Panel dyskusyjny Poligrafiki i MTP
6 gru 2016 14:42

W pierwszym dniu targów POLIGRAFIA 2001 odbył się panel dyskusyjny na temat druku cyfrowego, zorganizowany wspólnie przez Poligrafikę i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób, w tym przedstawiciele drukarń cyfrowych i konwencjonalnych, dostawców sprzętu, oprogramowania i materiałów do druku cyfrowego oraz zaproszeni przez naszš redakcję i MTP dziennikarze z zagranicznej prasy poligraficznej. Zebranych w targowym centrum konferencyjnym goœci powitał redaktor naczelny Poligrafiki Sławomir Sokołowski. Wprowadzenia do tematu druku cyfrowego dokonał Zenon Niedbalski z warszawskiego studia Fototype. Zanim rozpoczęła się częœć merytoryczna, wiceprezes MTP Przemysław Trawa powitał wszystkich uczestników panelu na targach i poinformował o zmianie formuły organizowania POLIGRAFII. Prezes Trawa poprosił też zebranych o zaopiniowanie planowanego wprowadzenia do programu targów nowej wystawy dla branży poligraficznej Đ POLIGRAF-PRODUKT. Następnie głos zabrali zaproszeni przez naszš redakcję prelegenci Đ Jacek Hamerliński i Przemysław Kida Đ którzy wygłosili referat pod tytułem ăDruk cyfrowy Đ czy nadszedł już czas?Ó, będšcy jednoczeœnie mottem całego spotkania. Autorzy omówili krótko historię druku cyfrowego, dostępne na rynku technologie, zaprezentowali też szereg kwestii, które były dyskutowane w dalszej częœci panelu. Następnie głos zabrali specjalni goœcie z zagranicy Đ dziennikarze z prasy poligraficznej, którzy na zaproszenie Poligrafiki i MTP mieli okazję zwiedzić targi POLIGRAFIA (szerzej na ten temat pisze w tym zeszycie red. Brodecki). Omówili oni rynek druku cyfrowego w swoich krajach. Wystšpili kolejno: Tatiana Emalianowa, zastępca redaktora naczelnego rosyjskiego miesięcznika ăPoligrafist i IzdatelÓ; Ralf Bšsch z niemieckiego wydawnictwa Druck & Medien Verlag; Franz Wick, redaktor naczelny szwajcarskiego magazynu ăViscomÓ oraz Rod Hayes reprezentujšcy brytyjski tygodnik ăPrinting WorldÓ. Naszym zdaniem przekazane przez całš czwórkę informacje były tak interesujšce i istotne, że postanowiliœmy je opublikować w całoœci w tym i kolejnym zeszycie. Po krótkiej przerwie spotkanie przekształciło się w panel dyskusyjny z prawdziwego zdarzenia. Miło nam, że wzięła w nim udział liczna grupa przedstawicieli drukarń cyfrowych, tak mało-, jak i wielkoformatowych, jak również dostawców maszyn. Tematy, które zostały poddane pod dyskusję, to: ăDruk cyfrowy Đ rynek niszowy czy realne zagrożenie dla konwencjonalnych technik drukowaniaÓ, ăKorzyœci techniczne maszyn cyfrowych a koszty inwestycyjne i eksploatacyjneÓ, ăDruk cyfrowy i druk konwencjonalny Đ porównanie jakoœci obu technologiiÓ. Spoœród firm, które zdecydowały się na zakup maszyny cyfrowej, w panelu wzięli udział m.in. przedstawiciele drukarń: CCS, Tako-Druk, Opinion, WL, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Studiouh i Energomar-Nord. Z kolei spoœród dostawców sprzętu i mediów na sali byli m.in. przedstawiciele firm: Agfa, Bracia Henn, Heidelberg, Xerox, OcŽ, Cezex, Kostrzyn Paper, StoraEnso, UPM-Kymmene. Podsumowujšc merytorycznš częœć panelu Zenon Niedbalski stwierdził, iż temat druku cyfrowego Đ klasyczny ătemat rzekaÓ Đ będzie kontynuowany na kolejnych imprezach branżowych. Już dziœ możemy zapowiedzieć, że drugi panel nt. druku cyfrowego, współorganizowany przez naszš redakcję, odbędzie się podczas paŸdziernikowych Targów Ksišżki w Krakowie. Zapraszamy do polemiki na temat: ăDruk cyfrowy Đ czy nadszedł już czas?Ó. Czekamy na Państwa listy, faksy i maile. SS