Opłata produktowa dla prasy Đ już wkrótce?
6 gru 2016 14:42

Już obecnie wydawcy ponoszš koszty zagospodarowania opakowań, w przyszłoœci opłata produktowa obejmie także gazety i czasopisma. Aby zminimalizować te koszty i negatywne ich skutki dla wydawnictw, Izba Wydawców Prasy nawišzała kontakt ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich i zaproponowała współpracę przy organizacji zagospodarowywania odpadów, a w szczególnoœci zbiórki makulatury. O propozycjach przedłożonych SPP poinformowany został także Departament Polityki Ekologicznej Ministerstwa Œrodowiska, który odniósł się do nich zdecydowanie przychylnie. Œwiadczy o tym treœć listu skierowanego 1 lipca br. do prezesa Stowarzyszenia, Pana Andrzeja Jagiełły, przez dyrektora tego Departamentu, Marka Sobieckiego. Dyrektor Sobiecki pisze, że w przyszłoœci istnieje możliwoœć wprowadzenia stosownych działań legislacyjnych, w razie niepodjęcia wspólnych działań Stowarzyszenia Papierników Polskich i Izby Wydawców Prasy w sprawie dobrowolnego programu rozwijania odzysku i recyklingu makulatury z papieru zadrukowanego znajdujšcego się w szybkim obrocie (tak okreœla się w tych przepisach prasę, ulotki, druki reklamowe itp.). Ze słów tych wynika, że w roku przyszłym ten rodzaj papieru nie zostałby objęty opłatš produktowš i depozytowš. Papiernicy nie dajš za wygranš i przesłali do przewodniczšcego sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska petycję o objęcie tymi opłatami papieru zadrukowanego znajdujšcego się w szybkim obrocie już od 1 stycznia 2003 r. Ponieważ jest oczywiste dla każdego wydawcy i kolportera, że skutkowałoby to kolejnš podwyżkš detalicznych cen prasy, a w rezultacie dalszym spadkiem sprzedaży, Izba podjęła działania w celu odsunięcia w czasie objęcia prasy opłatami.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>