Odszedł Adam Grzelak
14 lip 2017 11:58

30 czerwca 2017 r. zmarł w wieku 79 lat mgr inż. Adam Grzelak, przez całe zawodowe życie związany z polską poligrafią. 

Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Łódzkiej Drukarni Akcydensowej; był współzałożycielem Polskiej Izby Druku i jej wieloletnim prezesem. Jako jeden z inicjatorów utworzenia Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych w 1999 r. przez wiele lat jej przewodził. Był też długoletnim członkiem Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. 

Adam Grzelak, urodzony 23.11.1938 r. w Łodzi, ukończył Wydział Elektryczny PŁ uzyskując tytuł inżyniera elektryka, a następnie UŁ z tytułem magistra ekonomii.

Pracę w przemyśle poligraficznym rozpoczął w 1965 roku w Łódzkich Zakładach Graficznych na stanowisku głównego energetyka, które piastował do 1972 roku. Następnie otrzymał od Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego propozycję objęcia stanowiska dyrektora technicznego w Zakładzie Techniki Biurowej PREDOM-

-ORG w Łodzi, gdzie pracował do roku 1974.

W roku 1974, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Łódzkiej Drukarni Akcydensowej spowodowanymi podjęciem przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego decyzji dotyczącej rozbudowy i modernizacji drukarni, został powołany na wniosek ówczesnego dyrektora ŁDA – W. Rzążewskiego na stanowisko z-cy dyrektora ds. technicznych. W Łódzkiej Drukarni Akcydensowej Adam Grzelak wraz z grupą pracowników przyczynił się do modernizacji maszyn wklęsłodrukowych. Oprócz nagrody pieniężnej otrzymanej od ZPP został mu przyznany tytuł racjonalizatora produkcji.

W roku 1981 po śmierci dyrektora W. Rzążewskiego, na wniosek Rady Pracowniczej ŁDA, Minister Kultury i Sztuki powołał inż. Adama Grzelaka na stanowisko dyrektora naczelnego.

Rok 1991 to prywatyzacja i przekształcenie ŁDA w spółkę akcyjną, a Adam Grzelak został prezesem i dyrektorem generalnym drukarni.

W roku 1994 ŁDA SA jako jedna z pierwszych firm poligraficznych zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Należy podkreślić, że Łódzka Drukarnia Akcydensowa pod kierownictwem Adama Grzelaka była jedną z najnowocześniejszych w tym czasie drukarń opakowaniowych, legitymując się systematycznym wzrostem produkcji i zysku.

Jego zdolności organizatorskie oraz pomysłowość inspirowały do unowocześniania produkowanych opakowań, jak również do wdrażania nowych ich rodzajów, przystosowując drukarnię do wymogów rynku.

W roku 1998, w związku z różnicą zdań z głównym udziałowcem co do kierunków dalszego rozwoju drukarni, prezes Grzelak został wraz z całym zarządem odwołany i przeszedł na emeryturę, a następnie został pełnomocnikiem w nowej firmie Serwis Print P. W., której właścicielem była jego małżonka Zofia Grzelak.

Adam Grzelak aktywnie uczestniczył też w działalności społecznej. 

W latach 1981-1997 był wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Brał też udział w pracach Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w XIV kadencji w latach 1987--1990 jako członek zarządu, a w XV kadencji jako wiceprzewodniczący zarządu.

W roku 1992 z inicjatywy Sekcji Poligrafów SIMP została utworzona Polska Izba Druku, która wypełniła lukę powstałą po zaprzestaniu działalności przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego i stała się ogólnopolską organizacją samorządową, reprezentują-cą wobec władz interesy gospodarcze podmiotów działających w branży poligraficznej. Pierwszym prezesem PID został Adam Grzelak, który pełnił tę funkcję przez trzy kolejne kadencje (w latach 1992-1998).

W czerwcu 1999 została powołana Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych. Grono założycieli stanowili szefowie drukarń oraz firm współpracujących z naszym przemysłem, jak również przedstawiciele szkolnictwa z terenu Łodzi. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu powierzyła koledze Adamowi Grzelakowi funkcję prezesa, którą sprawował ponad 10 lat i przyczynił się do powstania oddziałów Fundacji w Warszawie – „Mazowsze” i Krakowie – „Małopolska”. Był też członkiem Koła Seniorów SIMP w Łodzi.

Adam Grzelak był również współinicjatorem i współorganizatorem pierwszego Kongresu Poligrafów Polskich.

Za działalność społeczną i zawodową został wyróżniony m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką SEP, Srebrną i Złotą Odznaką SIMP, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, a także Medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii”.

W roku 2000 prezydent Aleksander Kwaśniewski za całokształt działalności przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wykorzystano fragmenty artykułu Józefa Kurka i Kazimierza Stępniewskiego, opublikowanego w „Poligrafice” nr 10/2008