Nowe oblicze firmy Reprograf
6 gru 2016 14:42

Taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana przez firmę Reprograf z okazji otwarcia nowej siedziby 28 listopada ub.r. Tytuł ten dotyczył nowego wizerunku firmy zwišzanego nie tylko z przeniesieniem do nowoczesnego budynku, ale przede wszystkim z postrzeganiem Reprografu na rynku. Do niedawna kojarzona głównie z filmami, dziœ firma oferuje całš paletę rozwišzań dla cyfrowej przygotowalni. Dlatego też leitmotivem konferencji była technologia CtP. W spotkaniu, które towarzyszyło uroczystoœciom zwišzanym z otwarciem nowej siedziby przy ul. Wolskiej 88 w Warszawie, wzięło udział kilkudziesięciu klientów firmy z całej Polski. Konferencję rozpoczęli właœcicielka firmy Reprograf Jolanta Kurowiak i wiceprezes Tadeusz Figurski. W słowach powitania oboje podkreœlali fakt przeobrażenia się firmy Reprograf z dostawcy materiałów i urzšdzeń dla tradycyjnej przygotowalni w jednego z najważniejszych w Polsce oferentów kompleksowych rozwišzań z zakresu cyfrowych systemów prepress. Przeobrażenie to miało œcisły zwišzek z dwoma wydarzeniami, z których każde w pewien sposób ăwstrzšsnęłoÓ polskim rynkiem poligraficznym. Najpierw w grudniu 2001 roku Reprograf stał się polskim dystrybutorem Kodak Polychrome Graphics (dodajmy, w zakresie filmów Đ wyłšcznym), zaœ podczas targów IPEX 2002 podpisana została umowa o wyłšcznym przedstawicielstwie japońskiej firmy Screen na obszarze naszego kraju. Tym samym w ofercie Reprografu znalazły się zarówno filmy, płyty konwencjonalne oraz cyfrowe, jak i systemy prepress: skanery, naœwietlarki CtF, systemy CtP i systemy odbitek próbnych. I właœnie nowoczesnym rozwišzaniom technicznym, a także kwestii wyboru najlepszego z nich poœwięcony był pierwszy referat konferencji, wygłoszony przez Andrzeja Sochonia, Product Managera w firmie Reprograf (artykuł oparty na tej prezentacji publikujemy na s. 34). Prelegent przedstawił aktualny stan technologii CtP, krótko charakteryzujšc status CtP, najważniejsze wydarzenia roku 2002 w tej dziedzinie (m.in. pojawienie się technologii GLV na targach IPEX) oraz aktualne trendy w każdej z powszechnie stosowanych technologii bezpoœredniego naœwietlania płyt. W drugiej częœci wystšpienia A. Sochoń zaprezentował kompleksowš ofertę firmy Screen w zakresie cyfrowej przygotowalni. Kolejne wystšpienie przygotowane przez Wojciecha Siwiaka, inżyniera sprzedaży i serwisu, miało odpowiedzieć na pytanie: ăCzy wdrożenie CtP musi być procesem skomplikowanym i długotrwałym?Ó. Autor przedstawił w nim najważniejsze zalety CtP (wyższa jakoœć produkowanych płyt, lepsze wykorzystanie maszyn drukujšcych, redukcja kosztów, szybsze wykonanie płyty), porównał też liczbę procesów, które majš miejsce w przygotowalni tradycyjnej, z krótszym cyklem technologicznym oferowanym przez CtP. Sporo miejsca poœwięcono oprogramowaniu, przede wszystkim systemom workflow sterujšcym systemami CtP, które niejednokrotnie sš traktowane przez potencjalnych nabywców CtP po macoszemu. Tymczasem, o czym przekonał się chyba każdy z obecnych użytkowników naœwietlarek do płyt, bez odpowiedniego oprogramowania nawet najlepszy sprzęt będzie tylko maszynš, a nie systemem produkcyjnym. Wojciech Siwiak zaprezentował pokrótce kolejne etapy wdrożenia systemu CtP. Pierwszym z nich powinno być zdaniem autora przygotowanie zaplecza w zakresie oprogramowania: szkolenie załogi, realizacja bieżšcej produkcji przy wykorzystaniu nowych narzędzi, przygotowanie do rozpoczęcia produkcji płyt w systemie CtP. Dopiero po przeszkoleniu personelu w dziedzinie software'u można przystšpić do instalowania naœwietlarki do płyt. Tu autor szczególnš uwagę zwraca na precyzyjne ustawienie parametrów naœwietlania oraz na