OcŽ i rynek poligraficzny
6 gru 2016 14:43

Dwa lata temu w wywiadzie dla Poligrafiki Marek Kozłowski Đ prezes firmy OcŽ Poland zapowiadał zmiany w strategii swojej firmy, głównie w sektorze poligraficznym. Wprowadzenie urzšdzenia CPS 700 miało być elementem zdecydowanej ekspansji OcŽ na ten rynek w Polsce. Potwierdziła to również podpisana nieco póŸniej umowa o współpracy z firmš MAN Roland. Na ile sprawdziły się te zapowiedzi? Jak twierdzi Marek Kozłowski, z którym mieliœmy okazję podsumowywać ostatnie dwa lata działalnoœci OcŽ Poland, był to okres bardzo dobry dla firmy. Szczególnie dobry był ubiegły rok Đ firma zakończyła go 19% wzrostem obrotów oraz zyskiem netto na poziomie 5 mln złotych. W firmie nastšpiły również zmiany jakoœciowe Đ wprowadzono zaawansowane systemy komputerowe, które porzšdkujš pracę w przedsiębiorstwie, zmieniono siedzibę (obecnie mieœci się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Warszawie), co wpłynęło nie tylko na zadowolenie i komfort pracy pracowników firmy, ale również na wygodę obsługi klientów, a także poprawiło wizerunek OcŽ jako firmy dla profesjonalistów. Kolejnš zmianš w cišgu ostatnich dwóch lat było wprowadzenie firmy na nowe rynki oraz pojawienie się w ofercie nowych produktów do drukowania cyfrowego. Ten rok będzie jeszcze lepszy Đ zapowiada Marek Kozłowski. Đ W I kwartale br. osišgnęliœmy wzrost sprzedaży na poziomie 36% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku ubiegłego. Koszty, mimo dużych inwestycji, wzrosły o 10%, co się przełożyło na bardzo dobry wynik finansowy netto. Pomimo spadku marż firma osišgnęła w I kwartale 3 mln netto zysku, co œwiadczy o tym, że znajduje się w fazie silnego rozwoju. Fakty Potwierdza to również fakt, że sprzedaż w OcŽ Poland w cišgu dwóch ostatnich lat, mimo spadku zatrudnienia o 5-6%, wzrosła o około 50%. Taki rozwój OcŽ na rynku polskim był, co podkreœlał Marek Kozłowski, możliwy dzięki strategii całej korporacji oraz wprowadzanym przez niš produktom do druku kolorowego. Ostatnio w tym zakresie OcŽ zaprezentowało kolejne nowe produkty: CPS 900 oraz Vario Print 9000 (urzšdzenie do druku czarno-białego na papierze cišgłym, przy czym, jak zapowiadał prezes Kozłowski, jest to technologia, która w cišgu najbliższych 4 lat zostanie rozwinięta przez OcŽ do druku pełnokolorowego). Istotnym elementem, który wpłynie na rozwój OcŽ w cišgu najbliższego roku jest fakt, że koniunktura w Polsce ma się poprawiać, zaœ wzrost gospodarczy pocišgnie za sobš inwestycje w druk cyfrowy, którego rozwój jest, jak twierdzi Marek Kozłowski, nieunikniony. O rozwoju tej technologii œwiadczyć może liczba sprzedanych w Polsce urzšdzeń CPS 700. Firma sprzedała ich 13, z czego około połowy pracuje w firmach poligraficznych. Zatem, jak twierdzi Marek Kozłowski, OcŽ weszło w cišgu minionego okresu na ten rynek, a teraz będzie cały czas umacniać swojš pozycję. Na rok bieżšcy planowana jest sprzedaż 10 urzšdzeń z serii CPS, na rok 2005 kolejnych 25. Istotny jest fakt, że na drupie OcŽ zaprezentuje jeszcze jedno urzšdzenie do druku czarno-białego i jak twierdzi Marek