Opakowanie wilgocioszczelne
6 gru 2016 14:42

Wyroby papierowe znajdujšce się wewnštrz opakowania wilgocioszczelnego teoretycznie nie zmieniajš iloœci zawartej w nich wody. Oznacza to, że nie zmienia się wartoœć ich wilgotnoœci bezwzględnej. Natomiast wartoœć wilgotnoœci względnej może ulegać zmianie, gdyż zależy ona również od temperatury wyrobu papierowego. Przykład: w papierni zapakowano wyrób papierowy w temperaturze 23ĄC o wilgotnoœci względnej 55% i wilgotnoœci bezwzględnej 6%. W czasie przewożenia i składowania w zimnym pomieszczeniu o temperaturze 10ĄC wyrób papierowy osišgnšł wilgotnoœć względnš 95%, ale wartoœć wilgotnoœci bezwzględnej pozostała niezmieniona, tzn. wynosiła 6%. Po przewiezieniu do drukarni i osišgnięciu temperatury wyrobu papierowego równej temperaturze w pomieszczeniu drukarni, tj. 23ĄC, wyrób papierowy osišgnšł znów wilgotnoœć względnš 55%. Jego wilgotnoœć bezwzględna pozostała w dalszym cišgu niezmieniona. Jeœli w papierni zapakowano wyrób papierowy o żšdanej przez drukarza wilgotnoœci, to po doprowadzeniu stosu wyrobów papierowych do temperatury pokojowej można bez przeszkód przystšpić do drukowania. Jeœli do drukarni dostarczylibyœmy stos wyrobu papierowego o nieprawidłowej wilgotnoœci, trzeba byłoby doprowadzić go do żšdanej wilgotnoœci. Zmiana wilgotnoœci stosu wyrobu papierowego trwa wielokrotnie dłużej niż zmiana jego temperatury i jest bardzo kłopotliwa. Szybka zmiana wilgotnoœci stosu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian jakoœciowych wyrobu papierowego. Tak więc procedura wykorzystania stosu wyrobów papierowych do przetworzenia wymaga pozostawienia zapakowanego stosu w pomieszczeniach drukarni na czas potrzebny do wyrównania temperatury w stosie z temperaturš pomieszczenia. Czas ten jest zależny od masy stosu, różnicy temperatury stosu i pomieszczenia drukarni. Do osišgnięcia wyrównania temperatury przeważnie wystarczajš 24 godziny. W warunkach ekstremalnych czas ten może wynosić 48 godzin. Bezpoœrednio przed drukowaniem stos wyrobu papierowego należy rozpakować. Wyjaœnienia wymaga zagadnienie zmian wilgotnoœci wyrobów papierowych w stosie. Zmiany wilgotnoœci występujš w przypadku, gdy wilgotnoœć względna wyrobów papierowych będzie się różniła od wilgotnoœci względnej otaczajšcego go powietrza. Naturalnie stos nie może mieć opakowania wilgocioszczelnego. Rozpatrzmy pierwszy przypadek. Wilgotnoœć względna powietrza otaczajšcego stos jest większa niż wilgotnoœć względna wyrobu papierowego. W takim przypadku będzie następowało zwiększenie wilgotnoœci wyrobów papierowych, czyli nawilżanie. Najpierw wystšpi zwiększenie wilgotnoœci brzegów arkuszy wyrobów papierowych w stosie. Wiadomo, że przy zwiększeniu wilgotnoœci wyrobów papierowych następuje zwiększenie ich wymiarów, wobec tego brzegi arkuszy będš dłuższe niż œrodek i będš powodowały rozcišganie œrodkowej częœci arkuszy. Jednak siła rozcišgajšca będzie zbyt mała, aby pokonać opór częœci œrodkowej lub spowodować rozerwanie arkuszy między brzegami a częœciš œrodkowš. Nastšpi więc ăsfalowanieÓ brzegów arkuszy, które może jednak całkowicie uniemożliwić procesy przetwarzania w drukarni. W drugim przypadku otaczajšce powietrze ma wilgotnoœć mniejszš niż wyrób papierowy w stosie, co oznacza, że będzie następowało zmniejszenie wilgotnoœci wyrobu papierowego, czyli jego suszenie. Najpierw suszeniu będš podlegać brzegi arkuszy. Zmniejszš się ich wymiary. Wymiary częœci œrodkowej pozostanš natomiast takie same. Brzegi pozostanš wyprostowane, gdyż częœć œrodkowa będzie je rozcišgać. Nastšpi więc wybrzuszenie częœci œrodkowej zwane często przez papierników talerzowaniem, które może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesów poligraficznych. Efekt falowania brzegów lub wybrzuszenia œrodka będzie tym większy, im większa jest różnica wilgotnoœci. Efekt ten przeważnie zanika, gdy cały stos osišgnie tę samš wilgotnoœć. Jednak gdy różnica wilgotnoœci na poczštku jej zmiany jest duża, odkształcenia mogš pozostać. Opakowanie wilgocioszczelne wyrobów papierowych ułatwia w znacznym stopniu ich przygotowanie do procesów poligraficznych. Nie jest wtedy potrzebna zmiana wilgotnoœci tych wyrobów. Wystarczy wyrównanie temperatury.