Opakowania Đ dobra inwestycja!Kolejny CD 74 w drukarni AJG
6 gru 2016 14:42

Podczas targów POLIGRAFIA 2001 odbyła się polska premiera maszyny offsetowej Speedmaster CD 74-6+LX-F w maksymalnym formacie papieru 60 x 74 cm. Wystawiana maszyna była wyposażona w system automatycznego ustawiania formatu na nakładaniu i wykładaniu, sterowanie CP2000 Center, kontrolę jakoœci Image Control oraz Prepress Interface Đ oprogramowanie wspomagajšce automatyczne ustawianie stref farbowych w maszynie drukujšcej. Właœnie ta nowoczesna maszyna została zakupiona przez Zakłady Poligraficzne AJG z Kraœnika, których właœcicielami sš Anna i Janusz Genejowie. Od poczštku zamierzeniem właœcicieli drukarni AJG było wyspecjalizowanie się w produkcji opakowań. Zakup pierwszej maszyny Heidelberg Speedmaster uznajemy za najważniejszš i najbardziej trafnš inwestycję w historii naszych zakładów. Przede wszystkim zaawansowana technologia tej maszyny pozwoliła na produkcję niemal idealnych opakowań zadrukowanych. Najważniejszym parametrem nowych opakowań była identycznoœć kolorystyczna każdego arkusza drukowanego i uzyskanie jakoœci zadawalajšcej nawet najbardziej wymagajšcych odbiorców. W stosunkowo krótkim czasie wysoka jakoœć naszych opakowań pozwoliła na pozyskanie nowych zleceń, których przy dotychczasowych maszynach drukujšcych z przyczyn czysto technicznych nie mogliœmy przyjšć do realizacji. Po raz pierwszy stanęliœmy przed problemem nadwyżki zamówień nad możliwoœciami produkcyjnymi zakładów. Oceniajšc wszelkie korzyœci płynšce z eksploatacji pierwszej maszyny, w bardzo krótkim czasie zadecydowaliœmy o zakupie kolejnej maszyny oraz zupełnej wyprzedaży uprzednio używanych maszyn drukujšcych Đ podkreœla Janusz Geneja, właœciciel drukarni AJG. W listopadzie 2002 roku państwo Genejowie zakupili kolejnš maszynę Speedmaster CD 74-5+LX-F. Nowa maszyna jest jednš z najnowoczeœniejszych maszyn offsetowych Heidelberga adresowanš przede wszystkim do tych drukarń, które specjalizujš się właœnie w produkcji opakowań oraz etykiet. Jest to jeden z trudniejszych i bardziej wymagajšcych segmentów rynku, któremu z powodzeniem stawia czoło drukarnia państwa Genejów. Speedmaster CD 74 pozwala zadrukowywać różne podłoża: zarówno papier o różnych gramaturach, jak i karton o gruboœci do 0,8 mm. Jak zapewnia Heidelberg, szybkoœć maszyny, łatwoœć jej obsługi oraz proste przestawianie z jednego zlecenia na drugie sš bardzo ważnymi atutami. Technologia maszyn drukujšcych CD 74 w sytuacji zakładów poligraficznych produkujšcych zarówno opakowania kartonowe, jak i typowe wyroby poligraficzne jest najodpowiedniejsza. Maszyny w tej technologii optymalnie drukujš na kartonach, a równoczeœnie sš doskonałe nawet przy najbardziej skomplikowanych pracach na niższych gramaturach. Praktycznie przekonaliœmy się, że również bardzo wymagajšcy klienci akceptowali zadrukowane opakowania bez zastrzeżeń jakoœciowych. Dodatkowo przeprowadziliœmy próby zadruku na mikrofali, które wypadły bardzo pozytywnie Đ dodaje Janusz Geneja. Jednš z głównych cech dobrej maszyny jest wysoki stopień automatyzacji. Zdaniem Heidelberga w przypadku maszyny CD 74 możemy mówić o najbardziej zautomatyzowanej maszynie w swojej klasie. System wstępnego ustawiania formatu Preset, należšcy do standardowego wyposażenia maszyny, obejmuje zmianę formatu na nakładaniu, stole