Obróbka po druku na IPEX 2002
6 gru 2016 14:42

Sektor obróbki po druku będzie w najbliższych latach jednym z głównych czynników różnicujšcych poziom usług oferowanych przez drukarnie. Wartoœć dodana, która wišże się z wysokiej jakoœci przetworzeniem i uszlachetnieniem produkcji, w coraz większym stopniu będzie decydować o wyborze tej, a nie innej firmy przez zleceniodawcę. Wiedzš o tym doskonale wszyscy liczšcy się dostawcy sprzętu do obróbki po druku, co znakomicie było widać na targach IPEX. W segmencie tym pokazano wiele nowoœci, nie tylko w dziedzinie rozwišzań konstrukcyjnych, technologicznych, ale także w zakresie ădigitalizacjiÓ urzšdzeń postpress Đ możliwoœci zastosowania in-line z cyfrowymi maszynami drukujšcymi czy kompatybilnoœci urzšdzeń introligatorskich z formatem CIP3. Przed szeœcioma laty instytut Pira przewidywał, że właœnie segment obróbki po druku będzie obszarem rynku o największym potencjale wzrostu. O tym, że przewidywania te zaczynajš się sprawdzać, œwiadczy liczba zaprezentowa-nych w Birmingham nowatorskich rozwišzań, z których częœć przedstawiamy w niniejszym artykule. Oto krótki przeglšd pokazanych na targach IPEX rozwišzań z dziedziny postpress. Krajarki Zupełnie nowš pełnš linię do cięcia zaprezentowała niemiecka firma Perfecta. W skład linii, przeznaczonej do obróbki zleceń w formacie B1, wchodzš krajarka Perfecta, a także dostarczone przez firmę DŸrselen urzšdzenia do wykrawania i wyładowywania stosu. W ramach gigantycznej ekspozycji Heidelberga zaprezentowana została pełna gama systemów cięcia oferowanych przez firmę Polar. Większoœć z nich wyposażono w oprogramowanie Compucut, pozwalajšce Đ zdaniem producenta Đ na skrócenie czasu narzšdu urzšdzenia nawet o 50%. Wœród nowych rozwišzań prezentowanych przez Polar znalazły się nowa maszyna do wykrawania DC i system do cięcia wzdłużnego SC. Firma Cito zaprezentowała na targach nowy system wykrawania, który pracował w trybie in-line w maszynie Heidelberg Speedmaster 52. System ten został zainstalowany na ostatnim zespole maszyny drukujšcej w miejsce obcišgu offsetowego. Podczas drukowania moduł wykorzystywano do perforacji, cięcia i okrawania arkuszy papieru. Kolejny niemiecki dostawca Đ Wohlenberg Đ także pokazał na targach całš paletę oferowanych przez siebie rozwišzań. Wœród prezentowanych krajarek znalazły się modele Cut-tec o szerokoœci cięcia 115, 92 (nowoœć) i 76 cm. Systemy cięcia zaprezentowała firma Schneider Senator. Ten niemiecki producent pokazał zarówno swoje klasyczne krajarki o szerokoœci noża 78-115 cm, jak i krajarki hydrauliczne Đ 115H i 137H. Z myœlš o zastosowaniach w œrodowisku produkcji cyfrowej firma Ideal stworzyła serię krajarek Compact. Urzšdzenia to oferujš łatwe programowanie za pomocš panelu dotykowego i sš dostępne w wersjach o szerokoœci cięcia z zakresu 780-1320 mm. Złamywarki i urzšdzenia dodatkowe Tu pokazano wiele nowych rozwišzań, nie tylko w zakresie samego sprzętu. Tu też mieliœmy polskiego przedstawiciela. Tradycyjnie już na targach IPEX pojawiła się łódzka Fabryka Maszyn Introligatorskich Introma. Nasz ărodzynekÓ zaprezentował w Anglii złamywarki w formatach A2 i A3. Warto nadmienić, że Introma eksportuje aż 85% swojej