Offset vs flekso kulminacyjna rozgrywka
6 gru 2016 14:42

Technologia tulei (sleeve) przyniosła fleksografii autentyczne korzyœci. Czy może to oznaczać punkt zwrotny dla offsetu? Jedynie w rzadkich przypadkach właœciwie przedstawione fakty sš w stanie pokonać powstałe uprzedzenia. Większoœć z nas zamiast po prostu zaakceptować coœ ze wszech miar oczywistego, prędzej wybierze długo będšcy w obiegu nonsens niż rozważy za i przeciw w konkretnym przypadku, dochodzšc do wniosków opartych na rozsšdnych przesłankach. Nie ma na to lepszego przykładu niż spory dotyczšce wykorzystania offsetu i fleksografii, jeżeli chodzi o zadrukowywanie kartonów oraz materiałów opakowaniowych. Bezmyœlnoœć Bezmyœlnoœć doprowadziła do walki pomiędzy obiema technologiami; walki z wielkim hukiem i oœlepiajšcymi fajerwerkami, jednakże bez znaczšcych postępów dla zainteresowanych dziedzinš drukarstwa. Przyczynš, dla której przedkłada się owš walkę ponad uczestnictwo w rzeczowej dyskusji jest fakt, iż istnieje bardzo niewielu leaderów w branży drukarskiej, którzy nie byliby zacietrzewionymi zwolennikami jednej technologii i jednoczeœnie wrogami drugiej. Na szczęœcie owe wrogie nastawienia powoli zaczynajš ustępować i choć to dopiero poczštek, już zaczyna się pojawiać znaczšca liczba naukowych publikacji, w których wycišgane sš wnioski wynikajšce z podstaw majšcych oparcie w faktach i obiektywnych komentarzy, bez z góry założonego faworyzowania danej opcji. Nadrzędna technologia BASF Printing Systems, szwajcarski producent farb i płyt oraz materiałów eksploatacyjnych przeprowadził analizę majšcš na celu okreœlenie, która technologia Đ offset czy flekso Đ jest lepsza z punktu widzenia produkcji wysokiej jakoœci opakowań kartonowych. Gdyby przeanalizować uzyskane wnioski, nawet najwięksi cynicy popierajšcy tę lub przeciwnš technologię musieliby przyznać, że BASF wykonał solidnš pracę, która wprowadziła na arenę dyskusyjnš powiew œwieżego powietrza. Dołożono wszelkich starań z uwzględnieniem drobiazgowych nawet szczegółów, aby wycišgnięte wnioski nie okazały się zniekształcone i żadna z technologii nie była ăpokrzywdzonaÓ przez zastosowanie jakiegoœ ograniczajšcego kryterium. Jako podłoże wybrano karton Printocard firmy Stora Enso (240 g/m2), zaœ wzorem obrazu było czterokolorowe pudełko na herbatniki z kolorami producentów i niebieskim kolorem dodatkowym. Maszynš offsetowš był Heidelberg SM 72 pracujšcy in-line z fleksograficznym zespołem lakierujšcym; nakład wyniósł 6000 arkuszy. Drukowanie w technologii flekso wypróbowywano na dwa sposoby: jeden przy użyciu opartej na wodzie farby œwiatłoutwardzalnej (UV), drugi natomiast przy użyciu opartej na rozpuszczalniku farby UV. Do próby z konwencjonalnymi farbami UV flekso użyto maszyny Bobst Lemanic 62F zadrukowujšcej 6000 m kartonu z prędkoœciš 115 m/min. Drukujšc farbš opartš na wodzie wykorzystano maszynę Lemanic 82F ze wstęgš o długoœci 5000 m pracujšcš z prędkoœciš 120 m/min. Wkrótce stało się jasne, iż ăreproÓ (przygotowalnia) nie daje się łatwo przetransferować pomiędzy tymi dwiema technologiami. Separacje dla offsetu były już osišgalne jako pliki cyfrowe, ale nie były one przystosowane do wykorzystania we flekso. Specjalna adaptacja Trudno jest pogodzić drukowanie pełnych apli przy użyciu farby o dużym transferze z drukowaniem półtonów o wysokiej rozdzielczoœci na tej samej jednostce flekso. Problem ten spowodował, że zastosowano specjalnš adaptację, która przekształciła pracę pięciokolorowš (cztery standardowe plus jeden dodatkowy) w siedmiokolorowš pracę flekso. Uznano to rozwišzanie za normę w konwersji z offsetu do flekso. Czy jest to zaleta, czy wada Đ trudno powiedzieć. Zaletš w tym wypadku jest fakt, że cienie i głębia koloru sš lepsze przy użyciu siedmiu kolorów; w szczególnoœci dotyczy to panowania nad krytycznymi półtonami obrazu, gdzie definitywnie jest ono lepsze niż w offsecie. Implikacje Wada w tym wypadku jest równie oczywista Đ więcej kolorów pod kontrolš i większe prawdopodobieństwo wystšpienia problemów. Nie można też zignorować powszechnie na œwiecie występujšcych standardów. Odnosi się wrażenie, że w przypadku