Ostatnie dni zimy w Korbielowie
6 gru 2016 14:43

W połowie marca, kiedy pierwsze jaskółki wprawdzie wiosny jeszcze nie czyniły, ale czuć jš już było w powietrzu, firma Fantom Poligrafia zorganizowała konferencję poligraficznš (tak nazwali imprezę sami organizatorzy) w pięknie położonym, niemal pod samym wycišgiem narciarskim oœrodku wypoczynkowym w Korbielowie. Zaproszeni na niš goœcie Đ obecni i potencjalni klienci firmy Đ trochę z chęci wzbogacenia swojej wiedzy, a trochę z sympatii do nart zjawili się niemal w komplecie. I choć organizatorzy z lekkim zaniepokojeniem spoglšdali na pogodę, to i ona ich nie zawiodła. W nocy poprzedzajšcej całš imprezę spadło 30 cm œnieguÉ Wszystko odbyło się więc tak, jak sobie zaplanowali. A zaplanowali to następujšco: Dzień wczeœniej wszyscy zaproszeni goœcie przybyli do Korbielowa, gdzie połšczyli przyjemne z pożytecznym Đ dobrš zabawę z rozmowami o biznesie. Następnego dnia rozpoczęły się szkolenia (bo raczej bardziej szkoleniowy niż konferencyjny charakter miała impreza), przede wszystkim dotyczšce systemów CtP, które znajdujš się w ofercie Fantomu. Rozpoczšł prezes firmy Đ Paweł Kusiński przedstawiajšc najpierw swojš firmę i jej osišgnięcia oraz plany na przyszłoœć (m.in. utworzenie w tym roku dwóch kolejnych oddziałów Fantomu w Gdańsku i we Wrocławiu), a następnie omawiajšc samš technologię CtP, która, sšdzšc po iloœci zadawanych przez uczestników pytań, budziła żywe zainteresowanie. W swoim wystšpieniu Paweł Kusiński porównał dwie technologie: fioletowš i termicznš oraz wykorzystywane w nich lasery, a następnie przedstawił grupę oferowanych przez Fantom płyt dla obu typów laserów. Następnie omówił korzyœci wynikajšce ze stosowania technologii CtP, wymieniajšc m.in.: skrócony czas przygotowywania prac, wyeliminowanie wielu błędów, lepszš jakoœć wydruku, mniejszš iloœć materiałów zużywanych w trakcie przygotowania pracy do drukowania, mniejszš liczbę osób zaangażowanych w proces przygotowywania prac. W rezultacie możliwe stajš się: przyjęcie większej liczby zleceń, zaproponowanie niższej ceny, poprawa wizerunku firmy Đ niewštpliwie firma, która inwestuje w nowe technologie i stara się tym samym o poprawę jakoœci wykonywanych prac, zyskuje uznanie klientów. Poza tym klienci współpracujšc z niš sami chętnie zaczynajš korzystać z nowych technologii. Posiadanie systemu CtP, jak mówił Paweł Kusiński, staje się również argumentem w rękach handlowców drukarń. Obecnie wielu klientów pyta o CtP, technologia ta staje się więc wyznacznikiem œwiadczšcym o pozycji firmy. Jednak, jak podkreœlał w trakcie swojego wystšpienia prezes Fantomu, CtP nie jest technologiš dla wszystkich. Tylko przy spełnianiu okreœlonych warunków może ona przynosić korzyœci. CtP przeznaczone jest Đ mówił Đ dla drukarń, które naœwietlajš przynajmniej 100 płyt tygodniowo, przyjmujš lub chcš przyjmować prace w formie cyfrowej, a także dla firm, które planujš w najbliższym czasie agresywny wzrost sprzedaży oraz planujš inwestycje w nowe urzšdzenia nie częœciej niż co 4 lata. Bardziej opornych prezes Fantomu przekonywał cyframi. Zakładajšc (tu Paweł Kusiński oparł się na przykładzie jednej z drukarń), że maszyna B2 kosztuje drukarnię około 65 zł na godzinę przy systemie pracy 16 godzin dziennie, przygotowanie płyty trwa zazwyczaj około 30 minut. Urzšdzenie CtP, zdaniem Pawła Kusińskiego, redukuje ten czas do 15 minut. Zatem, jak przekonywał, oszczędzamy 522 zł dziennie. Zakładajšc, że drukarnia pracuje 300 dni w roku, przy takim wyliczeniu oszczędza się około 156 000 zł rocznie. Zatem, jak twierdził prezes Fantomu, inwestycja zwraca się już po dwóch latach. Paweł Kusiński w swoim wystšpieniu wymienił również wszystkie instalacje systemów CtP przeprowadzone przez firmę Fantom, m.in. w drukarniach: Spartan, Taurus, ArtiDruk, EBE, Pakoprint i ostatniš Đ w drukarni TŻ (o której informujemy w notatce obok) oraz w Drukarni Offsetowej Jerzego Małysza (dokšd można było po szkoleniach pojechać na prezentację systemu). Następnie przedstawiciele Fantomu (Dariusz Zuzek i Sławomir Iwanowski) omówili produkty znajdujšce się w ofercie firmy. Spore zainteresowanie wzbudziła ostatnia prezentacja, poœwięcona maszynom arkuszowym japońskiej firmy Hamada, której Fantom jest od niedawna autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Maszyny tej firmy kierowane sš do klientów, którzy wykonujš prace niskonakładowe, potrzebujš krótkiego czasu realizacji zlecenia po niskich kosztach drukowania, możliwoœci realizacji nietypowych zleceń wielokolorowych, a także realizacji zamówień powtarzalnych. Takie oczekiwania spełniajš, jak twierdził przedstawiciel firmy Fantom Đ Tomasz Kalota Đ właœnie maszyny Hamada. Sš one dostępne w wersji dwu-, cztero- i pięciokolorowej, i jak zapewnia dostawca Đ sš łatwe w obsłudze, nie wymagajš bardzo wysokich kwalifikacji operatora, sš niedrogie w eksploatacji i współpracujš z urzšdzeniami cyfrowymi. *** Już dziœ firma Fantom zapowiada kolejne spotkania tego typu, najbliższe w czerwcu i dla odmiany Đ nad morzem. Będziemy wybierać miejsca atrakcyjne i ciekawe Đ mówił Paweł Kusiński Đ gdzie można wypoczšć, a jednoczeœnie w miłej atmosferze zdobyć trochę wiedzy. Chcemy, by nasze spotkania miały charakter cykliczny i odbywały się raz na kwartał. Pewnš wštpliwoœć może budzić tylko fakt organizowania tego typu imprezy tuż przed targami POLIGRAFIA w Poznaniu, gdzie firma Fantom miała swoje stoisko, ale jej prezes tłumaczy to następujšco: Taki termin wybraliœmy celowo. Chcemy bowiem, aby nasi klienci pojechali do Poznania już nieco wyedukowani i przygotowani. Uczestnikom spotkania spodobała się taka jego forma. Trudno się dziwić Đ luŸna forma szkoleń, nastawiona przede wszystkim na dialog z zaproszonymi na nie goœćmi, dobra zabawa, urocze miejsce, œnieg i narty Đ wszystko to sprawiło, że zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy mogli być z niego zadowoleni. MD