OpenHouse Special firmy OcŽ
6 gru 2016 14:42

W dniach 18-22 listopada odbywała się coroczna impreza firmy OcŽ Đ OpenHouse Special. Zorganizowano jš w Poing, niedaleko Monachium, w jednej z fabryk firmy. Tegorocznš wystawę nazwano specjalnš z kilku powodów Đ m.in. dlatego, że była największš z serii OpenHouse, jakie do tej pory zorganizowała firma OcŽ. W sumie imprezę odwiedziło 4500 osób Đ przede wszystkim obecni oraz potencjalni klienci firmy i dziennikarze z całego œwiata. O tym, że miała ona charakter szczególny œwiadczy również fakt, że w mijajšcym roku firma OcŽ obchodziła 125. rocznicę istnienia, co Đ jak podkreœlano Đ jest dowodem jej stabilnoœci. Poza tym mijajšcy rok był dla OcŽ wyjštkowy, do tej pory firma nie wprowadziła bowiem na rynek w cišgu jednego roku tak wielu nowych produktów. W Poing pokazano wiele z nich, a częœć miała œwiatowe premiery. Wystawa zajmowała wielkš halę i przypominała raczej targi maszyn i urzšdzeń, a nie dni otwarte. Zorganizowano jš dostosowujšc prezentowanš ofertę do potrzeb i zainteresowań poszczególnych klientów, co ułatwiało jej zwiedzanie. Drugiego dnia OpenHouse odbyła się konferencja prasowa dla dziennikarzy z całego œwiata. W czasie konferencji prezes Rokus van Iperen przypomniał, że obecnie działalnoœć firmy OcŽ opiera się na trzech segmentach: systemach druku wielkoformatowego (28% przychodów firmy), systemach produkcji dokumentów (47%) i produkcyjnych systemach drukowania (25%). Ta koncentracja pozwala na osišganie zadowalajšcych Đ zdaniem szefa firmy Đ rezultatów. Van Iperen podkreœlił, że w dobie nie najlepszej koniunktury sytuacja finansowa OcŽ jest na podobnym poziomie, jak przed rokiem, gdy na rynku działo się o wiele ciekawiej, co można uznać za sukces. Rokus van Iperen zapowiedział, że bioršc pod uwagę strategię przedsiębiorstwa firma OcŽ będzie dšżyć do zajęcia miejsca w pierwszej trójce dostawców dla trzech segmentów rynkowych: druku wielkoformatowego, wysokonakładowego druku dokumentów i cyfrowego druku na żšdanie. Zdaniem van Iperena cele te majš zostać osišgnięte poprzez dalszy wzrost firmy oraz sojusze i przejęcia innych dostawców. Podkreœlił również znaczenie wprowadzanych na rynek nowych linii produktów, m.in. z rodziny VarioPrint oraz VarioStream, zwracajšc szczególnš uwagę na zastosowanš w nich nowš technologię. Najważniejszym w tej klasie urzšdzeniem jest VarioStream 7000 (na zdjęciu powyżej), najszybszy zwojowy system drukujšcy w ofercie OcŽ. Podczas konferencji przedstawiono również nowe oprogramowanie Prisma, które jest zintegrowane z rodzinš rozwišzań OcŽ z zakresu zarzšdzania obiegiem prac. Work-flow OcŽ Prisma zarzšdza wszystkimi etapami cyklu życia dokumentu, od koncepcji i stworzenia poprzez wydanie, obróbkę końcowš, aż po dostawę do klienta. Bioršc pod uwagę dotychczasowe osišgnięcia i pozycję rynkowš OcŽ w najbliższych latach firma będzie się koncentrować na dwóch segmentach rynkowych: systemach druku wielkoformatowego (WFPS) i systemach cyfrowej produkcji dokumentów (DDS). W ramach restrukturyzacji drugi z działów powstał w wyniku połšczenia działu produkcji dokumentów i produkcyjnych systemów drukowania. Strategię działu DDS na najbliższe lata przedstawił jego szef Jan Dix. Wœród kluczowych odbiorców rozwišzań z zakresu DDS wymienił on przede wszystkim klientów instytucjonalnych (sektor finansowy, telekomunikacja, przedsiębiorstwa użytecznoœci publicznej, edukacja, firmy przemysłowe i handlowe) oraz firmy poligraficzne (usługi marketingowe, punkty szybkiego druku, copy shops, drukarnie, sieć cyfrowej produkcji gazet). Z kolei Michel Frequin, szef działu WFPS, wœród najważniejszych odbiorców systemów druku wielkoformatowego oferowanych przez OcŽ wymienił trzy grupy klientów: firmy korzystajšce z systemów dokumentacji technicznej, wielkoformatowych systemów poligraficznych oraz materiałów eksploatacyjnych. W zakresie systemów dokumentacji technicznej do drukowania czarno-białego firma OcŽ jest graczem nr 1 i posiada, zdaniem Michela Frequina, 50% udziałów w tym rynku. Wœród kluczowych urzšdzeń dla tej grupy klientów znajdujš się systemy TDS400, TDS600 i TDS800. Jako najważniejsze zadania w najbliższym czasie Frequin wymienił umocnienie pozycji lidera rynkowego, przechodzenie z systemów czarno-białych do kolorowych (z tym wišże się premiera systemu kolorowego TCS400, prezentowanego w Poing), zwiększenie udziałów w rynku japońskim oraz dalszy rozwój oprogramowania sterujšcego urzšdzeniami. W zakresie systemów poligraficznych urzšdzenia OcŽ można podzielić na dwie grupy: systemy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie holenderski producent jest jednym z czterech największych graczy na tym rynku, rynku o wartoœci ok. 3 mld euro i dynamice rozwoju 15% rocznie. Poza zdobyciem pozycji lidera rynkowego w zakresie systemów do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych OcŽ ma zamiar być kluczowym dostawcš w dziedzinie systemów płaskich. Temu ma służyć nowo powstały w strukturach firmy dział o nazwie OcŽ Display Graphics Systems, który zaczšł funkcjonować 1 grudnia br. Jak zapewnił Michel Frequin, OcŽ jest jedynym dostawcš na rynku z międzynarodowš organizacjš sprzedaży bezpoœredniej i poœredniej. W zdobyciu pozycji kluczowego dostawcy w tym segmencie ma pomóc wprowadzenie na rynek dwóch nowych modeli urzšdzeń z serii Arizona: Arizona 500 i Arizona T220. Sporym zainteresowaniem zwiedzajšcych cieszył się też system cyfrowego drukowania gazet. Już przy wejœciu na wystawę zwiedzajšcy byli wcišgani w ămagięÓ cyfrowoœci, ponieważ każdy mógł odebrać dedykowany dla siebie egzemplarz ăThe Wall Street Journal EuropeÓ z własnym nazwiskiem i informacjš kierowanš bezpoœrednio do niego, zamieszczonš na personalizowanej stronie gazety. Wykorzystywanie technologii cyfrowej pozwala wydawcom gazet oferować nowe możliwoœci czytelnikom i reklamodawcom. Jak twierdzi Tim Venedigier, dyrektor Digital Newspaper Network w firmie OcŽ (jego wypowiedŸ ukazała się we wspomnianym egzemplarzu ăThe Wall Street Journal EuropeÓ), indywidualne, ăukierunkowaneÓ gazety drukowane podczas Open House były przykładem tego, jakie możliwoœci daje wydawcom drukowanie w technologii cyfrowej i jak doskonałym narzędziem marketingowym może się ono stać dla wydawców. MD, SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>