technologia hybrydowa umożliwia uzyskanie efektów połyskowo-matowych bez potrzeby stosowania płyt do lakierowania wybiórczego. Jako najważniejsze podstawy zaangażowania się KBA w technologię hybrydowš wymienił: Ľ rosnšce koszty druku przy tendencjach do malejšcych nakładów oraz Ľ potrzebę uzyskania, w interesie użytkowników, potencjału nowoczesnego arkuszowego druku offsetowego, wyższej opłacalnoœci i jakoœci poprzez intensywnš współpracę producenta maszyn drukujšcych i użytkowników materiałów. Gerrit Wemken Đ kierownik laboratorium w SunChemical Đ przedstawił rozwój i produkcję farb hybrydowych. Poczynajšc od roku 1999 farby te sš we współpracy z KBA testowane i systematycznie ulepszane. Najnowsze rozwišzania umożliwiajš zmniejszenie pęcznienia wałków z materiałów konwencjonalnych i mniejsze obcišżenie zapachem. Za typowy zapach UV odpowiedzialne sš fotoinicjatory i produkty wytršcane w czasie utrwalania. Przy testach z nowymi fotoinicjatorami w centrum demonstracyjnym KBA osišgnięto niedawno znacznš poprawę. Referent poinformował też o kilku firmach, w których obok konwencjonalnej produkcji offsetowej na tych samych maszynach stosowane sš technologie hybrydowe. Nowoœci w wysoko wydajnych maszynach wykrawajšcych Daniel Pfirter Đ przedstawiciel firmy Bobst Đ omówił dalszš obróbkę produktów wydrukowanych na kartonach i tekturach oraz najnowsze systemy registrów w wysoko wydajnych maszynach wykrawajšcych. Celem opracowania Power-registra było zredukowanie ăstoperówÓ i tolerancji zakładowej, jak również zwiększenie niezawodnoœci i dokładnoœci pasowania. Innowacyjny system registra pracuje bez kontaktu z krawędziš arkusza, a paser wykrawania przeprowadzany jest do krawędzi arkusza lub do wydrukowanego rysunku. Odbywa się to poprzez podwójnš kontrolę arkusza, a w następstwie Đ automatycznš kalibrację, automatycznš synchronizację nakładaka i bocznš kontrolę stosu. Dzięki tym technicznym szczegółom Power-register umożliwia nowe warianty procesu wykrawania i wyższš wydajnoœć przy jeszcze większej dokładnoœci. Standard gęstoœci jak w fotografii Martin Trutt Đ szef firmy MediaComplex Đ zaprezentował nowy system farbowy Aniva. Skala Aniva umożliwia reprodukcję ilustracji w fotograficznym zakresie gęstoœci. Tolerancja w procesie drukowania z zastosowaniem skali Aniva jest znacznie mniejsza aniżeli okreœlono w normie ISO. Przestrzeń barwna rozszerza się w wyniku większej gęstoœci i przewyższa systemy szeœcio- i siedmiofarbowe. System Aniva obejmuje programy Aniva do wykonania danych ilustracji, profilu farby Aniva Euro, danych dla kopii i odbitki testowej do porównania nakładu z wytycznymi standaryzacji dla druku. Farba Aniva jest tak opracowana, że można jš stosować jak zwykłe farby skalowe, a przy drukowaniu nimi na odpowiedniej maszynie sterowanie barwš jest efektem pomiarów. Farby Aniva sš dostosowane również do drukowania 4 na 4. Nowe możliwoœci rastra FM Joachim Halbleib Đ specjalista z firmy Creo Europe Đ przedstawił zalety rastra Staccato. Firma Creo wprowadzajšc na rynek technologię rastra FM osišgnęła wyższy poziom jakoœci drukowanych ilustracji. System Staccato z dużym powodzeniem może być stosowany we wszystkich dziedzinach druku offsetowego. Ilustracje wykonane w tej technologii sš wolne od mory, rozet rastrowych, wyróżniajš się fotograficznš jakoœciš i wiernoœciš reprodukcji szczegółów, stabilnoœciš tonów i barw. Drukowanie małych nakładów opakowań na maszynie 74 Karat Po teoretycznym wprowadzeniu druga częœć spotkania obejmowała praktyczne pokazy w centrum demonstracyjno-szkoleniowym i halach montażowych zakładu KBA w Radebeul. Na cyfrowej maszynie offsetowej 74 Karat z zespołem lakierujšcym prezentowano produkcję opakowania dla przemysłu farmaceutycznego na 250 g kartonie