Obrady Zarzšdu Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:41

W dniu 1 marca br. odbyło się w Łodzi kolejne zebranie Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Udział w zebraniu wzięli przewodniczšcy oddziałów i kół terenowych stowarzyszenia. Tematyka spotkania obejmowała: Ľ informację zwišzanš z przygotowaniami do organizacji konferencji na temat: ăPolski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia naszego kraju do Unii EuropejskiejÓ (referenci M. Kryczka i T. Chęsy), Ľ informację dotyczšcš działalnoœci koła terenowego Sekcji Poligrafów w Lublinie (referent T. Filipek), Ľ sprawozdawczoœć za 2000 rok oraz plany pracy organizacji terenowych Sekcji na 2001 rok (referent M. Kryczka), Ľ uzupełnienie składu zarzšdu (referent K. Stępniewski), Ľ informację na temat 25-lecia oddziału SIMP i Sekcji Poligrafów w Kaliszu (referent H. Czech), Ľ informację dotyczšcš 75-lecia SIMP oraz 50-lecia naszej Sekcji, Ľ sprawy różne i wniesione. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni przez zarzšd seniorzy Đ Franciszek Konikowski z Łodzi, jedyny z żyjšcych uczestników zebrania założycielskiego naszego stowarzyszenia oraz Antoni Szczepański z Warszawy, przewodniczšcy zarzšdu Sekcji Poligrafów w dwóch minionych kadencjach. Odnoœnie do organizacji konferencji wišżšcej się z przystšpieniem Polski do Unii Europejskiej Đ ustalone zostały termin (marzec 2002 roku) oraz miejsce (Inowrocław). Udział w organizowaniu konferencji wezmš Sekcja Poligrafów SIMP, Polska Izba Druku, oddział Naczelnej Organizacji Technicznej w Inowrocławiu oraz firma Pozkal, gospodarz terenu Inowrocław. Przewodniczšcym Komitetu Organizacyjnego wybrany został Tadeusz Chęsy, właœciciel Poz-kala, większoœć członków stanowiš aktywiœci z Bydgoszczy; w opracowaniu sš referaty. W dyskusji zabierali głos: kol. Stępień (współdziałanie z Polskš Izbš Druku, publikacje w Poligrafice na temat VAT), kol. Gardy (sprawy finansowe zwišzane z organizacjš konferencji), kol. Okupnik (konkurencyjnoœć konferencji: Forum Polskiej Izby Druku i POLICON w Rydzynie). Kol. T. Filipek, przedstawiciel Oddziału Lubelskiego omówił historię powstania oddziału, w którym działało 30 osób, należšcych do 2 kół zakładowych (Lubelskie Zakłady Graficzne oraz Intrograf). W wyniku kłopotów istniejšcych w tych drukarniach koła zaprzestały działalnoœci. Istnieje koło terenowe przy OW SIMP w Lublinie, do którego należy 11 członków, w tym 4 emerytów. Warto wymienić wyjazdy na DRUPA, organizowane przez zarzšd Koła, przewidziana jest organizacja uroczystoœci 50-lecia OW SIMP oraz podjęcie opracowania historii drukarstwa lubelskiego. Przewodniczšcy K. Stępniewski zwrócił uwagę na rezerwy w regionie. Istnieje duży zakład poligraficzny przy KUL, warto spróbować zorganizować tam koło SIMP. Kolejnym tematem zebrania był wybór do zarzšdu Sekcji Tadeusza Serockiego z Pelplina (wicedyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego), który zastšpił kol. Sieradzkiego z Olsztyna. Organizacja obchodów 25-lecia naszego stowarzyszenia w Kaliszu Đ to kolejny temat obrad. Przewiduje się udział ok. 30 osób. Rozpoczęcie o godzinie 11.00. Uroczystoœci 75-lecia SIMP oraz 50-lecia naszej Sekcji odbędš się jesieniš. K. Stępniewski zaproponował powołanie Komisji Historycznej w składzie kol. kol. Januszkiewicz, Szczepański i Konikowski. Nawišzujšc do wczeœniej omawianej sprawy VAT przedstawiciel Krakowa, K. Marzec zaproponował wystšpienie naszego stowarzyszenia do władz w celu wprowadzenia cła na granicach majšcego zabezpieczyć interesy polskich drukarń. Ważna informacja, którš przedstawił kol. Gardy, dotyczyła spotkania z młodzieżš studiujšcš na Politechnice Łódzkiej oraz uczšcš się w zespole szkół poligraficznych. Efektem było wstšpienie do SIMP grupy młodzieży i zorganizowanie dwóch kół zakładowych; tak więc w Oddziale Łódzkim mamy łšcznie 102 członków (w tym 55 opłacajšcych składki), w tym 40 uczniów (ostatnie dwa lata nauki) oraz 7 studentów z Instytutu. Uczestniczšca w spotkaniu nasza koleżanka redakcyjna wręczyła nowym członkom egzemplarze Poligrafiki. Również w innych miastach (m.in. w Gdańsku) uczniowie należš do naszego stowarzyszenia.