Obrady ERA w Warszawieczęœć I
6 gru 2016 14:43

Dokładnie rok przed planowanym przystšpieniem do Unii Europejskiej dziesięciu nowych krajów, w tym Polski, coroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wklęsłodrukarzy (ERA) odbyło się w Warszawie. W hotelu Sheraton ponad 150 członków ERA i zaproszonych goœci, wœród których znaleŸli się również przedstawiciele polskich drukarń i dostawców, a także polskiej prasy branżowej, przez dwa dni dyskutowało na temat aktualnej sytuacji w branży poligraficznej, ze szczególnym uwzględnieniem wklęsłodruku oraz możliwoœci dla tego rynku wynikajšcych z rozszerzenia UE na Wschód. Gospodarzem spotkania było wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o., właœciciel jedynej w naszym kraju drukarni wklęsłodrukowej produkujšcej czasopisma. Zgromadzonych w hotelu Sheraton goœci powitał prezes ERA Jan Bormans, na co dzień szef belgijskiej drukarni Agora Rotogravure. W słowie wstępnym przedstawił on nie najlepszš sytuację na europejskim rynku wklęsłodruku. Według badań ERA znaczna większoœć drukarń okreœla obecny stan jako wysoce niesatysfakcjonujšcy. Na pytanie o kondycję swojego biznesu ani jeden respondent nie odpowiedział: ădobraÓ. Co więcej, prezes Bormans przestrzegł przed oczekiwaniem, że sytuacja wróci do stanu sprzed kryzysu. Rynek reklamy prawdopodobnie nie osišgnie już takiego poziomu, chociażby ze względu na coraz większe znaczenie Internetu Đ powiedział Jan Bormans. Đ Prędzej czy póŸniej nasza branża musi dostosować swoje zdolnoœci produkcyjne do sytuacji rynkowej. Przesłanki tego procesu już widać. Najbardziej spektakularnym posunięciem była ubiegłoroczna fuzja dwóch znaczšcych niemieckich drukarń wklęsłodrukowych: Schlott Sebaldus i Broschek. W rezultacie powstała trzecia co do wielkoœci drukarnia wklęsłodrukowa w Europie. Z drugiej strony majš miejsce dalsze znaczšce inwestycje w nowe maszyny. W ostatnim czasie niemiecka firma Maul Belser zamówiła w KBA dwie supernowoczesne maszyny zadrukowujšce wstęgę papieru o szerokoœci 4,32 m(!!!). Ta inwestycja oznacza zdaniem Bormansa poczštek nowej ery w rozwoju wklęsłodruku. Jednak wklęsłodruk to nie tylko drukowanie czasopism i magazynów, ale także rynek opakowań i dekorów, a tu dzieje się zdecydowanie lepiej. Według danych ERA udział wklęsłodruku w rynku produkcji opakowań drukowanych po kilku latach stagnacji będzie ponownie rósł. Jeszcze silniejszš pozycję technika ta ma w segmencie dekorów Đ tapet œciennych czy oklein meblowych. Jako kolejny z referatem na temat rynku magazynów w Polsce wystšpił Witold WoŸniak, prezes H. Bauer Sp. z o.o. Szef polskiego oddziału wydawnictwa i jednoczeœnie gospodarz majowego spotkania ERA w Polsce przedstawił też historę firmy Bauer w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju drukarni w Ciechanowie. Prezes WoŸniak zaznaczył, że jest to jedyna drukarnia wklęsłodrukowa w Polsce zajmujšca się drukowaniem magazynów. Na dzień dzisiejszy Bauer drukuje w niej około 80% wszystkich tytułów wydawanych przez tę firmę w Polsce. Po uruchomieniu czwartej maszyny wklęsłodrukowej, która w czasie, gdy odbywała się konferencja, była właœnie instalowana, drukarnia w Ciechanowie będzie obsługiwała niemal 100% polskich wydawnictw Bauera. O możliwoœciach zakładu uczestnicy konferencji mogli przekonać się naocznie, gdyż 7 maja odbyła się wizyta w drukarni H. Bauer Sp. z o.o. My byliœmy w Ciechanowie nieco wczeœniej, reportaż z tej wizyty znalazł się w Poligrafice nr 1/2003. Kolejnym mówcš był