Nowoczesna składarko-sklejarka Vesta Plus
6 gru 2016 14:43

Jako ostatnie urzšdzenie w linii produkcji opakowań, składarko-sklejarka stanowi niezbędne ogniwo w ich szybkiej i sprawnej produkcji. Dobre wyposażenie umożliwia złożenie i sklejenie wszelkich rodzajów opakowań w dużym zakresie gramatur i materiałów papierniczych. W roku 2002 hiszpańska firma Inramik zaprezentowała nowy model składarko-sklejarek Vesta Plus. Budowa i wyposażenie tych maszyn umożliwiajš bardzo szybkš i dokładnš pracę na kartonie do 600 g/m2 oraz mikrofali w falach B, E, F, N. Napęd Napęd odbywa się za pomocš silnika pršdu zmiennego z wymuszonym chłodzeniem i częstotliwoœciowš regulacjš prędkoœci, a przenoszony jest za poœrednictwem przekładni redukcyjnych na całej długoœci maszyny (line shaft system). Rozwišzanie to jest trwalsze niż napęd paskowy (odpada koniecznoœć regulacji napięcia i wymiany pasków), zapewnia także dobrš synchronizację prędkoœci wszystkich sekcji i stabilne prowadzenie wykrojów na całej długoœci maszyny. Maksymalna prędkoœć maszyny Đ do 400 m/min. Sterowanie W wyposażeniu znajdujš się dwa panele sterujšce z monitorami dotykowymi. System monitoringu kontroluje i steruje: prędkoœciš na całej linii, podajnikiem, sekcjš 4/6-punktowego sklejania, sekcjš docisku, wyrzutnikiem, zatrzymaniem i rozpoczęciem produkcji. System tłumienia drgań W każdej sekcji maszyny znajdujš się szyny przenoszšce ze specjalnym systemem tłumienia drgań. Zapewniajš one precyzyjne sklejanie, minimalizujšc ryzyko przesunięć kštowych dla wszelkich wykrojów. Gwarantuje to właœciwe klejenie opakowań asymetrycznych nawet przy najwyższych prędkoœciach maszyny. Podajnik Niezależny napęd podajnika umożliwia płynnš regulację szybkoœci podawania, długoœci i odległoœci pomiędzy użytkami, które można ustawiać z ekranu dotykowego. Bardzo ciekawym rozwišzaniem jest podajnik podciœnieniowy, w którym pasy transportowe nakładaka wyposażane sš w system podciœnieniowy, zapewniajšcy dobre przyleganie i pewne podawanie œliskich wykrojów. VESTAFOLD Đ elektroniczne klejenie 4- i 6-punktowe Jednostka ta pozwala na wydajnš i precyzyjnš produkcję pudełek 4- oraz 6-punktowych z zaginaniem tylnych klapek hakami. Dzięki nowoczesnemu sterowaniu i szybkim serwomotorom odstępy pomiędzy wykrojami mogš wynosić tylko kilkanaœcie centymetrów. Oznacza to dużo większš wydajnoœć, osišganš już przy niewielkich prędkoœciach liniowych maszyny, co korzystnie wpływa na precyzję składania i sklejania. Klejenie W wyposażeniu każdej maszyny jest zespół klejšcy, ze standardowym kołem ze stali nierdzewnej o szerokoœci 3 mm nanoszšcym klej. W przypadku opakowań wymagajšcych większej iloœci punktów klejšcych stosuje się elektroniczny system klejenia dyszowego firmy Nordson na klej zimny lub goršcy. Sekcja składania Zewnętrzne taœmy składajšce dostosowane do 180Ą gwarantujš precyzyjne i płynne złożenie 2. i 4. złamu nawet przy dużych szybkoœciach pracy maszyny. Istnieje możliwoœć indywidualnej regulacji rolek po stronie operatora i napędu, co pozwala na bezproblemowe składanie pudełek stożkowych i asymetrycznych. Sekcja przenoszšca Regulowane rolki dużego nacisku pomiędzy przenoszeniem a końcowym złożeniem zapewniajš silne sprasowanie 2. i 4. bigi, co jest szczególnie ważne dla pudełek stożkowych, z wklejonymi okienkami itp. Tutaj zainstalowano też czujnik zatrzymujšcy maszynę w przypadku niewłaœciwego wykładania pudełek oraz czujnik optyczny z kontrolš długoœci pudełek, który wykrywa także skrzywione i niesklejone pudełka. Sekcja docisku Posiada ona niezależny napęd z regulowanš prędkoœciš przesuwu taœm dociskowych, zsynchronizowanš z prędkoœciš maszyny. Odbieranie opakowań może się odbywać z taœmy, na płasko, zaraz po wyjœciu z prasy lub za pomocš VESTAPACK. Jest to niezależny moduł umieszczony za sekcjš docisku, który z prędkoœciš zsynchronizowanš z maszynš głównš układa opakowania pionowo. Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie każdej maszyny można dowolnie konfigurować w zależnoœci od specyfiki lub rodzaju produkowanych opakowań. Maszyny firmy Inramik można wyposażyć we wszystkie stosowane również w innych składarko-sklejarkach rozwišzania, umożliwiajšce prawidłowe złożenie i sklejenie opakowań. Możliwoœci składarko-sklejarki to nie tylko wyposażenie, lecz również prawidłowa jej obsługa. Inramik przy zakupie każdej z maszyn zapewnia kompleksowe szkolenie operatorów. Dużš zaletš Vesty Plus jest jej prosta i łatwa obsługa; wszystkie ustawienia dotyczšce szerokoœci sklejanych wykrojów sš odnotowywane na cyfrowych wskaŸnikach umieszczonych na wszystkich szynach przenoszšcych. Wszelkie rozwišzania proponowane przez producenta majš za zadanie ułatwić pracę operatorowi oraz konserwację maszyny. W Polsce sprzedano szeœć nowych składarko-sklejarek firmy Inramik, a pierwsza w Polsce Vesta z serii Plus została zainstalowana w drukarni Poligram. Wyłšcznym przedstawicielem Inramik na Polskę jest krakowska firma M.M. Druk Serwis. Artykuł sponsorowany