Nowoczesne rozwišzania w introligatorni
6 gru 2016 14:43

Zagadnienia zwišzane z obróbkš po druku były głównym tematem Dni Otwartych zorganizowanych przez firmę Heidelberg Polska w dniach 8-9 paŸdziernika. Dwudniowa impreza, w której wzięli udział klienci i partnerzy firmy, prasa branżowa oraz bardzo licznie reprezentowana młodzież szkolna i akademicka, składała się z dwóch częœci Đ wykładowej i demonstracyjnej. Referaty, przygotowane przez pracowników Heidelberg Polska, odbywały się dwa razy dziennie, zaœ ich zwieńczeniem była prezentacja na żywo nowej linii do oprawy zeszytowej Stitchmaster ST 400. Częœć wykładowš rozpoczšł Krzysztof Pindral, prezes zarzšdu Heidelberg Polska. W swoim wystšpieniu przypomniał krótko historię firmy Heidelberg Polska, rynki, na których działa oraz portfolio produktów w zakresie obróbki końcowej. Następnie miały miejsce dwie prezentacje techniczne. Pierwsza, przygotowana przez Marka Kardela, dotyczyła aspektów technicznych i technologicznych szycia termonićmi w urzšdzeniu FS 100. Referent dokonał m.in. porównania różnych technologii opraw: szycia termonićmi, szycia nićmi i klejenia na goršco pod względem szybkoœci wykonania i kosztów produkcji. Następnie przedstawiono możliwoœci linii technologicznej, w skład której wchodzi również urzšdzenie FS 100. Bardzo ciekawe zagadnienie zwišzane ze zintegrowanym systemem zarzšdzania procesami w dziale introligatorni przedstawił Robert Wieczorek. Autor zaprezentował możliwoœci w zakresie ăusieciowieniaÓ produkcji poligraficznej, ze szczególnym uwzględnieniem działu introligatorni. Przedstawił też zalety formatu JDF, głównego czynnika pozwalajšcego już dziœ łšczyć procesy przygotowania, drukowania i obróbki końcowej. Jako przykład podano system zarzšdzania FCS 100 firmy Heidelberg, pozwalajšcy m.in. na: zarzšdzanie danymi zlecenia, kolejkowanie zleceń, monitoring produkcji, generowanie danych poprodukcyjnych, kontrolę czasu produkcji, czasu narzšdu oraz wydajnoœci produkcji, wysyłanie danych do wstępnego ustawiania złamywarek i linii zbierajšco-szyjšcych. Stitchmaster ST 400 Đ nowoczesnoœć i funkcjonalnoœć Po wykładach goœcie Dni Otwartych przenosili się do centrum demonstracyjnego, gdzie odbywała się półgodzinna prezentacja ăna żywoÓ nowej w ofercie Heidelberga linii do oprawy zeszytowej Stitchmaster ST 400, prowadzona przez Andrzeja Kędziorka. Jak zapewnia Heidelberg, urzšdzenie to jest jednš z najnowoczeœniejszych na œwiecie linii do oprawy zeszytowej, oferujšc prędkoœć 14 tys. taktów/h. W standardzie można automatycznie ustawić wszystkie nakładaki Đ maksymalnie 16. Stacja szyjšca ST 400 może posiadać do 6 zwykłych lub 6 oczkowych głowic. W konfiguracji ST 400 znajdujš się także trójnóż i urzšdzenie liczšco-wykładajšce. Linia prezentowana podczas Dni Otwartych była wyposażona w 2 nakładaki ze składkš leżšcš, 2 nakładaki ze składkš stojšcš i nakładak okładek. Maszyna jest sterowana poprzez kolorowy ekran dotykowy i płaskš klawiaturę. Dodatkowo na każdym nakładaku umieszczono konsolę umożliwiajšcš obsługę maszyny z dowolnego miejsca. Warto dodać, że linia ST 400 jest wyposażona w moduł pozwalajšcy na wymianę danych cyfrowych w formacie JDF. Oznacza to, że urzšdzenie może być wykorzystywane we wszystkich drukarniach wprowadzajšcych zintegrowany system produkcji w oparciu o przepływ danych cyfrowych. Kolejne polskie premiery Dni Otwartych Heidelberg Polska to krajarka Polar 115 ED wyposażona w odwracanie stosu Polar PW 4 ABV, a także linie do oprawy klejonej eurobind 445 oraz eurobind 4 m/s z trójnożem. Oprócz tego prezentowane były dwie linie złamujšce Đ Stahlfolder Ti 52 i Stahlfolder KD 78. SS