Odpowiednia płyta drukowa
6 gru 2016 14:43

Rosnšca konkurencja i stale zmieniajšce się wymagania rynku powodujš, że dobranie odpowiedniej płyty drukowej jest decydujšcym elementem sprawnego przebiegu procesu drukowania. Największy przyrost produkcji w zakresie bezpoœredniego zadrukowywania tektury falistej nastšpił przy zadrukowywaniu powierzchni z papierów powlekanych. Występuje tu przeważnie raster o drobnej liniaturze i wymagane jest dokładne przeniesienie farby z płyty drukowej przy jednoczesnym minimalnym przyroœcie punktów. Specjalnie dla tych wymagań japońska firma Asahi Photoproducts opracowała płyty typu SQ i DSQ. Znaczšcym czynnikiem sukcesu płyty SQ jest konsekwentna poprawa jakoœci na zasadzie ăcišgły proces zmian na lepszeÓ. Ta filozofia odzwierciedla się w całym procesie produkcji wszystkich typów płyt AFP, np. w formie bardzo wšskiego zakresu tolerancji gruboœci płyt. Innym udoskonaleniem jest przenoszenie apli z płyty na podłoże drukowe, co jest zależne od trzech czynników: farby, podłoża i płyty. W przypadku farby ważna jest jej reologia, a więc zdolnoœć do płynięcia i zmiany formy, a œrodek wišżšcy w farbie ma duży wpływ na rozprowadzenie pigmentu. Podłoże drukowe wpływa na jakoœć głównie przez absorpcję i szorstkoœć powierzchni. Na drukach próbnych wykonanych z płyt przeznaczonych do drukowania na tekturze falistej wyraŸnie widać, że płyta SQ wyróżnia się jednorodnoœciš położonej farby, tworzšcej aplę. Wœród płyt cyfrowych płyta AFP-DSQ łšczy właœciwoœci drukowe płyty analogowej AFP-SQ z zaletami płyty cyfrowej Đ twardoœć 34ź Shore A, bardzo duży zakres dopuszczalnych naœwietleń i szybka obróbka. Przy cyfrowych płytach fotopolimerowych w czasie naœwietlania zasadniczego dochodzi do dzielenia się fotoinicjatorów na wolne rodniki. Z braku próżni tlen wnika na głębokoœć 30-40 ľm w powierzchnię płyty. Ponieważ czšsteczki tlenu reagujš szybciej niż monomery, to w górnym obrębie płyty następuje łšczenie wolnych rodników z tlenem. Dlatego też polimer nie może w tym górnym obrębie ulec prawidłowemu sieciowaniu i w następnym procesie obróbki jest bardzo dokładnie wymywany. Rezultatem jest zaokršglona główka drukujšcego punktu rastrowego, który w zakresie œwiateł leży nawet nieco głębiej niż aple, z mniejszym udziałem tlenu w stosunku do powierzchni. Przy naœwietlaniu (obrazowaniu) za pomocš lasera drobnych rastrowanych elementów decydujšce znaczenie ma jednorodna gęstoœć optyczna czarnej warstwy płyty. Duże gęstoœci tej warstwy mogš nieco przedłużać czas obrazowania płyt, ale charakteryzujš się wyższš ostroœciš konturów oraz łatwiejszš obróbkš. Czarna warstwa płyt AFP-DSQ umożliwia, m.in. dzięki wyższej odpornoœci na zarysowania, naœwietlanie wstępne i zasadnicze na zakończenie obrazowania laserem przy naœwietlarkach z lampami jednostronnymi. Dzięki naœwietlaniu zasadniczemu następujšcemu bezpoœrednio po wstępnym naœwietleniu odwrotnej strony podwyższeniu ulega sieciowanie polimeru, czego rezultatem jest dłuższa żywotnoœć płyt. Jakkolwiek stosowanie tektury falistej z papierami powlekanymi w ostatnich latach uległo znacznemu wzrostowi, to jednak większoœć wierzchnich warstw na bezpoœrednio zadrukowywanych tekturach falistych stanowiš niepowlekane gatunki papierów ăbršzowychÓ. Niezależnie od tego, czy sš to ăpierwotneÓ papiery, czy wykonane z makulatury, ważniejsza jest przy tym ekonomicznoœć niż doskonałe właœciwoœci płyt cyfrowych. Szeroka paleta produktów firmy Asahi Photoproducts obejmuje także dwa rodzaje ciekłych fotopolimerów, tworzšc w ten sposób ekonomicznie sensowny system drukowania z dobrymi rezultatami przy drukowaniu zarówno apli, jak i rastrowanych powierzchni. Z płynnych fotopolimerów APR można indywidualnie wykonywać płyty o każdej gruboœci (od 1,70 do 8,00 mm) z twardoœciš 27ź, 33ź i 38ź Shore A. Płynny fotopolimer jest nanoszony na folię noœnš przez urzšdzenie dozujšce w iloœci okreœlonej dla gruboœci płyty. Naœwietlanie fotopolimeru następuje od góry i od dołu, aby jednoznacznie ustalić wysokoœć reliefu i sieciowanie powierzchni drukujšcej. Poważnš zaletš tej technologii jest możliwoœć ponownego wykorzystania niespolimeryzowanego fotopolimeru, który po naœwietleniu jest odpowiednio zbierany z płyty (w czasie naœwietlania odwrotnej strony) i odprowadzany do specjalnego urzšdzenia. Automatyczne urzšdzenia do pokrywania płyty płynnym polimerem, jak np. Asahi ASF 1200 x 1600 mm, pozwalajš dziœ na nanoszenie polimeru bazowego i typu Capping w jednym procesie. Twardsza warstwa Capping pozwala na drukowanie na niepowlekanych papierach z bardzo dobrymi rezultatami rastra 36 linii/cm. Dzięki wielowarstwowej budowie w przypadku opcji Capping miększa warstwa bazowa służy jako œciœliwa podbudowa i dzięki temu zmniejsza się do minimum efekt ătaryÓ na gotowych drukach. Dzięki brakowi rozpuszczalników w procesie wymywania system ten ma duże znaczenie dla ekologii. Płyta jest w cišgu kilku minut czyszczona za pomocš wody z resztek płynnego polimeru. Resztki te nie szkodzš œrodowisku i mogš być odprowadzane do kanalizacji. Czas wykonania płyt z zastosowaniem płynnych polimerów wynosi ok. 1 godziny, w zależnoœci od gruboœci płyty. Można więc wykonywać płyty nawet do ăszybkichÓ zleceń. Testy przeprowadzone z płytami analogowymi ătwardymiÓ oraz płytami z płynnych polimerów wykazały, że przy drobnym rastrze płynne fotopolimery z trudem dorównujš płytom ze stałš warstwš polimeru i właœnie te płyty sš obecnie standardem (zarówno analogowe, jak i cyfrowe). Natomiast przy stosowaniu farb wodnych płyty z ciekłym polimerem zapewniajš lepsze przeniesienie farby, a w przypadku motywów kreskowych i przy aplach sš jakoœciowo, ekonomicznie i ekologicznie lepszym rozwišzaniem. Potwierdza to aktualna sytuacja na rynku, wskazujšca na rosnšce zainteresowanie ciekłymi polimerami i urzšdzeniami do ich obróbki. Na podstawie artykułu dr. Dietera Niederstadta ăFŸr jede Anwendung die optimale PlatteÓ z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 4/2003 opracował ZZ