kalibrację krzywych przyrostu punktu. Ostatni etap to uruchomienie produkcji płyt cyfrowych. Trzeci referat, poœwięcony znaczeniu płyt przy wyborze technologii CtP, przygotowali wspólnie Tadeusz Figurski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży w firmie Reprograf oraz Maria Œlesicka. Przedstawili prognozy dotyczšce rozwoju technologii drukowania, z których wynika, że w najbliższych latach będš wzrastać udziały dwóch technik: przede wszystkim druku cyfrowego (z 8% w 1997 r. do 20% w roku 2010) i fleksografii (z 18% do 20% w tym samym okresie). Spadnš natomiast udziały rynkowe offsetu (z 46% do 37%). Tadeusz Figurski przedstawił główne kryteria wyboru odpowiedniej płyty CtP, zaprezentował też dane dotyczšce rozwoju rynku płyt oraz aktualny stan technologii CtP. Jak wynika z przedstawionych liczb, w chwili obecnej niewiele ponad 11% wszystkich płyt stanowiš płyty cyfrowe (z czego 51% to płyty termiczne), jednak w samej tylko Europie już za trzy lata odsetek ten ma wzrosnšć do 50%! Do 2005 roku œwiatowy rynek płyt będzie rósł o 3-4% rocznie. Ostatni referat przygotował Konrad Szerszeński, przedstawiciel handlowy firmy Reprograf w zakresie systemów odbitek próbnych. W wystšpieniu pod przewrotnym tytułem ăUmarł król, niech żyje królÓ dokonał próby odpowiedzi na pytanie, czy proof cyfrowy można już traktować jako godnego następcę wersji analogowej. Prelegent zaprezentował aktualnš ofertę w zakresie systemów proofingu dostępnych na rynku, także z podziałem na stosowane w nich technologie. *** Dzień póŸniej, 29 listopada, również w nowej siedzibie Reprografu odbyło się spotkanie gazetowe, w którym wzięli udział przedstawiciele najważniejszych drukarń gazetowych w Polsce. W roli prelegentów wystšpili Andrzej Sochoń, który skoncentrował się na tematyce CtP, i Christoph Herzog, dyrektor sprzedaży firmy Best na obszarze Europy Wschodniej. Referat poœwięcony gazetowym systemom CtP Andrzej Sochoń rozpoczšł od prezentacji danych statystycznych. Jak z nich wynika, w kwietniu tego roku na całym œwiecie pracowało ponad 1100 gazetowych systemów CtP, z czego znaczna większoœć Đ prawie 800 Đ w Europie. Co ciekawe, od paŸdziernika 2001 roku zanotowano przyrost liczby gazetowych naœwietlarek CtP aż o 18%. Jeżeli chodzi o Europę, pod względem powszechnoœci zastosowania CtP zdecydowanie przodujš Niemcy: w kwietniu br. pracowało tam 211 naœwietlarek, co oznacza, że niemal co czwarta gazetowa naœwietlarka CtP jest instalowana u naszych zachodnich sšsiadów. Kolejne miejsca zajęły Wielka Brytania (82 systemy) i Đ co ciekawe Đ Szwecja (70 instalacji). Polska znalazła się w grupie pozostałych krajów (w sumie 18 maszyn); przypomnijmy, że obecnie pracujš w naszym kraju zaledwie 2 gazetowe systemy CtP. Pod tym względem zdecydowanie wyprzedzajš nas chociażby Czesi z 8 systemami. Po przedstawieniu danych statystycznych Andrzej Sochoń zaprezentował najważniejsze argumenty zwolenników stosowania technologii CtP w drukarniach gazetowych: większa produkcja płyt (zwišzana m.in. z rosnšcš popularnoœciš koloru w gazecie), możliwoœć przesunięcia deadline'u zwišzana ze skróceniem procesu technologicznego, coraz częœciej stosowane zdalne drukowanie i pojawianie się mutacji regionalnych, zwiększenie produkcji bez potrzeby zwiększania zatrudnienia. Drugi z referatów, zaprezentowany przez Christopha Herzoga z firmy Best, nosił tytuł ăUczyń swojš pracę płynnšÓ i dotyczył odpowiedniego zastosowania narzędzi do cyfrowego proofingu w wydawnictwach i drukarniach gazetowych. Poza prezentacjš korzyœci płynšcych z zastosowania systemów odbitek próbnych w branży gazetowej autor skupił się na przedstawieniu oferty firmy Best w tym zakresie.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>