Kozłowski, będzie to bardzo dobre urzšdzenie (mimo iż w Poing, podczas Dni Otwartych Đ piszemy o tym w zeszycie marcowym na stronie 32 Đ mówiono, że pokazano już wszystkie nowoœci). Siła OcŽ, zdaniem Marka Kozłowskiego, leży nie tylko w rozwišzaniach, jakie firma oferuje, ale również w ludziach. Mamy Đ mówi prezes OcŽ Đ bardzo dobrych fachowców, którzy znajš rynek, wiedzš, czego on oczekuje i potrafiš skutecznie na nim działać. Mówił to również w kontekœcie rynku poligraficznego, choć wiadomo, że OcŽ sprzedaje urzšdzenia cyfrowe przed wszystkim na rynku korporacyjnym. Mamy około 80 instalacji do wysokonakładowego druku cyfrowego, z czego kilkanaœcie to instalacje urzšdzeń cyfrowych w poligrafii. Nadal będziemy penetrować ten rynek i nie zmieniamy tu swojej strategii Đ chcemy sprzedawać kolejne urzšdzenia. Jeœli chodzi o wysokonakładowy druk cyfrowy dla profesjonalistów, to zarówno na rynku korporacyjnym, jak i poligraficznym chcemy być liderem. Jeœli chodzi o liczbę instalacji, to nasze wyniki z ubiegłego roku oraz z I kwartału tego roku pokazujš, że jesteœmy blisko tej pozycji. W I kwartale br. sprzedaliœmy na rynku poligraficznym 5 systemów do wysokonakładowego druku na papierze ciętym (mówię tu o urzšdzeniach drukujšcych z prędkoœciš 160 stron na minutę i wydajnoœci do 5 mln wydruków miesięcznie). Należy również podkreœlić fakt, że odnotowujemy wzrost liczby wydruków. W I kwartale br. ich liczba była o 50% większa niż w pierwszym kwartale ub. roku. Zatem jeœli chodzi o druk czarno-biały, chcemy być zdecydowanym liderem. Jeœli chodzi natomiast o druk kolorowy, to będziemy na tym polu intensywnie konkurować z Xeroksem, ale chcemy mieć udział w rynku bliski pozycji tej firmy. Drukarze a druk cyfrowy Na pytanie o podejœcie tradycyjnych drukarzy do druku cyfrowego prezes OcŽ Poland odpowiada, że: nie ma podstaw do obaw Đ wzrasta jakoœć druku i jednoczeœnie obniżajš się koszty wydruków. Coraz bardziej ten poziom zbliża się do offsetu, a w niektórych nakładach druk cyfrowy staje się coraz tańszy. Wzrasta również œwiadomoœć drukarzy dotyczšca całego procesu drukowania cyfrowego Đ dziœ wiedzš oni, że druk cyfrowy umożliwia dużo tańsze sterowanie i zarzšdzanie całym procesem, dużo szybsze kompletowanie prac oraz zdecydowanie mniejsze zużycie papieru, co nie oznacza, że nie musimy tego rynku bacznie obserwować i do tego, co się dzieje, umiejętnie dostosowywać nasze zasoby. Dodatkowo dzięki temu, że działamy bardzo intensywnie na rynku korporacyjnym, OcŽ może dalej rozwijać tę technologię i proponować drukarzom jeszcze lepsze rozwišzania. Marek Kozłowski uważa, że przełom w podejœciu drukarzy do drukowania cyfrowego nastšpi w tym roku, a już na pewno będzie to widoczne w roku przyszłym. Wpływa na to, według prezesa OcŽ Poland, kilka istotnych elementów. Po pierwsze druk cyfrowy należy inaczej sprzedawać. Tradycyjne metody sprzedaży, jak twierdzi Marek Kozłowski, nie sprawdzajš się w druku cyfrowym. Przy zmianie metod sprzedaży przekonywanie drukarzy będzie łatwiejsze. Poza tym należy uwzględnić fakt, że w druku cyfrowym nie tylko szybko i tanio możemy