Nowoœci w Xerox Polska i nie tylko…
6 gru 2016 14:43

23 stycznia podczas konferencji prasowej w Warszawie firma Xerox Polska ogłosiła nowe kierunki rozwoju na 2003 rok. Majš one doprowadzić do wzrostu jakoœci usług oraz zadowolenia klientów. Najważniejsze Đ jak zaznaczył podczas konferencji Olivier Ferraton, General Manager Central Eastern Europe Đ dotyczš trzech obszarów działalnoœci firmy: kanałów sprzedaży, usług outsourcingowych dla biznesu oraz działalnoœci skierowanej do sektora poligraficzno-wydawniczego (Graphic Arts). Ich wdrażanie zapoczštkowała zmiana na stanowisku dyrektora generalnego Xerox Polska, które z poczštkiem 2003 roku objšł Sacha Laassiri, zastępujšc dotychczasowego dyrektora Đ Swapana Chaudhuri. Sacha Laassiri zwišzany jest z Xeroksem od 1997 roku. Doœwiadczenia zawodowe zdobywał pracujšc we francuskim oddziale firmy. Poczštkowo zajmował się sprzedażš produkcyjnych systemów drukowania cyfrowego, następnie odpowiadał za sprzedaż usług outsourcingowych dla biznesu do kluczowych klientów (Xerox Business Services). Przyjęty kierunek zmian w zakresie systemu sprzedaży rozwišzań i usług Xerox w Polsce będzie oparty o rozbudowanš sieć firm partnerskich Đ podkreœlał podczas konferencji nowy dyrektor generalny Xerox Polska. W nadchodzšcych miesišcach Xerox wdroży politykę wsparcia dotychczasowych partnerów, wprowadzajšc w życie nowe programy, których szczegóły zostanš podane wkrótce. Ponadto planowane działania obejmujš zwiększonš liczbę szkoleń dla obecnych i przyszłych partnerów firmy oraz wspólne akcje marketingowe towarzyszšce wprowadzaniu nowych produktów. W obszarze oferowanych przez Xerox Polska usług dla biznesu w 2003 roku szczególny nacisk położony zostanie na rozwój działu Xerox Business Services (XBS), który do dziœ wdrożył już 20 megaprojektów zarzšdzajšcych przetwarzaniem dokumentów w firmach na terenie Polski. Istotne zmiany w roku 2003 Đ jak mówił Olivier Ferraton Đ dotyczš również działalnoœci Xerox Polska skierowanej do sektora Graphic Arts, oznaczajšcego w rozumieniu firmy Xerox wszystkie firmy zajmujšce się profesjonalnie tworzeniem, przygotowywaniem, drukowaniem, oprawš i dystrybucjš dokumentów. Sektor ten stanowi jeden z większych rynków zbytu systemów produkcyjnych druku cyfrowego Xeroksa. Wartoœć sprzedaży produktów Xerox dla firm z tego sektora na œwiecie sięga 4 miliardów dolarów rocznie, co stanowi około 25% obrotów całej korporacji. Obsługa sektora poligraficzno-wydawniczego w Polsce z poczštkiem roku 2003 powierzona została nowej firmie partnerskiej Xerox Polska. Powstała z inicjatywy Swapana Chaudhuri samodzielna, w pełni niezależna firma Xteam Sp. z o.o. jest jedynš firmš w Polsce posiadajšcš wyłšcznoœć na sprzedaż systemów produkcyjnych i usług Xeroksa dla sektora poligraficzno-wydawniczego (wywiad ze Swapanem Chaudchuri zamieœcimy w marcowej Poligrafice. Nowy partner objšł opiekš również firmy z tego rynku, które dotychczas obsługiwane były bezpoœrednio przez Xerox Polska Sp. z o.o. Zespół Xteam tworzy grupa specjalistów wywodzšcych się z Xerox Polska, którzy przez wiele lat zajmowali się systemami produkcyjnego druku cyfrowego. Oferta Xteam obejmuje cyfrowe systemy do produkcji ksišżek ăna żšdanieÓ, instrukcji obsługi i instrukcji serwisowych, materiałów reklamowych, a także aplikacje do tworzenia i produkcji korespondencji masowej zawierajšce dane zmienne oraz specjalistyczne rozwišzania do skanowania i archiwizacji starodruków DigiBook. Firma będzie też pełnić funkcje doradcze. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>