produkcji, a na całym œwiecie firma może poszczycić się gronem 10 tys. klientów. Szwajcarska firma Eurofold zaprezentowała nowy skomputeryzowany system ustawiania złamów CAF. Jest on dostępny Đ opcjonalnie Đ w złamywarkach Eurofold w formatach A3 i A2 i pozwala na zapamiętywanie różnych ustawień złamów. Złamywarki niemieckiej firmy GUK były prezentowane na stoisku jej brytyjskiego przedstawiciela Đ Geliot Hurner Ewen. Wœród nowoœci znalazła się m.in. kompletna linia do produkcji typu direct mailing, w skład której wchodzš krajarka z czterema parami noży (pozwalajšca na cięcie i perforację) oraz urzšdzenie do klejenia na zimno i na goršco. W ramach ekspozycji Heidelberga znalazły się złamywarki z serii Stahlfolder, w tym kompletny system do mailingu bezpoœredniego. Firma zaprezentowała też urzšdzenie, które można okreœlić jako rozwišzanie plasujšce się między liniš do opraw twardych i zszywarkš. Firma Herzog+Heymann była obecna na stoisku swojego nowego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii Đ Friedheim International. Wœród prezentowanych rozwišzań była pełna gama produkowanych przez niš specjalistycznych złamywarek. Na stoisku tej samej firmy prezentowano także urzšdzenia z oferty innego niemieckigo producenta Đ MBO. W sumie zaprezentowano aż 13 modeli złamywarek MBO. Kolejna, czternasta, pracowała na stoisku Komori, gdzie wykorzystano jš do produkcji dziennika targowego ăIPEX DailyÓ. Wœród kilku nowoœci warto wymienić złamywarkę K 800.1/6 Perfection w wersji Super KTLT, wyposażonš w cyfrowy system sterowania Navigator i panel dotykowy. Japońska firma Horizon wykorzystała IPEX do pokazania swojej nowej złamywarki w formacie B2 Đ AFC-544AKT AutoSet. Jest to niemal w pełni zautomatyzowana złamywarka ssawkowa z wysokim podawaniem, wyposażona w Đ jak podaje producent Đ ăzaawansowane funkcje przechowywania i analizy danychÓ. Brytyjska firma Morgana zaprezentowała premierowy produkt w swojej ofercie Đ DigiFold. Jest to Đ zdaniem producenta Đ pierwsze w œwiecie zintegrowane urzšdzenie do złamywania i wykrawania, skierowane zarówno na rynek cyfrowych druków na żšdanie, jak i z myœlš o zleceniach wykonywanych w konwencjonalnych maszynach offsetowych. Firma Richter zaprezentowała nowy system o nazwie Petratto Foldia. Jest to zautomatyzowana złamywarka przeznaczona do cienkich, miękkich i szczególnie trudnych w obróbce podłoży. Richter pokazał też system Cordoba, składajšcy się z wykrawarki nożowej, zespołu klejšcego i złamujšcego, zintegrowanych z systemem wstępnego wykrawania. Zbieraczki i urzšdzenia dodatkowe Na stoisku niemieckiej firmy Busch prezentowana była nowa zbieraczka pozioma, którš można było zobaczyć w fazie prototypu na targach DRUPA. W Birmingham urzšdzenie pokazano już w wersji produkcyjnej. Przeznaczona do produkcji wysokonakładowej, zbieraczka posiada system podawania z wysokiego stosu i moduł szyjšco-złamujšco-tnšcy. Maksymalnie zbieraczkę można wyposażyć w 20 stacji; urzšdzenie obsługuje arkusze w formacie B3. Firma Duplo pokazała dwa modele zbieraczek pionowych DFC 10 i 12. Urzšdzenia majš możliwoœć zbierania dwukierunkowego i trzystopniowy proces oddzielania papieru. Zbieraczki oferujš 10 lub 12 stacji, z