pracownika o wysokich umiejętnoœciach i wiedzy rozwišzanie to będzie zastosowane z korzyœciami i poradzi on sobie z nowymi, potencjalnymi trudnoœciami. Jednakże już samo flekso wymaga położenia szczególnego nacisku na wysokie umiejętnoœci obsługi. Różnica dotyczy także liniatur. Offset działa z powodzeniem przy około 150 lpi, podczas gdy przy flekso nastšpiła redukcja do 137 lpi, chociaż różnicę mogłaby dostrzec jedynie osoba o bardzo wyostrzonym wzroku. Produkcja przy użyciu flekso zawiera o wiele więcej elementów, które trzeba wzišć pod uwagę, niż przy użyciu offsetu. Zmienne sš również twardoœć materiału płyty, rodzaj taœmy do jej mocowania oraz technologia wykonania formy drukowej. Dokonanie zmiany w opcjach prawie na pewno zmieni końcowy obraz zlecenia. Grawerowanie wałków anilox będzie mieć decydujšcy wpływ na ostatecznš jakoœć obrazu, choć nie jest to dokładnie okreœlone. Drukowanie półtonów wymaga być może współczynnika celi na poziomie 4-5 dla każdej płyty, choć w przypadku drukowania apli ważna jest ogólna, całkowita wartoœć komórek. Tłoczenie we flekso musi być wyważone: stworzenie płyty utrzymujšcej 1% punkt nie jest problemem, wyzwaniem jest utrzymanie tego na maszynie, co jest przyczynš spadku liniatury. Jeżeli nawet siatki powinny być drukowane z 1% punktem, na płycie mamy znacznie gładszy transfer dzięki temu, że zacisk wałka pracuje z wyprzedzeniem. Poczštkowa bariera Żadne z powyższych nie stanowi szczególnego wyzwania dla wyszkolonego drukarza flekso, należy jednak zwrócić uwagę na umiejętnoœci. Wspomniane elementy muszš być przyswojone i łšcznie tworzš wstępnš barierę wejœcia dla drukarzy chcšcych wykonywać wysokiej jakoœci pracę flekso na kartonach. BASF zarezerwował czas na pracę dla każdego z drukarzy, natomiast wyważona ocena rezultatów okazała się prawdopodobnie tak samo trudna, jak ustalanie kryteriów dla dwóch przedmiotowych prób. Oczywistym punktem wyjœciowym była ogólna jakoœć druku. Forma drukowa zawierała zbyt dużo elementów liniatury, dodatkowe cienie w tworzeniu obrazu flekso usprawiedliwiajš użycie densytometrów oraz urzšdzeń mierzšcych punkty. Z powodu braku danych numerycznych podjęto decyzję wykonania inspekcji wizualnej pod mikroskopem. Zaskakujšce rezultaty Rezultaty były zaskakujšce bardziej dla obozu ăoffsetowegoÓ. Flekso oparte na farbach wodnych wykazało się większš niedoskonałoœciš punktu oraz charakterystyk linii, ale nie aż tak, aby się tym ekscytować. BASF sugeruje, iż w przypadku precyzyjnych prac kreskowych ostre kontury były niemalże takie same dla obu technologii Đ offsetu arkuszowego oraz tradycyjnego flekso Đ co w rezultacie oznacza, że przyrost punktu w obu przypadkach jest bardzo podobny. Jest to szczególnie ważne przy oszacowaniu jakoœci druku w przypadku kodów paskowych, czymœ nie majšcym zwišzku z nabywcš produktu, ale ważnym dla sukcesu opakowania. Przeprowadzone próby jasno wskazujš na to, że nie każdy drukarz flekso będzie posiadał takie umiejętnoœci, aby z powodzeniem wykonywać wysokojakoœciowe drukowanie na kartonach, tak jak mógłby to z powodzeniem robić drukarz offsetowy. Ponadto w tym pierwszym przypadku standard maszyny musi być najwyższy; niemalże na pewno zawierajšcy technologię tulei (sleeve) w połšczeniu z systemem CtP. Przy założeniu, że zachodzš te warunki, można powiedzieć, że flekso jest wysoce konkurencyjne. Na pewno jednak ostateczna decyzja co do wyboru danej metody produkcji należeć musi do finalnego użytkownika. I tutaj, zdumiewajšce, nie było żadnego sporu; gotowe kartony zostały poskładane i umieszczone na półce w supermarkecie, zaœ każda osoba z grupy testujšcej, nie wiedzšc nic na temat drukowania, miała dokonać wyboru jednego pudełka. Przeważajšca większoœć Spoœród trzech możliwoœci przeważajšca większoœć (53%) wybrała UV flekso z doœć wyrównanym rozdziałem pomiędzy UV opartym na wodzie i offsetem. Opcja flekso oparta na rozpuszczalniku uzyskała wskazanie 73%, lecz jeszcze bardziej znamienny jest komentarz bioršcych udział w teœcie, z którego wynika, że UV flekso dał niemal trójwymiarowy obraz, czego nie było widać na innych kartonach. JK

error: Kopiowanie zabronione!
cript>