Oœwiadczenie Polskiej Izby Ksišżki i polskiego PEN Clubu
6 gru 2016 14:42

W dniu 19 czerwca br. prezes polskiego PEN Clubu, prof. Janusz Maciejewski i prezes Polskiej Izby Ksišżki, dr Andrzej Nowakowski podpisali oœwiadczenie o zapaœci cywilizacyjnej i zagrożeniach dla społeczeństwa polskiego. Obaj sygnatariusze zaapelowali do innych stowarzyszeń twórczych i zawodowych o poparcie dla oœwiadczenia. W oœwiadczeniu znalazły się m.in. następujšce sformułowania: W trzech dziedzinach rozpowszechnienia słowa pisanego zagrożenia rysujš się szczególnie wyraŸnie: 1. Rynek ksišżki i prasy: (...) rynek ksišżki jest rynkiem długów. Powstała na poczštku dekady na miejsce państwowego monopolu struktura hurtowni ksišżek to w dużej częœci sieć przedsiębiorstw bez kapitału, których działalnoœć opiera się na systemie wzajemnych (odwlekanych) należnoœci. Obecna seria bankructw w tej branży wišże się z bardzo znacznymi stratami niespłaconych wydawców. Od poczštku dekady nadprodukcja ksišżki w Polsce (...) szacowana jest na czwartš częœć produkcji. Powoduje to drastyczny wzrost cen ksišżek i zmniejszenie rentownoœci ich produkcji. (...) Tak chwiejnym rynkiem wstrzšsnęło w tym roku wprowadzenie na zasadzie partyzantki legislacyjnej 22% podatku VAT na druk ksišżek i prasy oraz 7% VAT na sprzedaż prasy codziennej i większoœci innych periodyków. Po kilku miesišcach obowišzywania tej ustawowej noweli bardzo boleœnie spadła sprzedaż ksišżek i nawet największych dzienników. Dodatkowym problemem na rynku prasy jest utrata niezależnoœci prasy regionalnej i lokalnej (obcišżonej od 1 stycznia br. 7% stawkš podatku VAT) (...) 2. Bibliotekarstwo: (...) przez całš dekadę trwa systematyczny spadek iloœci bibliotek (...) oraz (...) proces dekapitalizacji księgozbiorów. 3. Czytelnictwo: wszystkie badania od lat wskazujš na masowy wzrost wtórnego i funkcjonalnego analfabetyzmu (...)Ó Sygnatariusze oœwiadczenia wzywajš do ăbuntu elitÓ oraz wymieniajš szeœć postulatów, których spełnienie pomogłoby w wyjœciu z opisywanej zapaœci cywilizacyjnej i kulturowej. Opracowano na podstawie informacji prasowej PIK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>