wydrukować niewielki nakład, ale również dzięki tej technologii możemy dołożyć pewnš wartoœć dodanš do tego, co drukujemy Đ druk cyfrowy umożliwia personalizację, tworzenie różnych wersji dokumentów, usługi mailingowe i inne. Trzeba o tym wyraŸnie mówić, pisać Đ mówi nasz rozmówca Đ i im więcej dzięki temu będzie udanych instalacji, im więcej będzie fachowego doradztwa w procesie sprzedaży, im więcej będzie przesłanek technologicznych takich jak dalsza poprawa jakoœci wydruków oraz dalsze obniżenie kosztów druku cyfrowego, tym technologia ta będzie coraz popularniejsza zarówno w sektorze drukarń akcydensowych, jak i dziełowych, które przygotowujš także małe nakłady pozycji ksišżkowych. Perspektywy Na drodze tego rozwoju nie stanie według Marka Kozłowskiego VAT na drukowanie prasy i ksišżek oraz na sprzedaż gazet i czasopism, który ma być wprowadzony od maja tego roku, czyli od naszego wejœcia do Unii Europejskiej. Obawy istniejš Đ mówi Đ ale uważam, że to nie powinno mieć wpływu na nasz biznes, bo zarówno wzrost gospodarczy, jak i większe perspektywy w Unii spowodujš, że wszystkim nam będzie lepiej... Poza tym rozwój druku cyfrowego jest nieuchronny. Nasz rozmówca widzi również dobre perspektywy w rozwoju cyfrowego druku gazet, choć, jak potwierdzajš badania, przedmiotem tego rynku mogš być gazety o znaczeniu międzynarodowym lub gazety lokalne. Istniejš społecznoœci, które żyjš gdzieœ daleko i chętnie korzystałyby z informacji o swoim rodzinnym kraju, jak np. Polonia w Stanach Zjednoczonych i tu jak najbardziej wskazany jest druk cyfrowy. Kolejnym sektorem rynku poligraficznego, na którym OcŽ zdobyło, jak twierdzi nasz rozmówca, pozycję lidera jest druk wielkoformatowy. Udało się to dzięki wprowadzonej na rynek dwa lata temu serii solwentowych ploterów Arizona (to urzšdzenia z tak zwanego ăœredniegoÓ wielkiego formatu). Już wkrótce OcŽ wprowadzi urzšdzenie o szerokoœci zadruku ponad 3 metry i o czym jest przekonany Marek Kozłowski, wprowadzenie tego produktu na rynek będzie równie skuteczne. W połowie tego roku rozpocznš się dostawy najnowszych ploterów z serii OcŽ Arizona Đ 600, T220 UV i Arizona 60 UV. Ten ostatni ploter umożliwia drukowanie zarówno na sztywnych materiałach, jak i z roli na rolę. Można więc powiedzieć, że zapowiedzi sprzed dwóch lat dotyczšce mocnego wejœcia OcŽ na rynek poligraficzny sprawdziły się Đ obecnie sprzedaż firmy w tym segmencie (bioršc pod uwagę również urzšdzenia wielkoformatowe) stanowi w jej obrotach 20-25%, przy czym kilka lat temu było to zaledwie parę procent. Prezes OcŽ Poland prognozuje, że wkrótce osišgnie ona poziom 35%. Marek Kozłowski optymistycznie patrzy w przyszłoœć, wierzy w drukarzy i zwracajšc się właœnie do nich pod koniec naszej rozmowy mówi: Sytuacja jest dosyć optymistyczna i warto właœnie teraz przemyœleć wszystkie za i przeciw, jeœli chodzi o profesjonalny druk cyfrowy, a jeœli o takich inwestycjach mówimy, to zawsze na tzw. short liœcie powinno się znaleŸć OcŽ.... Chyba już w wielu przypadkach tak właœnie się dzieje, co z pewnoœciš jest dużym sukcesem firmy na rynku poligraficznym. MD, SS