Opakowania Đ zarzšdzanie zleceniami w przygotowalni
6 gru 2016 14:42

Produkcja form drukowych dla wklęsłodrukowych lub fleksograficznych maszyn do drukowania opakowań jest sprawš szczególnie złożonš. Aby uwzględnić właœciwe dla każdego klienta i dla każdego produktu parametry, trzeba przestrzegać niezliczonej iloœci zadanych wielkoœci. W firmie Hueck Folien te specyficzne dla każdego klienta informacje były do niedawna przechowywane w postaci dokumentów zbieranych w segregatorach, wypełniajšcych wiele szaf. Operowanie nimi stawało się jednak coraz trudniejsze, a ten sposób zapisywania informacji był zwišzany z ryzykiem powstawania wielu błędów. Znaleziono więc rozwišzanie tego problemu Đ wprowadzono cyfrowy system rejestrowania informacji niezbędnych do wykonywania form drukowych i zarzšdzania nimi. Jest to oprogramowanie Nexus firmy Artwork Systems, umożliwiajšce automatyczny przebieg pracy. Firma Hueck Folien produkuje opakowania giętkie dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz folie techniczne. Dla potrzeb maszyn drukujšcych Đ siedmiu wklęsłodrukowych i czterech fleksograficznych Đ dysponuje ona własnš przygotowalniš cylindrów. Przygotowalnia obsługuje całš paletę usług prepress, także automatycznš produkcję cylindrów. Do produkcji cylindrów wklęsłodrukowych stosowany jest system grawerowania laserowego oraz trzy systemy grawerowania konwencjonalnego (mechanicznego). Do wykonywania form fleksograficznych stosowane jest urzšdzenie do bezpoœredniego grawerowania. Aby te systemy grawerowania, pracujšce po 150 godzin tygodniowo, mogły być w pełni wykorzystane, muszš stale otrzymywać odpowiednie dane. O tym, że chodzi tu o rozmaite produkty, œwiadczy rodzaj zamówień wykonywanych przez tę firmę. W przypadku folii dla przemysłu spożywczego chodzi np. o folie do produktów mlecznych, opakowania giętkie do słodyczy, aluminiowe folie na szyjki butelek do napojów, opakowania do czekolady. Dla przemysłu farmaceutycznego sš to m.in. folie do opakowań typu blister. W przygotowalni musi być spełniona znaczna iloœć różnorodnych wymagań. Trzeba np. nie tylko zapewnić różnym urzšdzeniom do grawerowania informacje w odpowiednim formacie danych, lecz także pilnować przestrzegania odpowiednich parametrów technologicznych. Każde zlecenie ma swe właœciwoœci; jeżeli przy jego opracowywaniu występuje wielka różnorodnoœć parametrów, a w toku pracy dochodzi do różnych zmian ze strony klienta, może to spowodować wiele błędów i wymaga ponownego zatwierdzania. Zatrudnionych jest przy tym wielu pracowników, co znowu może prowadzić do błędów. Firma poszukiwała więc takiego systemu, w którym będzie można zebrać wszystkie zadania przypadajšce do wykonania w przygotowalni. Najbardziej obiecujšcy okazał się system cyfrowego workflow, który może być dostosowany do indywidualnych warunków produkcji. Zdecydowano się więc na system Nexus firmy Artwork Systems; został on uruchomiony w lecie 2001 roku i sprawdził się w praktyce, lecz jest nadal udoskonalany i dostosowywany do potrzeb firmy. System Nexus daje możliwoœć przejrzystego kształtowania przebiegu pracy poszczególnych operatorów pracujšcych przy elektronicznym przetwarzaniu danych i pozwala na ograniczenie wielu zbędnych już łšczy. Największš zaletš tego systemu jest jego elastycznoœć, gdyż przez dołšczanie nowych narzędzi i opcji możliwa jest cišgła rozbudowa w celu dostosowania do potrzeb klienta. Firma Hueck Folien postawiła sobie za cel zautomatyzowanie tworzenia całej formy na cylindrze, wychodzšc od pojedynczego użytku, aby operator mógł całkowicie skoncentrować się na jego opracowywaniu. Na zakończenie pracy system zatroszczy się automatycznie o to, aby były uwzględnione wszystkie ważne parametry zwišzane ze zleceniem. Zarzšdzanie różnymi opcjami zlecenia jest regulowane