Nowy dyrektor COBRO
6 gru 2016 14:42

W zwišzku z przejœciem na emeryturę dotychczasowego dyrektora mgr. inż. Jana Lekszyckiego, funkcję dyrektora Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań objšł prof. dr inż. Stanisław Tkaczyk. Stanisław Tkaczyk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień naukowy dr. inż. i dr. hab. inż., a następnie tytuł naukowy profesora uzyskał na Politechnice Œlšskiej, gdzie pełni szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. tworzšc i kierujšc unikalnymi w skali kraju zakładami, jak Zakład Korozji i Inżynierii Powierzchni, a także Sterowania Jakoœciš i Czystszej Produkcji IMIB. Pełnił też szereg funkcji kierowniczych na Politechnice Œlšskiej. Profesor Tkaczyk jest cenionym w kraju i za granicš specjalistš w zakresie inżynierii materiałowej i zarzšdzania, zwłaszcza w oparciu o kryterium jakoœci. Jest autorem ponad 300 publikacji zwartych i artykułów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym w wymienionych dziedzinach, a także twórcš własnej szkoły naukowej w tym zakresie. Współpracuje też czynnie z przemysłem. W 1999 roku prof. Stanisław Tkaczyk został laureatem honorowym Polskiej Nagrody Jakoœci. Opracowano na podstawie informacji prasowej COBRO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>