spływowym, wykładaniu i przekazywaniu pomiędzy zespołami. Wykonywanie tych czynnoœci w sposób automatyczny znacznie skraca czas postoju maszyny pomiędzy poszczególnymi zamówieniami, co w kontekœcie druków na żšdanie branży opakowaniowej nie jest bez znaczenia. Stół spływowy z jednš taœmš ssšcš, pneumatyczna marka boczna to kolejne zalety systemu nakładania zastosowanego w tej maszynie. Dodatkowo maszyna CD 74 jest wyposażona m.in. w sterowanie CP2000 Center, kontrolę jakoœci Image Control oraz system automatycznego ustawiania stref farbowych. Firma Heidelberg Polska jest współautorem i inspiratorem rewolucji technologicznej w naszym zakładzie. Doradcy techniczni tej firmy pomogli nam zaplanować kierunek zmian w unowoczeœnieniu zakładu, poszczególne kroki inwestycyjne oraz wybrać maszyny drukujšce w technologii CD 74 i urzšdzenia najodpowiedniejsze dla naszego profilu produkcji. W pierwszej kolejnoœci w zeszłym roku, wraz z zakupem pierwszej CD 74, uruchomiliœmy nowš przygotowalnię pracujšcš w systemie CtP. Naœwietlarka Trendsetter 3230 całkowicie spełnia nasze oczekiwania co do jakoœci i niezawodnoœci i będzie obsługiwała również nowš CD 74. Samš cyfrowš impozycję arkusza wykonujemy przy wykorzystaniu oprogramowania Heidelberg SignaStation. Cały zresztš system opiera się na produktach firmy Heidelberg. Zastosowany system Presetlink umożliwia przekazywanie sieciš œwiatłowodowš ustawienia danych farbowych bezpoœrednio na maszynę drukujšcš, co skraca czas przygotowania jej do druku. Jednoczeœnie system CPC 24 zastosowany przy maszynie drukujšcej pozwala kontrolować i korygować jakoœć procesu drukowania pod względem kolorystycznym. Wprowadzony system Memory Plus pozwala na archiwizację zamówień do 2500 prac na jednej maszynie drukujšcej Đ mówiš właœciciele drukarni. Dopiero po kilkumiesięcznym okresie wdrożeniowym i opanowania technologii nowoczesnego przygotowania druku zakupiliœmy pierwszš maszynę drukujšcš, a wkrótce następnš. Firma Heidelberg nie tylko starannie zamontowała wszystkie dostarczone nam maszyny i urzšdzenia, ale również przeprowadziła wszelkie wstępne i uzupełniajšce szkolenia naszych pracowników. Pomogła rozwišzać wszystkie nasze problemy wynikajšce z obsługi najnowoczeœniejszych maszyn i urzšdzeń gwarantujšc tym samym pełne wykorzystanie ich walorów Đ kontynuuje Janusz Geneja. Firma Heidelberg okazała się również najbardziej mobilnym i słownym serwisantem, z jakim przyszło nam współpracować w cišgu ostatnich piętnastu lat. Pełne zabezpieczenie częœci zamiennych (w cišgu 24 godzin) i możliwie szybka naprawa lub usunięcie usterek pozwalajš nam na optymistyczne prognozy na przyszłoœć Đ podkreœlajš państwo Genejowie. Tak dynamiczny rozwój drukarni i wysoka wydajnoœć maszyn drukujšcych wymuszajš niejako na drukarni AJG z Kraœnika kolejne inwestycje rozwišzujšce problem tzw. wšskiego gardła w produkcji. Dwie maszyny wykrawajšce przestały nadšżać z obróbkš zadrukowanych arkuszy, dlatego też powstała pilna potrzeba zakupu trzeciej takiej maszyny już w pierwszym półroczu 2003 r. Kolejne kroki inwestycyjne będš zależały od sytuacji gospodarczej kraju, polityki podatkowej państwa oraz zapotrzebowania na opakowania drukowane Đ wyjaœnia Janusz Geneja. Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez firmę Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>