Pamięci Profesorów Felicjana Piątkowskiego i Andrzeja Makowskiego
13 gru 2017 11:00

W ramach obchodów Święta Politechniki, 16 listopada br. odbyło się odsłonięcie tablic upamiętniających Profesora Felicjana Zygmunta Piątkowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Poligrafii oraz Profesora Andrzeja Romana Makowskiego, współorganizatora studiów poligraficznych na Wydziale GiK Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość miała miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Władze uczelni reprezentowali prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich. W wydarzeniu udział wzięli również: prof. Alina Maciejewska, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii; prof. Andrzej Kolasa, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. Stanisław Radkowski, dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW; prof. Władysław Findeisen, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985; dr inż. Tadeusz Kowalski, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.

Spotkanie poprowadził Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. Wśród gości znalazły się: żona prof. Andrzeja Makowskiego, dr inż. Aniela Makowska, emerytowany pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii i córka prof. Felicjana Piątkowskiego, dr inż. Ewa Kołakowska, emerytowany pracownik Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, a także: prof. Herbert Czichon, dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1975-1999, wraz z małżonką dr Marią Czichon; dr inż. Ewa Mudrak, dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1999-2008; prof. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP; prof. Robert Olszewski, kierownik Zakładu Kartografii Wydz. GiK; prof. Piotr Skłodowski, dziekan Wydz. GiK w latach 1996-2002. Uroczystość zaszczyciło obecnością liczne grono absolwentów po-ligrafów i kartografów, w tym wielu dyplomantów, doktorantów i współpracowników obu Profesorów, obecnych i emerytowanych pracowników Instytutu Poligrafii, a od 2008 roku Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz Zakładu Kartografii Wydz. GiK. Wśród zebranych byli obecni również „świeżo upieczeni” absolwenci i studenci studiów poligraficznych.

Po przywitaniu gości, którzy zaszczycili uroczystość w liczbie ponad 100 osób, głos zabrał dr inż. Tomasz Dąbrowa, przedstawiając sylwetki uhonorowanych Profesorów oraz znaczenie ich dokonań na rzecz rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej i rozwoju polskiej poligrafii oraz przypomniał o ich niekwestionowanym w tej dziedzinie autorytecie naukowym i moralnym. 

Oto fragmenty wystąpienia dr. inż. T. Dąbrowy, który tak mówił o obu Profesorach: „(…) Dzieliła ich różnica jednego pokolenia i w jakiejś mierze, niezależnie od własnych ważnych, samodzielnych dokonań, pozostawali w przyjaźni, w relacji mistrz-uczeń. Ich ważną wspólną cechą był pewien rodzaj wizjonerstwa, pozwalający im trafnie przewidywać, a następnie podejmować działania zarówno w zakresie nowych kierunków rozwoju uprawianych przez Nich dyscyplin naukowych, jak i nowych kierunków kształcenia studentów. Całe swoje życie zawodowe związali z Politechniką Warszawską. Obaj byli absolwentami Wydziału Geodezji. Profesor Felicjan Piątkowski absolwentem Wydziału Geodezyjnego w 1933 roku, a Profesor Andrzej Makowski absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii w roku 1956. Ich specjalnością od początku kariery naukowej była fotogrametria i kartografia, ze szczególnym „naciskiem” na kartografię.

(…) Obaj profesorowie, chociaż pierwszym i podstawowym obszarem ich naukowych zainteresowań była kartografia, w stopniu wybitnym zasłużyli się polskiej poligrafii. Wszyscy zaliczający się do środowiska poligraficznego w Polsce lub z tym środowiskiem związani zachowali o Nich żywą pamięć i ogromny szacunek, ze względu na Ich niekwestionowany w tej dziedzinie autorytet naukowy i moralny. Trudno przecenić wielkie dokonania obu Profesorów w tym zakresie: organizacyjne, dydaktyczne i naukowe. Obaj zostali odznaczeni Medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii”.

Profesor Felicjan Piątkowski był twórcą, trwających z powodzeniem do dziś, studiów poligraficznych w Politechnice Warszawskiej, pierwszych takich studiów w Polsce. Kierując zespołem współpracowników przygotował pierwszy program nauczania na tym kierunku. Przez dwie kadencje, aż do przejścia na emeryturę, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Poligrafii, z którym to Instytutem do ostatnich lat życia był bardzo mocno emocjonalnie związany. Angażował się w życie naukowe stworzonego przez siebie kierunku, m.in. będąc promotorem bądź recenzentem wielu rozpraw doktorskich z zakresu technologii poligrafii. 

Profesor Andrzej Makowski współpracował z Profesorem Piątkowskim przy tworzeniu studiów poligraficznych w Politechnice Warszawskiej. Był wieloletnim wykładowcą i pierwszym kierownikiem poligraficznych studiów wieczorowych, a także m.in. współtwórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Acta Poligraphica”, pierwszego w Polsce czasopisma naukowego z zakresu poligrafii i dyscyplin pokrewnych. Do ostatnich chwil angażował się w rozwiązywanie problemów kształcenia w zakresie poligrafii na po-ziomie wyższym i dostrzegał znaczenie poligrafii jako dyscypliny naukowej we współczesnym świecie, jak to sam określał, „opanowanym przez różnego rodzaju media”. Przez wiele lat, aż do końca, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego z siedzibą w Warszawie.

Przez wiele lat miałem wielką przyjemność i ogromną satysfakcję współpracować z obu Profesorami. Wszyscy, którzy tak jak ja spotkali Ich na swojej drodze życiowej lub zawodowej, zgodzą się ze mną, bez cienia wątpliwości, że kontakty z Profesorem Felicjanem Piątkowskim i Profesorem Andrzejem Makowskim odcisnęły się na ich podejściu do życia, pracy naukowej czy sposobie rozwiązywania napotykanych problemów. (...)”

Aktu odsłonięcia tablic dokonali prof. Jan Szmith, rektor Politechniki Warszawskiej i prof. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich, w towarzystwie Ewy Kołakowskiej, córki Profesora Felicjana Piątkowskiego oraz Anieli Makowskiej, żony Profesora Andrzeja Makowskiego.

Po ceremonii odsłonięcia tablic w Bibliotece Głównej PW zorganizowano spotkanie wspominkowe. W czasie jego trwania została wystawiona Księga Pamiątkowa Politechniki Warszawskiej, w której umieszczono zapis o tym szczególnym i wyjątkowym dla naszego środowiska wydarzeniu, a szacowni goście dokonali licznych wpisów indywidualnych. Paniom Ewie Kołakowskiej i Anieli Makowskiej prof. Janusz Walo wręczył upominek od władz uczelni – album „Ocalić od zapomnienia”. 

Idea upamiętnienia w ten sposób dwóch wybitnych Profesorów zrodziła się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW w roku 2013, za kadencji Majki Kwiatkowskiej, podczas obchodów jubileuszu 45-lecia powstania Instytutu Poligrafii i mogła urzeczywistnić się dzięki ofiarności absolwentów poligrafów i przyjaciół. Mecenasami tablic są: Stowarzyszenie Absolwentów 

IP PW, Lotos-Poligrafia Sp. z o.o., Heidelberg Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Digiprint Sp. z o.o., uczestnicy Balu Absolwenta Instytutu Poligrafii 2013, absolwenci Instytutu Poligrafii i Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW.

Wydarzenie zainaugurowało obchody jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej, przypadającego w 2018 roku. 

Opracowanie: AŻ/SAIP PW