Olsztyńskie Zakłady Graficzne w poszukiwaniu inwestora
6 gru 2016 14:41

26 stycznia br. Minister Skarbu Państwa skierował do potencjalnych inwestorów oficjalne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji imiennych Olsztyńskich Zakładów Graficznych, będšcych obecnie jednoosobowš spółkš Skarbu Państwa. Wartoœć nominalna pojedynczej akcji wynosi 10 zł, a jeden inwestor musi nabyć co najmniej 107 tys. akcji, stanowišcych nie mniej niż 10% kapitału akcyjnego spółki. Do 15% akcji zostanie zaoferowanych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom OZGraf., natomiast 5% akcji lub wpływu z ich sprzedaży zostanie przeznaczone na cele zwišzane z zaspokojeniem roszczeń byłych właœcicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Prezes OZGraf. Ryszard Maćkowiak w wypowiedzi dla branżowego czasopisma ăBiblioteka AnalizÓ stwierdził: Poprawa kondycji naszego przedsiębiorstwa może nastšpić pod warunkiem, że właœcicielem co najmniej 50% akcji stanie się inwestor branżowy dysponujšcy jednoczeœnie dużym potencjałem finansowym. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań upłynšł w dniu 1 marca br. o godzinie 14.00. Minister Skarbu Państwa zobowišzał się udzielić informacji dotyczšcych sposobu rozpatrzenia tych odpowiedzi do 22 marca Đ z zastrzeżeniem możliwoœci przedłużenia tych terminów. (Do chwili oddania numeru do druku, tj. 30 marca, nie było żadnych nowych informacji Đ red.). Opracowano na podstawie ăBiblioteki AnalizÓ nr 3/2001

error: Kopiowanie zabronione!
cript>