Ogólnopolska Konferencja Poligrafów
6 gru 2016 14:42

25 marca w Inowrocławiu odbyła się kolejna konferencja prasowa poœwięcona Ogólnopolskiej Konferencji Poligrafów pt. ăPolski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia do Unii EuropejskiejÓ, która będzie się odbywać w Inowrocławiu w dniach 5-7 czerwca br. Impreza jest organizowana przez Sekcję Poligrafów SIMP oraz Polskš Izbę Druku przy współpracy Urzędu Miasta Inowrocławia, NOT w Inowrocławiu oraz ZWP Pozkal. Honorowy patronat nad konferencjš objšł wiceprezes Rady Ministrów Marek Pol. Organizatorzy przewidujš, że w konferencji uczestniczyć będzie około 200 osób: przedstawicieli małych i œrednich przedsiębiorstw poligraficznych i wydawnictw oraz firm pracujšcych dla przemysłu poligraficznego, a także reprezentantów europejskich branżowych stowarzyszeń i organizacji. Spotkanie poniedziałkowe było drugim już z kolei spotkaniem dla prasy. Jego uczestnicy mieli okazję Đ oprócz zapoznania się z przygotowaniami do imprezy Đ zwiedzić wszystkie miejsca, w których będzie się ona odbywać. Organizatorzy przewidujš również dodatkowe atrakcje: obchody Dnia Drukarza 2002 wraz z chrztem młodych adeptów, uroczyste obchody 50-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz prezentację fragmentów, a nie Đ jak wczeœniej zapowiadano Đ pełnej wersji reprintu Biblii Gutenberga. W programie konferencji przewidziano następujšce referaty: 1. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i œrednich przedsiębiorstw. 2. Polityka rzšdu polskiego wobec małych i œrednich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu poligraficznego). 3. Prawo pracy w krajach Unii Europejskiej. 4. Standardy Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska w odniesieniu do małych i œrednich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu poligraficznego). 5. Europejski przemysł poligraficzny po przystšpieniu do Unii Europejskiej. 6. Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Uniš Europejskš. 7. Programy i fundusze wspierajšce rozwój małych i œrednich przedsiębiorstw. 8. Promocja małych i œrednich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 9. Standardy normalizacyjne obowišzujšce w krajach Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu poligraficznego). 10. Prognozy rynkowe dla przemysłu poligraficznego w krajach Unii Europejskiej do 2005 r. 11. Stan obecny i przyszłoœć rynku poligraficznego na Litwie. 12. Prognoza zapotrzebowania przemysłu poligraficznego w Polsce do 2005 r. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>