goœć specjalny konferencji Đ główny ekonomista banku BPH PBK Krzysztof Rybiński. Przedstawił on aktualnš sytuację społeczno-gospodarczš naaszego kraju w aspekcie przyszłorocznej integracji z Uniš Europejskš, wiele miejsca poœwięcajšc naszym szansom wynikajšcym z wstšpienia do UE, np. zwišzanymi ze przysługujšcymi Polsce œrodkami unijnymi (w latach 2004-2006 nasz kraj otrzyma 13,5 mld euro w gotówce) czy z przystšpienia do Unii Monetarnej. Rybiński zaprezentował też własne prognozy dotyczšce œcieżki wzrostu Polski w najbliższych latach po wejœciu do Unii, mówił również o wielkich wygranych i przegranych integracji z UE. Swoje wystšpienie zakończył mówišc: Po wejœciu do UE w maju 2004 roku w Polsce nie będzie cudu gospodarczego, ale nie należy też oczekiwać recesji z tym zwišzanej. To jednak oznacza, że w nowo przyjętych krajach, w tym w Polsce, po poczštkowym entuzjaŸmie zwišzanym z akcesjš partie rzšdzšce będš tracić popularnoœć. Jako kolejny wystšpił Udo Herrmann z R.R. Donnelley Europe, którego referat na temat stanu inwestycji poligraficznych w Polsce dotyczył głównie inwestycji zrealizowanych przez amerykański koncern. Herrmann zaznaczył, że Polska jest krajem, gdzie firma Donnelley zdecydowała o zainwestowaniu bardzo dużych œrodków w rozwój dwóch krakowskich drukarń. Jednak w żadnej z nich nie zainstalowano maszyn wklęsłodrukowych. Donnelley zdecydował się na offset, bioršc pod uwagę specyfikę polskiego rynku, a więc przede wszystkim niższe niż na Zachodzie nakłady prasy. Ostatnim referatem pierwszego dnia obrad było wystšpienie Kima Holmstršma, kierujšcego zespołem ds. przemysłu leœnego w Komisji Europejskiej. Przedstawił on bardzo ciekawe dane dotyczšce zużycia papierów i kartonów oraz kondycji branż zwišzanych z leœnictwem (a więc także poligrafii, która zużywa sporo tego surowca) w poszczególnych krajach przystępujšcych do Unii w 2004 roku. Jak wynika z przedstawionych liczb, po przystšpieniu do UE nowych dziesięciu krajów produkcja poligraficzna w powiększonej Wspólnocie wzroœnie tylko o 4%. Ta liczba ilustruje przepaœć dzielšcš rynki takich krajów, jak Niemcy czy Wielka Brytania od państw wschodnioeuropejskich. Potwierdzeniem tego sš aktualne dane dotyczšce zużycia papieru i kartonu na 1 osobę. Wg informacji Komisji Europejskiej w Polsce zużycie to wynosi 59 kg per capita, na Zachodzie Đ grubo ponad 200 kg. Jeœli chodzi o skutecznoœć odzysku papierów i kartonów, w Polsce odsetek ten wynosi 35% i w porównaniu z innymi krajami-kandydatami jesteœmy w czołówce. Szczegółowe omówienie referatu Kima Holmstršma zamieœcimy w jednym z najbliższych wydań Poligrafiki. Relacja z drugiego dnia obrad ERA znajdzie się w zeszycie lipcowym. SS Nie tylko konferencja Poza częœciš oficjalnš członkowie ERA i goœcie uczestniczšcy w konferencji mieli okazję zobaczyć kawałek historycznej częœci Warszawy. W pierwszym dniu obrad odbył się koktajl powitalny w Pałacu Zamojskich, warszawiakom znanym raczej jako Pałacyk SARP. Natomiast drugiego dnia Đ w czasie gdy zainteresowani brali udział w sesjach konferencyjnych Đ dla żon i przyjaciółek uczestników spotkania zorganizowano wycieczkę po Warszawie, podczas której zwiedziły m.in. Łazienki. Wieczorem odbyła się oficjalna uroczysta kolacja na Zamku Królewskim, którš poprzedziły zwiedzanie Zamku, recital chopinowski Bartłomieja Zajkowskiego oraz spotkanie z prof. Bronisławem Geremkiem, byłym ministrem spraw zagranicznych. Podczas uroczystej kolacji wręczono certyfikaty nowym członkom ERA. SS