za pomocš nazwy pliku. System czyta i ocenia ustalone nazwy (skróty) i wykonuje niezbędne etapy obróbki, jak: makieta cylindra, powtarzanie użytków, wprowadzanie krzyżyków pasujšcych czy znaków do cięcia itd. Đ jako zbiorcze polecenie. Największš zaletš jest możliwoœć dokonywania zmian niemal w ostatniej minucie przed wydaniem z systemu. Tak więc zlecenie może być bez problemu przeniesione z urzšdzenia do grawerowania na inny system. Wystarczy tylko niewielka zmiana w nazwie pliku. Przeliczenie danych dokonywane jest przez Nexus. W przeciwieństwie do poprzedniego sposobu działania operator nie musi już sprawdzać odrębnych cech, charakterystycznych dla okreœlonego zlecenia. W systemie Nexus te specyficzne dla zlecenia parametry produkcyjne sš zapisane w tzw. Hot Folder. Operator nie musi więc znać wszystkich szczegółów zlecenia; może on być pewien, że za pomocš systemu będš wybrane odpowiednie parametry. Dzięki systemowi Nexus można było wyeliminować bardzo dużo błędów. Przy kompleksowej makiecie nie można wykluczyć błędów w odczytaniu lub zapisie przy wprowadzaniu współrzędnych. Często więc konieczne było ponowne porównywanie odbitki próbnej z rysunkiem w oryginalnym formacie, aby usunšć ewentualne błędy, natomiast Nexus gwarantuje, że raz zaprogramowane współrzędne będš bezbłędnie przejęte. Podobnie łatwa jest też zmiana parametrów. Ponieważ zmiany uzgodnione z klientem sš wprowadzane do workflow przez System-Administrator, to zawsze do dyspozycji sš najaktualniejsze informacje dla każdego zlecenia. Nowe działania, których życzy sobie klient, będš w przyszłoœci automatycznie uwzględniane. Od wprowadzenia systemu Nexus znacznie zmniejszyła się iloœć błędów. Jeœli dawniej przyczynš 12-15% Ÿle wygrawerowanych cylindrów była przygotowalnia, to teraz wartoœć ta wynosi zaledwie poniżej jednego procenta! Także niewłaœciwe uzgodnienia z klientem czy powstajšce wštpliwoœci powodujšce opóŸnienia w pracy, które występowały przy 20% zleceń, zmniejszyły się obecnie do 5%. Cyfrowy workflow w postaci systemu Nexus spowodował olbrzymi wzrost produktywnoœci. Przed dwoma laty wykonywano rocznie 4500 cylindrów wklęsłodrukowych. Nexus spowodował, że produkcja znacznie wzrosła i w końcu 2001 roku miesięczna produkcja form drukowych wynosiła 1250 cylindrów, z czego 920 cylindrów wklęsłodrukowych. Sš jednak jeszcze rezerwy, które pozwolš na dalsze zwiększanie produktywnoœci. Zalety systemu Nexus sš w firmie widoczne nie tylko w obrębie przygotowalni i produkcji cylindrów. Wszystkie informacje o procesie produkcyjnym, od nadejœcia zlecenia aż do gotowego produktu, wraz ze wszystkimi danymi technicznymi sš do dyspozycji wszystkich zainteresowanych. W przygotowalni cylindrów w firmie Hueck Folien zarówno do wklęsłodruku, jak i do fleksografii stosuje się wyłšcznie grawerowanie cylindrów, przy czym dla fleksografii wykonywane sš formy elastomerowe bezpoœrednio grawerowane na urzšdzeniu laserowym. Przy wyborze najlepszej metody drukowania bierze się pod uwagę przede wszystkim takie kryteria, jak iloœć makulatury, produktywnoœć i stabilnoœć nakładu. Takie podejœcie doprowadziło do tego, że w ostatnich latach w firmie Hueck Folien znacznie szybciej rozwijał się wklęsłodruk. Gdy w 1998 roku liczba form drukowych w obu technikach drukowania była wyrównana, to dziœ wykonuje się trzykrotnie więcej cylindrów wklęsłodrukowych. Przy 60% zleceń technika drukowania jest okreœlona już przy przyjmowaniu zlecenia. Przy pozostałej iloœci istnieje jeszcze możliwoœć wpływu na wybór techniki. Fleksografia jest wybierana głównie wtedy, gdy chodzi o krótki termin realizacji. Na podstawie artykułu Klemensa Ehrlitzera ăDer Workflow wird zur AutomatikÓz ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 3/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>