Nowoœci firmy Hugo Beck na targach FachPack 2003
6 gru 2016 14:43

Wysoka jakoœć opakowań Đ niskie koszty inwestycji Firma Hugo Beck GmbH & Co KG, wiodšcy œwiatowy producent maszyn pakujšcych, po raz kolejny ustanowiła nowe standardy w dziedzinie opakowań, prezentujšc na targach FachPack 2003 maszyny pakujšce, wyposażone w najnowsze systemy napędu i sterowania: Ľ Maszyna foliujšca STANDARD 500 S Đ najnowsza konstrukcja będšca połšczeniem bardzo wysokiej jakoœci pakowania, charakterystycznej dla maszyn typu STANDARD z prostš budowš maszyny typu FLEXO. Urzšdzenie wykonuje opakowania foliowe o wysokiej jakoœci przy bardzo korzystnym stosunku cena-wydajnoœć. Znakomita do pakowania artykułów poligraficznych i papierniczych. Ľ Maszyny foliujšce SUPER 400 K oraz SUPER 400 XLM Đ połšczenie nowatorskiego zastosowania systemu ăMotion ControlÓ firmy Siemens oraz dużych wydajnoœci maszyn tego typu (do 15 000 opak./h) czyni je idealnymi dla przemysłu poligraficznego. Ľ Tunel obkurczajšcy SL 5015/23 Super Đ całkowicie nowe rozwišzania techniczne, gwarantujšce wysokš estetykę pakowania w folię termokurczliwš przy niedużych wymiarach tunelu Đ 1,5 m i przy zmniejszonym zużyciu energii. Opakowania foliowe wysokiej jakoœci Dzięki najnowszej maszynie foliujšcej STANDARD 500 S osišgnięto jakoœć opakowania niedostępnš wczeœniej w tym segmencie cenowo-wydajnoœciowym: Ľ folia przylegajšca œciœle i równo, także przy produktach giętkich, Ľ zgrzew boczny eliminujšcy zakładkę na górnej lub dolnej powierzchni produktu, Ľ estetyczne wykonanie rogów opakowania, nawet dla produktów wysokich, Ľ doskonała jakoœć pakowania zarówno w folie zwykłe, jak i termokurczliwe, Ľ wydajnoœć do 5000 opakowań/h. Doskonałš jakoœć pakowania zapewnia idealne prowadzenie folii, wynikajšce z zastosowania: napędzanego przesuwu folii, transportu opakowania na taœmie podciœnieniowej i precyzyjnego, łatwego w obsłudze sterowania, które zapobiega zniekształceniu i rozcišganiu folii. Nowoczesna technika sterowania (wypróbowana w wielu maszynach pakujšcych Hugo Beck) gwarantuje bezproblemowe sterowanie wszystkimi parametrami pracy oraz pozwala na włšczenie maszyny w istniejšcš linię produkcyjnš. Zintegrowana pamięć pozwala na szybkie przełšczanie parametrów pomiędzy różnymi produktami. Nowatorskie zastosowanie systemu ăMotion Control, Konzept Simotion DÓ Jeszcze wyższš elastycznoœć pracy i łatwoœć obsługi gwarantuje system ăMotion Control, Konzept Simotion DÓ firmy Siemens, zastosowany po raz pierwszy w maszynie pakujšcej z napędem serwo. Dzięki systemowi ăMotion ControlÓ użytkownik korzysta ze wszystkich zalet napędu serwo: wysokiej wydajnoœci i szybkoœci działania, precyzji ruchu, bezpieczeństwa pracy oraz prostoty obsługi. Lepsze opakowania przy mniejszym zużyciu energii Kolejnym sposobem pozwalajšcym na osišgnięcie wysokiej jakoœci opakowania jest zastosowanie nowego tunelu obkurczajšcego typu SL 5015/23 SUPER firmy Hugo Beck. Tunel ten, przy wyraŸnie poprawionym bilansie energetycznym, pozwala na perfekcyjne, indywidualne dopasowanie wyników obkurczania, zapewniajšc: Ľ obkurczanie produktów giętkich, Ľ optymalnš jakoœć obkurczania na podkładkach, także przy produktach cienkich i wyginajšcych się, Ľ podwyższone bezpieczeństwo przy produktach wrażliwych, Ľ pobór energii zredukowany o ponad 30% dzięki lepszej izolacji cieplnej oraz optymalnemu sterowaniu temperaturš i prędkoœciš przepływu goršcego powietrza. Artykuł sponsorowany