Nowoœci firmy Adobe z konferencji Seybolda
6 gru 2016 14:42

Firma Adobe Systems przedstawiła nowš wersję profesjonalnego programu do projektowania i składu publikacji, Adobe¨ InDesignŞ 2.0. Program, przy którego tworzeniu uwzględniono sugestie profesjonalnych grafików z różnych krajów, pozwoli rozwišzywać wiele problemów napotykanych przez użytkowników oraz oferuje narzędzia umożliwiajšce zarzšdzanie procesem tworzenia publikacji przeznaczonych dla różnych mediów Đ obecnie i w przyszłoœci. Nowe zalety to: obsługa importu i eksportu plików XML (eXtensible Markup Language Đ rozszerzalny język znaczników), przezroczystoœć obiektów, możliwoœć tworzenia tabeli i edycji długich dokumentów, lepszy interfejs drukowania, bezpoœrednia obsługa Mac OS X oraz œciœlejsza integracja z innymi produktami Adobe. Po raz pierwszy w programie służšcym do projektowania publikacji pojawia się funkcja przezroczystoœci obiektów, dzięki której można w łatwy sposób uzyskiwać i edytować efekty wymagajšce dotychczas stosowania odrębnych aplikacji. Nowe funkcje tworzenia tabel umożliwiajš szybkie przekształcenie w tabelę tekstu podzielonego znakami tabulacji lub bezpoœredni import tabeli z dokumentów Microsoft Word i Excel. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników InDesign 2.0 umożliwia tworzenie i edycję dużych dokumentów. Projektant może zgrupować odpowiednie dokumenty w ksišżkę w celu uzyskania cišgłej numeracji stron oraz sporzšdzenia spisu treœci i indeksów. Nowy, bardziej przejrzysty interfejs drukowania uwzględnia sugestie specjalistów, zapewniajšc bezproblemowe zastosowanie programu InDesign w różnego typu profesjonalnych procesach produkcyjnych. Dzięki zwiększonej wydajnoœci InDesign 2.0 jest także znacznie szybszy. InDesign 2.0 umożliwia profesjonalnym twórcom bardziej efektywne projektowanie i obróbkę bogatych wizualnie dokumentów oraz ich udostępnianie za poœrednictwem różnych kanałów, w tym druku, Internetu i urzšdzeń przenoœnych, takich jak komputery kieszonkowe (PDA). InDesign może ponadto wymieniać dane, takie jak skalowalna grafika wektorowa (Scalable Vector Graphics Đ SVG), z programem Adobe GoLiveŞ, wypełniajšc w ten sposób lukę pomiędzy procesami stosowanymi w profesjonalnym druku a procesami przygotowywania publikacji w Internecie. Dzięki obsłudze plików Adobe PDF ze znacznikami, InDesign eksportuje bogato ilustrowane graficznie ksišżki elektroniczne (eBooks), które można przeglšdać za pomocš różnych urzšdzeń. Adobe InDesign 2.0 będzie dostępny w pierwszym kwartale 2002 r. Szacowana cena detaliczna wynosi 3250 złotych za pełny produkt oraz 690 złotych za uaktualnienie. Kolejna premiera to Adobe¨ Illustrator¨ 10, najnowsza wersja oprogramowania do grafiki wektorowej. Zawiera wydajne, zintegrowane narzędzia, takie jak gotowe symbole i funkcja dzielenia obrazu, służšce do tworzenia i optymalizowania grafiki przeznaczonej na strony WWW, opcje ułatwiajšce kreację, np. płynne deformowanie obrazu, oraz rozszerzenia zwiększajšce wydajnoœć, np. grafika dynamiczna sterowana parametrami. Jest œciœle zintegrowany z innymi profesjonalnymi programami graficznymi Adobe. Oprócz tego, po wprowadzeniu na rynek Adobe InDesign¨ 2.0, użytkownicy Illustratora 10 mogš zachowywać przezroczystoœć obiektów przy ich przenoszeniu pomiędzy tymi dwoma programami. Dzięki zawartej w programie Illustrator 10 nowej funkcji obsługi symboli można zmniejszyć rozmiary plików i efektywniej zarzšdzać grafikš opartš na powtarzajšcych się motywach. Adobe Illustrator oferuje również nowš, wygodnš obsługę obiektowego dzielenia grafiki, tabele HTML z zastosowaniem warstw definiowanych w standardzie CSS (Cascading Style Sheet), rozszerzone funkcje importowania i eksportowania formatu SVG oraz eksport w formacie Macromedia¨ FlashŞ (SWF). Illustrator 10 wprowadza nowe narzędzia kreatywne, takie jak Live Distortion Đ funkcja umożliwiajšca łatwe wyginanie, rozcišganie i skręcanie tekstu, grafiki i obrazów na wszelkie sposoby. Zdeformowane obiekty i tekst można nadal w pełni edytować, niezależnie od wczeœniejszych manipulacji. Adobe Illustrator 10 będzie dostępny w czwartym kwartale 2001 r., po szacunkowej cenie detalicznej 1859 złotych. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>