możliwoœciš zintegrowania maksymalnie dwóch wież. Oferta firmy Horizon w zakresie zbieraczek koncentrowała się wokół nowego systemu do produkcji broszur VAC, posiadajšcego ăinteligentny interfejsÓ. Oznacza to, że system może produkować broszury z danymi personalizowanymi, dostarczanymi przez odpowiedni program i weryfikowanymi za pomocš indywidualnych kodów kreskowych. Premierowym rozwišzaniem firmy Watkiss był nowy system cišgłego podawania arkuszy zastosowany w zbieraczce ssawkowej DigiVAC. System pobiera arkusze ze spodu stosu, umożliwiajšc tym samym ponowne napełnienie podajnika bez zatrzymywania pracy urzšdzenia. Na targach firma pokazała też nowy system cyfrowej produkcji broszur Digital BookMaker, współpracujšcy in-line lub off-line z kopiarko-drukarkš OcŽ Demandstream 3145. Watkiss pokazał też system produkcji broszur Document Finishing System, wyposażony w funkcje zbierania, wkładkowania i zszywania cyfrowo drukowanych stron. Systemy do oprawy zeszytowej i systemy szyjšce Rozwišzania znane z targów DRUPA zaprezentował na targach IPEX szwajcarski Ferag. Na stoisku firmy pracował kompletny system dla drukarń prasowych, składajšcy się z bębna zbierajšco-szyjšcego SHT, kompaktowego bębna tnšcego SNT-U i uniwersalnego transportera UTR. Warto nadmienić, że prezentowany na stoisku bęben SHT zakupiła drukarnia Agory w Pile, o czym zwiedzajšcych targi informowała stosowna adnotacja. Na stoisku MŸller Martini swojš brytyjskš premierę miały dwa urzšdzenia. Pierwsze z nich to linia szyjšca Optima, pokazana po raz pierwszy na targach DRUPA. Urzšdzenie oferuje wydajnoœć 16 tys. kopii/h i można do niego podłšczyć do 40 podajników. Z kolei zupełnie nowa linia szyjšca Đ pokazana po raz pierwszy na targach PRINT 01 Đ Valore składa się z urzšdzenia podajšcego, modułu szyjšcego i pracujšcego w trybie in-line trójnoża. System Valore zapewnia pracę z prędkoœciš 6000 kopii/h. Nowš wersję linii do oprawy zeszytowej Stitchmaster zaprezentował Heidelberg. Model opatrzony liczbš ST 400 wzbudził bardzo duże zainteresowanie, m.in. ze względu na oferowanš wydajnoœć (14 tys. egz./h) oraz możliwoœć umieszczania składek poziomo lub pionowo. W urzšdzeniu zastosowano interfejs podobny do wykorzystywanego w maszynach z serii Speedmaster. Poza nowym modelem Heidelberg pokazał udoskonalone wersje nieco wczeœniejszych linii Stitchmaster: ST 100, ST 270 i ST 300. Na stoisku firmy Hšhner prezentowano nowe głowice szyjšce tej firmy, które znajdujš zastosowanie w najlepszych urzšdzeniach szyjšcych na œwiecie. Na targach wprowadzono do oferty firmy głowicę 43/6, swojš premierę miał także elektroniczny system szycia drutem HK. Japońska firma Horizon zaprezentowała wysoko zautomatyzowanš linię do oprawy zeszytowej SPF-30 SaddleStitch Express. Urzšdzenie oferuje wydajnoœć 6000 egz./h. Firma Busch zaprezentowała udoskonalonš wersję urzšdzenia zbierajšcego SECO B3-10H, wspólpracujšcego in-line z systemem szyjšco-złamujšco-tnšcym. System wyposażono w 10 stacji obsługujšcych arkusze o maksymalnym formacie 35 x 50 cm i stosie o wysokoœci 70 cm. Systemy oprawy klejonej ksišżkowej Nowy system firmy Bielomatik Đ Book-on-Demand Factory Đ stworzono z myœlš o wykonywanych w