Ogólne warunki umowy leasingu 
16 lis 2018 11:33

Jednym z najważniejszych elementów umowy leasingu jest tzw. OWUL, czyli ogólne warunki umowy leasingu. Zapisy OWUL precyzują dokładnie prawa i obowiązki, jakie mają leasingobiorca i leasingodawca. Przed podpisaniem umowy warto je dokładnie poznać.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

OWUL to zbiór wzajemnych praw i obowiązków klienta i leasingodawcy, które są integralną częścią każdej umowy. Znajdują się tam zasady użytkowania przedmiotu leasingu, warunki nabycia przedmiotu, wypowiedzenia umowy oraz zasady wyliczenia kosztów z tym związanych.

OWUL określa konkretne zasady postępowania w różnych sytuacjach, zarówno tych standardowych, jak i zupełnie losowych – tłumaczy Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w Santander Leasing. – Z dokumentu dowiemy się na przykład, co się dzieje w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych czy też w sytuacji, kiedy przedmiot ulegnie zniszczeniu w wyniku wypadku. Dobre umowy dają prawa i obowiązki obu stronom, np. jasno określają czas rozliczenia czy zwrotu nadpłaty przez firmę leasingową.

Ekspert Santander Leasing podkreśla również, że równomierne rozłożenie praw i obowiązków przywiązuje klientów do firmy.

Staramy się dopasowywać zapisy OWUL do wskazań i potrzeb naszych klientów. Regularnie weryfikujemy zapisy w taki sposób, by najlepiej odpowiadały zmieniającym się warunkom rynkowym i doświadczeniom, tak naszym, jak i odbiorców naszych usług – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu jest weryfikacja danych rejestrowych firmy w rejestrach REGON, KRS czy też CEiDG. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku często nie są wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta o sytuacji finansowej, dzięki czemu decyzja dotycząca przyznania finansowania jest wydawana w kilka minut.

Najważniejsze elementy OWUL:

1. Oprocentowanie umowy. Standardowo jest uzależnione od stopy WIBOR. Zdarza się również, że oprocentowanie może zmienić decyzja zarządu firmy. Dla leasingobiorcy najlepszym wyjściem jest sytuacja, w której wysokość oprocentowania jest w jasny sposób skorelowana z WIBOR lub oprocentowanie jest stałe (niezależne od zmiany rynkowych stóp procentowych).

2. Ewentualne opłaty dodatkowe. Najczęściej dotyczą sytuacji, w której klient oczekuje realizacji dodatkowych działań przez firmę leasingową albo nie dopełnia obowiązków, które określa umowa lub OWUL. Przykładowo, mogą to być aneksy zmieniające umowę albo brak terminowego dostarczenia dokumentów lub zapłaty składek ubezpieczeniowych. Okoliczności takie powodują dodatkowe koszty po stronie leasingodawcy, nieprzewidziane w dacie zawierania umowy, rekompensowane właśnie opłatami dodatkowymi. 

3. Ewentualne kary umowne. Nie grożą nikomu, kto przestrzega obowiązków i terminów określonych w OWUL. Leasingodawcy najczęściej nakładają kary na firmy, które nie przekazują odpowiednich dokumentów lub nie zwracają przedmiotu leasingu w ustalonym terminie, jeśli zgodnie z umową istnieje obowiązek zwrotu przedmiotu (np. w następstwie działań windykacyjnych).

4. Zasady wykupu lub zwrotu przedmiotu leasingu. Kiedy umowa leasingu dobiega końca, klienci stają przed wyborem jednej z trzech możliwych opcji: korzystający może wykupić przedmiot, wskazać podmiot trzeci zamierzający wykupić przedmiot za wartość rynkową lub wnioskować o wydłużenie umowy leasingu. Każda z tych możliwości jest szczegółowo opisana w OWUL. Warto zwrócić uwagę na proces zakończenia umowy, realizację zadań przez strony opisanych w OWUL, gdyż prawidłowe wykonanie tych postanowień umożliwia sprawne zakończenie umowy i rozmowę raczej o kolejnych inwestycjach, a nie karach za zwłokę, dodatkowych dokumentach itd.

5. Przedterminowe rozwiązanie umowy lub reklamacja. Niektóre umowy nie precyzują jasno, jak powinien przebiegać proces ewentualnej reklamacji. Warto przyjrzeć się tej kwestii i wybierać leasingodawców, którzy otwarcie informują o trybie i procedurach rozpatrywania reklamacji. W działalności biznesowej, leasingowej zdarzają się także sytuacje, w których umowa ulega rozwiązaniu przed upływem pierwotnie założonego okresu jej trwania. OWUL określają zatem także zasady przedterminowego rozwiązania umowy. Warto sprawdzić, w jakich przypadkach takie rozwiązanie może nastąpić (bez winy klienta: na przykład kradzież leasingowanego auta, lub z jego winy: np. brak spłaty rat) oraz jakie będą warunki finansowe rozliczenia umowy. Te mogą się znacząco różnić. Część firm poza kapitałem pozostałym do spłaty pobiera przyszłe zdyskontowane odsetki lub zryczałtowaną opłatę. Trzeba również wiedzieć, jak zostanie potraktowana kwota odszkodowania otrzymanego z zakładu ubezpieczeń lub cena ze sprzedaży odzyskanego przedmiotu: czy pomniejszy zadłużenie klienta, a ewentualna nadwyżka (ponad zadłużenie) czy zostanie zwrócona na konto klienta.

Oprócz najważniejszych zapisów w OWUL możemy znaleźć też wiele kwestii, które mogą okazać się dużą wygodą – lub przeciwnie – uciążliwością dla klienta. Warto się zastanowić, jak drobne postanowienia mogą wpłynąć na komfort użytkowania przedmiotu leasingu.

Często analizujemy wnioski i obserwacje naszych klientów i na tej podstawie uzupełniamy lub usuwamy poszczególne elementy OWUL. W tym roku zdecydowaliśmy o wykreśleniu zapisów dotyczących miejsca garażowania i konieczności uzyskania zgody na użytkowanie przedmiotu leasingu przez innych domowników. Dla wielu naszych klientów oznacza to niższe koszty, wynikające z braku konieczności uiszczania dopłat za każdą dodatkową osobę, wykorzystującą przedmiot leasingu, np. auto – podsumowuje Mariusz Włodarczyk.

Warto nadmienić, że porównania ogólnych warunków umów leasingu są cyklicznie przeprowadzane przez niezależnych ekspertów branżowych. Zapisy OWUL stosowane przez Santander Leasing są ocenione bardzo wysoko, co oznacza, że są przejrzyste i bezpieczne dla przedsiębiorców.

Opracowano na podstawie materiałów Santander Leasing