Invercoat. W przemyœle tym dominujš niewielkie nakłady. Maszyna 74 Karat znajduje zastosowanie w tym segmencie rynku do drukowania akcydensów i opakowań. Genius 52 w produkcji opakowań Na pięciokolorowej cyfrowej maszynie offsetowej KBA Genius 52 w formacie A3+ prezentowano szybkš zmianę niskonakładowego zamówienia drukowanego na papierze. Aniva i G-Fala na półformatowej maszynie Rapida 74 Uczestnicy spotkania zapoznali się również z wysokš elastycznoœciš produkcji maszyn Rapida w półformacie. Na KBA Rapida 74 drukowano najpierw zlecenie na 170 g papierze, stosujšc nowš Aniva Đ Skala w standardowej skali europejskiej. Uczestnicy mieli możliwoœć oceny jakoœci, wynikajšcej z wysokiej gęstoœci i rozszerzonej przestrzeni barwnej. Następnie dokonano zmiany na wielobarwny motyw opakowania drukowanego na tekturze G o gruboœci 0,94 mm. W maszynie półformatowej szybka zmiana podłoża nie stwarza żadnych problemów. Rapida 105 i wykrawarka Bobst w tandemie Głównym punktem pokazu była prezentacja pięciokolorowej maszyny Rapida 105 z wieżš lakierniczš, posadowionej na podwyższeniu z w pełni zautomatyzowanym systemem podawania stosów papieru Nonstop i logistykš odbierania stosów z wykładania w bezpoœrednim współdziałaniu z automatem wykrawajšcym Bobst Đ Autoplaten SP 104-ER. Prezentacja współdziałania obu maszyn wykazała, jak szybko można zmienić zlecenie w procesie nowoczesnego drukowania opakowań. Pokaz rozpoczęto od drukowania etykiet na papierze 80 g. Następnie na obu maszynach w cišgu bardzo krótkiego czasu przestawiono produkcję na opakowanie wina na tekturze G (drukowanie i wykrawanie), dalej podjęto zmianę produkcji na grubym podłożu Đ tekturze E. Kolejna zmiana pracy na maszynie drukujšcej i wykrawajšcej na produkcję teczki prospektów na 300-gramowym kartonie wywarła duże wrażenie. Uszlachetnianie poprzez efekt perłowy Uszlachetnianie produktów efektem perłowym na pięciokolorowej maszynie Rapida 105 z wieżš lakierniczš było prezentowane we współpracy z fabrykš farb Michael Huber. Na 200 g papierze wykonano druk ilustracji reprodukowanej w technologii rastrowania Staccato, uszlachetniajšc całš powierzchnię lakierem perłowym, natomiast na kolejny arkusz efekt perłowy naniesiono wybiórczo. Natryskiwanie aluminium, biel kryjšca i technologia hybrydowa Na trzeciej z kolei maszynie Rapida 105 z szeœcioma zespołami farbowymi i wieżš lakierniczš produkowano folder stosujšc najpierw farby hybrydowe w skali europejskiej, lakier olejowy oraz końcowe lakierowanie UV, a następnie na kartonie z naniesionš natryskowo warstwš aluminium wykonano ekskluzywne opakowanie z naniesieniem bieli kryjšcej, druku czterokolorowego i końcowym lakierowaniem UV. Wielki format Đ od papieru 170 g do tektury E Głównym punktem pokazów była pięciokolorowa Rapida 142, na której przeprowadzono najpierw lakierowanie broszury inline (papier 170 g) wydrukowanej farbami hybrydowymi, następnie po zmianie płyt drukowano motyw opakowania na mikrofali F (gruboœć 1,15 mm), w końcu na fali E (gruboœć 1,55 mm) z efektem matowym i połyskowym uzyskanym poprzez kombinację różnych systemów farb z końcowym lakierowaniem UV. Obok sali wykładowej ustawiły swoje stoiska informacyjne firmy, których produkty były stosowane w czasie prowadzonych prezentacji jako materiały eksploatacyjne, m.in. producent tektur falistych firma Carl Eichhorn Welpapenwerke. *** Organizatorzy spotkania po bardzo pracowitym dniu zadbali o odpoczynek i relaks Đ około 600 osób wzięło udział w ăOktoberfestÓ. Wielojęzyczne konwersacje, muzyka, tańce, œpiewy i degustacje kulinariów przy kuflach piwa trwały do póŸnych godzin nocnych. Wyjazd kolejnego dnia do twierdzy Kšnigstein w Saksonii Szwajcarskiej służył kontynuacji wymiany poglšdów i nawišzywaniu nowych kontaktów.