technologii cyfrowej pracach niskonakładowych, w których niezbędna jest twarda oprawa. System składa się z urzšdzenia do oprawy klejonej, krajarki i urzšdzenia zbierajšcego. Firma Duplo prezentowała urzšdzenie do oprawy klejonej MR-5001, będšce udoskonalonš wersjš znanego z rynku modelu MR-500. W nowej wersji zintegrowano z urzšdzeniem poziomy podajnik, ułatwiono też dostęp do narzędzi obliczeniowych. Po raz pierwszy na szerokim forum w Wielkiej Brytanii pokazano nowy system firmy Horizon Đ CABS 5000. Urzšdzenie oferuje wydajnoœć do 5200 ksišżek/h. Najważniejszym eksponatem na stoisku firmy Kolbus był nowy system zbierajšcy ZU 840, współpracujšcy z systemem oprawy klejonej KM 472A Ratiobinder i trójnożem HD 151P, oferujšcym wydajnoœć 8000 cykli/h. Brytyjskš premierę miała linia do produkcji ksišżek DA270, pracujšca z wydajnoœciš do 65 cykli/min. Linia jest wyposażona w osobny napęd i automatyczne ustawianie parametrów. Firma pokazała też po raz pierwszy system do back-lining i klejenia ksišżek Sigloch BBL30. Z kolei firma MŸller Martini pokazała szybszš wersję maszyny Acoro opatrzonš symbolem A7. Urzšdzenie oferuje maksymalnš wydajnoœć rzędu 7 tys. cykli/h i może składać się maksymalnie z 28 stacji. Z systemem Acoro współpracował nowy system zbierajšcy Đ 1573 Đ wyposażony standardowo w automatyczny pomiar gruboœci sygnatury. Nowoœciš na stoisku firmy Wohlenberg była linia do oprawy klejonej Champion E, oferujšca prędkoœć 8000 kopii/h i wyposażona w w system automatycznego ustawiania parametrów Bindcom. Linia współpracowała ze zbieraczkš Sprinter 7011 i trójnożem Trim-tec 75i. Firma CP Bourg pokazała trzy modele linii do oprawy twardej, a także systemy stanowišce introligatorskie ădopełnienieÓ cyfrowych maszyn drukujšcych. Urzšdzenia do uszlachetniania Nowe urzšdzenia do laminowania zaprezentowała firma GBC. Najważniejsze z nich to Delta+, laminarka do wysokonakładowego foliowania arkuszy w formacie B2, pracujšca z prędkoœciš 30 m/min. Poza tym firma GBC pokazała dwa nowe modele z serii Falcon: 60+ do druków inkjetowych o maksymalnej szerokoœci 1600 mm i 80+ do druków o szerokoœci 2000 mm. Serię nowych laminarek Compact pokazała firma Autobond. Termiczne urzšdzenia, przeznaczone dla arkuszowych drukarń akcydensowych, oferujš szerokoœć 520, 740 i 1020 mm oraz prędkoœć maksymalnš rzędu 5000 pełnoformatowych arkuszy/h. Nowe laminarki pokazała też firma DCM. Wœród nich znalazło się uniwersalne urzšdzenie do laminowania z wykorzystaniem klejów rozpuszczalnikowych, wodnych i niezawierajšcych rozpuszczalnika. 8-metrowa suszarka pozwala na laminowanie z prędkoœciš 300 m/min. Na stoisku swojego brytyjskiego przedstawicielstwa Đ Stanley Press Equipment Đ produkowane przez siebie maszyny do tłoczenia foliš na goršco zaprezentowała szwajcarska firma Gietz. Najważniejszym eksponatem była nowa maszyna zwojowa RoFo 870 o maksymalnym formacie 870 mm. Jeœli chodzi o urzšdzenia do uszlachetniania arkuszy, Gietz pokazał nowš maszynę FSA 870 o maksymalnym formacie 870 x 560 mm i wydajnoœci 6 tys. ark./h. ăObróbka po wykończeniuÓ Pod tym doœć enigmatycznie brzmišcym pojęciem kryjš się wszelkiego rodzaju urzšdzenia do obsługi wydrukowanego i wykończonego