Nowe trendy w technologii farb
6 gru 2016 14:42

Nowe tendencje w technologii farb, przede wszystkim w sektorze opakowań giętkich, w większoœci przypadków odpowiadajš wymaganiom drukarzy dotyczšcym polepszania własnoœci produktu oraz łatwego zarzšdzania farbš. Nowe granice dla wysokich osišgnięć Obecnie wysiłki producentów skoncentrowane sš na trzech głównych tematach: Ľ wzrost siły adhezji farby do folii i/lub odpornoœci na rozrywanie, Ľ zredukowanie retencji rozpuszczalników, Ľ poprawienie drukownoœci. Wymagania odnoœnie do wyższej siły adhezji, szczególnie w obszarach zgrzewanych, sš coraz wyższe z uwagi na większš iloœć nakładanej farby oraz naprężenia termiczno-mechaniczne spowodowane wysokš prędkoœciš linii pakujšcych. Technologie opakowań sterylizowanych, z uwagi na sterylizację oraz pasteryzację, wymagajš coraz wyższych wartoœci odpornoœci na rozrywanie w strukturach wielowarstwowych. W tej dziedzinie zastosowań BASF wynalazł oraz cišgle udoskonala szerokš gamę produktów. Sš to farby produkowane na bazie żywic winylowych (odpowiednie do zadruku PET i PA), żywic poliwinylobutylowych oraz poliuretanowych (odpowiednie do zadruku PE, PP, PET i PA). Coraz większy postęp w przetwórstwie opakowań oraz nowe maszyny drukujšce w znaczšcym stopniu zredukowały iloœć rozpuszczalnika w opakowaniu. Niemniej końcowi odbiorcy opakowań kładš duży nacisk na dalsze jej obniżanie, a producenci farb pracujš intensywnie nad poprawieniem charakterystyki farb. Dzięki temu opracowali różne farby w zależnoœci od procesu drukowania oraz końcowego zastosowania wydruku: z bardzo niskš retencjš rozpuszczalników, niezawierajšce okreœlonych grup rozpuszczalników (ketony, węglowodory alifatyczne) lub pozbawione rozpuszczalników organicznych (nowe fleksograficzne i wklęsłodrukowe farby wodorozcieńczalne do zadruku papieru i PE). W cišgu ostatnich dziesięciu lat fleksografia odrobiła znacznš częœć strat w jakoœci druku, jakš wykazywała w stosunku do wklęsłodruku. Jest to efekt cišgłej ewolucji wszystkich kluczowych elementów tej technologii: maszyn drukujšcych, wałków rastrowych, płyt oraz farb. BASF zarówno w zakresie płyt, jak i technologii farb może zaoferować drukarzom nowe produkty, które charakteryzujš się lepszš drukownoœciš oraz wyższš koncentracjš pigmentu (płyty cyfrowe, modyfikowana nitroceluloza, farby PVB i PU). Wklęsłodruk również wymaga poprawienia drukownoœci, szczególnie w takich zastosowaniach, jak nadruk powierzchniowy zastępujšcy poprzednio stosowany nadruk rewersyjny (przejœcie od materiałów wielowarstwowych do jednowarstwowych). Nowe technologie grawerowania pomagajš drukarzowi kształtować ostateczny wyglšd opakowania, ale także tutaj charakterystyka farby odgrywa bardzo ważnš rolę. Nowoœci dotyczš wszystkich rodzajów farb wklęsłodrukowych, również takich, jak problematyczne farby na bazie winylu. ăBezproblemoweÓ farby Konkurencja wymaga od drukarni zaangażowania w upraszczanie oraz standaryzowanie procesu produkcji. Obecnie nowe standardy w szybkoœci maszyn, redukcja nakładów, użycie specjalnych podłoży, wymóg wyższych standardów jakoœciowych spowodowały, że zarzšdzanie farbš stało się bardziej kompleksowe. W zwišzku z tym drukarnie zwracajš się o pomoc do dostawcy farb. Widoczne sš tutaj trzy podstawowe potrzeby i trendy: Ľ odkrycie uniwersalnych farb (marzenie o jednej farbie), Ľ łatwe dobieranie barw i zużycie resztek farbowych, Ľ farby przyjazne œrodowisku. Drukarnie zawsze pytajš o jednš farbę, którš można drukować na wszystkich rodzajach podłoży i wykonywać wszystkie rodzaje nadruków. Ten wymóg jest sprzeczny z dużš liczbš różnorodnych materiałów oraz końcowych zastosowań nadruków. Spowodował on wzrost iloœci serii farb będšcych do dyspozycji drukarza. Obecne zmniejszanie nakładów druków wskazało ograniczenia technologii opartej na znacznej iloœci serii farb: Ľ duża częstotliwoœć zmian serii farb na maszynie (efektywnoœć narzšdu maszyny), Ľ mycie zespołów farbowych, Ľ możliwoœć wzajemnego zanieczyszczenia przez niekompatybilne serie farb. Nowe badania pozwoliły wprowadzić serie farb odpowiednich do zadrukowywania szerokiej gamy podłoży i osišgania różnorodnych końcowych zastosowań druków. Prace koncentrujš się na systemach PVB i PU, które gwarantujš dobrš adhezję oraz odpornoœć na rozrywanie dla różnych podłoży drukowych, przy spełnieniu okreœlonych instrukcji stosowania. Celem drukowania jest przeniesienie informacji przy użyciu kształtów i barw. Zdefiniowanie odcieni, a potem ich porównywanie z wzorcem generuje reklamacje między drukarniami i końcowymi odbiorcami. Od dłuższego czasu drukarze majš do dyspozycji densytometry oraz spektrofotometry, które niestety często zostały stworzone dla innego rodzaju technologii, nie do tak cienkich warstw kładzionej farby (1-3 mikrometry). BASF poœwięcił znaczny zakres swoich badań tym systemom i może zaoferować system BACOS dla fleksografii i wklęsłodruku. Jest to system spektrofotometryczny, który definiuje odcień i dobiera odpowiedniš recepturę przy założonej lepkoœci oraz z użyciem maksymalnej możliwej iloœci farb resztkowych. Stosowanie tego systemu jest potężnym narzędziem w redukowaniu zapasu zarówno farb nowych, jak i starych, generujšcych resztki nie do wykorzystania. System daje się również automatycznie połšczyć z mieszalniš farb. W okresie dziewiętnastu lat całkowicie nowe podejœcie przemysłu do zanieczyszczenia œrodowiska wymogło na drukarniach ograniczenie zanieczyszczeń ciekłych i gazowych. Nowe technologie, takie jak katalityczne spalanie lub odzyskiwanie rozpuszczalników, zostały wynalezione przy udziale dostawców farb. Drukarnie majš do dyspozycji farby o wyższej zawartoœci suchej masy i równoczeœnie niższej lepkoœci oraz udoskonalone kompozycje rozpuszczalników. Wnioski Na koniec tego krótkiego przeglšdu nowych trendów w technologii farb fleksograficznych i wklęsłodrukowych możemy potwierdzić pełne zaangażowanie dostawców farb w prace nad nowymi produktami, a także ich pełnš integrację z klientami w celu tworzenia nowych, produktywnych systemów zarzšdzania produkcjš. Opracowano na podstawie referatu dr. Giuseppe Gianetti z firmy BASF Vernici e Inchiostri SpA, wygłoszonego w czasie sympozjum ăItalian technology for convertingÓ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>