Nowy prezes Poligrafii SA
6 gru 2016 14:43

Poligrafia SA poinformowała, że w dniu 28 stycznia br. Rada Nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa zarzšdu Alexandra L. Walkera, pełnišcego do tej pory funkcję członka zarzšdu. Ponadto Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarzšdu pełnišcš dotychczas funkcję prezesa Helenę Zych oraz członka zarzšdu Annę Dšbrowskš, która pełniła też funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych. Helena Zych otrzymała propozycję kontynuacji współpracy ze spółkš w charakterze doradcy. Skład zarzšdu Poligrafii SA jest obecnie następujšcy: Alexander L. Walker Đ prezes zarzšdu oraz Helena Tarłowska-Bronkowska, Aleksander Ferenc i Jacek Kobyliński Đ członkowie zarzšdu. ăGazeta WyborczaÓ poinformowała, że przeprowadzone zmiany sš wyrazem niezadowolenia głównego akcjonariusza Poligrafii SA, posiadajšcego 56,2% akcji funduszu Baring Central European Fund (członka grupy ING), ze sposobu zarzšdzania firmš. Nowy prezes ma w cišgu kilku tygodni przygotować plan poprawy wyników finansowych spółki. Podczas konferencji prasowej prezes Walker zapowiedział m.in. wdrożenie nowoczesnych metod sprzedaży i obsługi klientów, poszerzenie asortymentu, a także położenie większego nacisku na eksport w zwišzku z przystšpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te działania majš się przyczynić do zwiększenia obrotów i poprawy rentownoœci. Po trzech kwartałach tego roku wartoœć sprzedaży Poligrafii SA wyniosła ok. 130 mln zł, a straty netto 9 mln zł. Przedstawiciele funduszu Baring CEF, który zainwestował w rozwój spółki 22 mln euro, planujš jego wyjœcie z tej inwestycji na lata 2004-2005. Poligrafia SA pozostanie spółkš giełdowš. Opracowano na podstawie stron internetowych ăParkietuÓ oraz ăGWÓ z 30.01.2003