produktu drukarskiego, takie jak systemy odwracania stosu czy podnoœniki. I tak nowe urzšdzenie do odwracania stosu AS1800 zaprezentowała firma Albo System. Ta półautomatyczna maszyna obsługuje arkusze o maksymalnym formacie 1200 x 1600 mm i stosy do wysokoœci 1800 mm. Ponieważ urzšdzenie jednoczeœnie utrzšsa i obraca stos arkuszy, producent reklamuje AS1800 jako rozwišzanie o wiele szybsze od tradycyjnych urzšdzeń do odwracania. Firma Manfred Rachner prezentowała nowy małoformatowy system odwracania stosu przeznaczony dla drukarń cyfrowych. Producent twierdzi, że jest to szybkie i kompaktowe rozwišzanie, idealne do zastosowań z użyciem maszyn cyfrowych. Nowe urzšdzenie do odwracania stosu SE 125 pokazała firma Busch. Poza tym na stoisku pracowały inne modele tych urzšdzeń: SWH 155 RLA i SWH 125 RLA. Przetwarzanie papieru (converting) Tej częœci procesu technologicznego poœwięcono częœć ekspozycji o nazwie Converflex@IPEX, w ramach której zgromadzono firmy oferujšce rozwišzania dla techniki fleksograficznej (szerzej na ten temat pisaliœmy w czerwcu) oraz dostawców maszyn i urzšdzeń do przetwarzania oraz obróbki papieru i kartonu. Wœród licznych wystawców warto wspomnieć co najmniej o trzech firmach. Jednym z czołowych dostawców tego rodzaju rozwišzań jest szwajcarska firma Bobst (nota bene prezentujšca się poza sektorem Converflex). Na ogromnym stoisku przedstawiono propozycję firmy w zakresie wykrawania, złamywania i klejenia pudeł kartonowych. Zlecenia przetwarzane w maszynie Autoplaten były następnie przesyłane do złamywarko-klejarek Alpha i Media. W ramach grupy Bobst wystawiła się także włoska firma Schiavi, która prezentowała sprzęt do przetwarzania opakowań giętkich, tapet œciennych, papierów transferowych, etykiet, opakowań tytoniowych, owijek i papierów piœmienniczych. Na stoisku fińskiej firmy Valmet zaprezentowano urzšdzenia do rozcinania arkuszy TSK oraz system do odwijania i przewijania palet papieru Titan SR7. Należšca do koncernu Valmet firma Rotomec zaprezentowała z kolei urzšdzenie laminujšce Rotomec 700 SL/SB do opakowań giętkich. Systemy ekspedycyjne i urzšdzenia do pakowania Włoska firma Sitma prezentowała na targach maszynę do owijania w folię pojedynczych egzemplarzy Poly-Papermatic Millennium III, wkładkownicę Sitma 978B i owijarkę Sitma 960. Nowš generację kopertownic Mailmaster pokazała firma KAS Paper Systems. Modele 465 i 565 to szybsze wersje znanych już z rynku linii kopertujšcych. Model 465 wrzuca zawartoœć do kopert w formacie C4 z prędkoœciš 6000 szt. /h. Z kolei model 565 obsługuje koperty w formacie C5 z prędkoœciš przekraczajšcš 7000 szt. /h. Firma KAS pokazała również urzšdzenie do wkładkowania magazynów Integra. Na stoisku firmy Wrapid prezentowany był nowy system do pakowania nisko- i œrednionakładowych magazynów, katalogów oraz ksišżek BVM Mailmaster 4002. Urzšdzenie to jest w pełni automatyczne i pracuje z prędkoœciš 120 szt./min. Na stoisku firmy Adpack pracował system do owijania paczek w folię Hugo Beck Super 400 XXL. System, wyposażony w 5 obracanych podajników oraz podajniki typu ăpodnieœ i umieœćÓ, oferuje wydajnoœć rzędu 15 tys. szt./h.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>