Pamištkowa tablica na budynku ZP-W POZKAL
6 gru 2016 14:43

W dwudziestš rocznicę œmierci Józefa Aleksandrowicza Đ Jazepa Najdziuka, na terenie Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego Pozkal w Inowrocławiu dokonano 14 lutego odsłonięcia tablicy upamiętniajšcej tego zasłużonego dla Inowrocławia człowieka. Jazep Najdziuk był białoruskim działaczem narodowym, drukarzem, wydawcš, a przede wszystkim twórcš i działaczem kulturalnym Inowrocławia. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery drukarza, aż do stanowiska dyrektora drukarni Zakładu Wydawnictw CRS ăSamopomoc ChłopskaÓ. Z jego inicjatywy powstały w latach 1964-1968 jej nowe budynki przy ulicy Cegielnej, w których obecnie mieœci się Pozkal. Przed II wojnš œwiatowš i w jej trakcie działał w białoruskim ruchu narodowym, był m.in. autorem pierwszej historii Białorusi. Gdy do Wilna zbliżała się Armia Czerwona, opuœcił je. Na wiosnę 1945 roku znalazł się w Inowrocławiu, temu miastu poœwięcił swoje życie. Tam używajšc nazwiska Józef Aleksandrowicz mieszkał aż do œmierci w 1984 roku. Obchody rozpoczęły się mszš w koœciele œw. Józefa, po której na grobie Józefa Aleksandrowicza złożono liczne wišzanki kwiatów. O godzinie 10.00 na budynku Pozkalu odsłonięto tablicę pamištkowš z medalionem autorstwa Włodzimierza Szparagi. Tablica jest dwujęzyczna: po polsku i białorusku, nawišzuje do zasług Aleksandrowicza jako białoruskiego działacza narodowego oraz twórcy drukarni i życia kulturalnego Kujaw. Tablica została ufundowana przez przedstawicieli œrodowiska inowrocławskich poligrafów, wœród których pamięć o nim jest do dziœ żywa. Na uroczystoœć przybyli m.in. konsul Białorusi w Gdańsku Michał Aleksiejczyk, przewodniczšcy Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Oleg Łatyszonek, poseł Marcin Wnuk, wicewojewoda Arkadiusz Horonziak, a także prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Obecni byli liczni pracownicy drukarni, w większoœci wychowankowie i współpracownicy Aleksandrowicza. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali: ze strony białoruskiej córka Łucja Harytan z swoim wnukiem i przewodniczšcym BTSK Olegiem Łatyszonkiem, a ze strony polskiej córka Lucyna Aleksandrowicz-Pędich ze swym synem oraz prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, Piotr Milchert i Eugeniusz Waloch. Następnie zaproszeni goœcie mieli możliwoœć zwiedzenia drukarni Pozkal. Po zwiedzeniu drukarni w Galerii Miejskiej Inowrocławskiego Domu Kultury otwarto wystawę, na której zgromadzono liczne pamištki po Józefie Aleksandrowiczu. Na zorganizowanej następnie sesji naukowej wysłuchano przygotowanych na jego temat wystšpień. Opracowano na podstawie informacji firmy Pozkal