Partner drukarzy na całym œwiecie
6 gru 2016 14:43

DS Group to jeden z największych na œwiecie producentów chemii drukarskiej. Firma od poczštku swojej obecnoœci na rynku polskim, tj. od niemal dziesięciu lat, jest reprezentowana na zasadach wyłšcznoœci przez Grafikus-Systemy Graficzne Sp. z o.o. W skład DS Group wchodzi obecnie dziewięć spółek-córek, z których najważniejszš i największš jest DS Druckerei Service GmbH z siedzibš w Reutlingen, około 30 km od Stuttgartu. Przedsiębiorstwo powstałe przed niemal trzydziestu laty zatrudnia dziœ około 90 osób i obsługuje drukarnie z całego œwiata, w tym wiele zakładów na obszarze Europy Œrodkowej. Za tę częœć rynku, w tym za obsługę klientów z Polski, od wielu lat odpowiada w firmie DS Druckerei Service Bernd Kerner. To on przed wielu laty nawišzał kontakt z Grafikusem, dzięki czemu produkty niemieckiego dostawcy pojawiły się w polskich drukarniach. Szeroka oferta podstawš sukcesu Portfolio produktów wytwarzanych przez DS składa się z czterech rodzajów wyrobów: roztworów nawilżajšcych, œrodków czyszczšcych do wałków i obcišgów, lakierów (dyspersyjnych i UV) oraz różnego rodzaju dodatków, np. wywoływaczy do płyt czy też płynów czyszczšcych do filmów graficznych i płyt offsetowych. Bernd Kerner podkreœla, że wieloletni rozwój firmy był możliwy dzięki specjalizacji w dostarczaniu wysokiej jakoœci chemii drukarskiej od poczštku działalnoœci DS, tj. od 1974 roku. Spoœród czterech grup produktów najlepiej rozwijajšcš się częœć biznesu stanowiš roztwory nawilżajšce. Tu Đ zdaniem Kernera Đ zapotrzebowanie na produkty firmy roœnie zdecydowanie najszybciej. DS produkuje roztwory nawilżajšce dla wszystkich rodzajów produkcji offsetowej: arkuszowej, heatsetowej, gazetowej, wšskowstęgowej. Obecnie mamy praktycznie w pełni wykorzystane moce produkcyjne w zakresie lakierów. Z tego powodu znaczšcy wzrost sprzedaży będzie możliwy po rozbudowie obecnej siedziby i zwiększeniu potencjału produkcyjnego, co znajduje się w planach nowego właœciciela Đ mówi Kerner. Obecnie ten dział DS oferuje lakiery dyspersyjne do zespołów lakierujšcych, lakiery dyspersyjne do duktorów farbowych oraz lakiery UV i dodatki do nich. Równie bogato przedstawia się oferta DS w zakresie œrodków myjšcych oraz dodatków. Wœrod tych pierwszych znajdujš się œrodki m.in. aromatyczne i bezzapachowe, a także produkty specjalne. Z dodatków warto wymienić gumy do płyt offsetowych, œrodki zmywajšce do filmów i płyt, wywoływacze do płyt, proszki, aerozole i emulsje silikonowe. Z kolei z punktu widzenia różnych segmentów rynku najszybciej rozwijajšcš się częœciš oferty DS Group sš produkty dla drukarń arkuszowych. Według Bernda Kernera w skali całego œwiata roczny wzrost obrotów DS Group ze sprzedaży w tym sektorze rynku wyniósł 10-15%. Nieco mniejszy wzrost, bo 5%, odnotowaliœmy na rynku produkcji coldsetowej, natomiast na rynku heatsetowym mamy do czynienia ze stabilizacjš Đ mówi Kerner. Nowy właœciciel, nowe szanse W 2002 roku grupa DS Group została przejęta w 100% przez spółkę Fuji Hunt, należšcš z kolei do koncernu Fujifilm. Należy jednak podkreœlić, że poza wspólnym właœcicielem, Fuji Hunt nie łšczš żadne zwišzki z częœciš Fujifilm zajmujšcš się produkcjš sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla poligrafii. Pytania tego rodzaju pojawiły się ze strony polskich klientów przed rokiem, gdy podano informację o przejęciu DS Group przez Fuji Hunt. Wštpliwoœci zostały szybko rozwiane: wyłšcznym dystrybutorem niemieckiej firmy w naszym kraju w dalszym cišgu pozostaje Grafikus i Đ jak zapewnił w rozmowie z Poligrafikš Bernd Kerner Đ nic w tym zakresie się nie zmieni. Oprowadzajšc przedstawiciela redakcji po zakładzie produkcyjnym Bernd Kerner podkreœlał, że z nowym inwestorem wišże się duże nadzieje, jeœli chodzi o rozbudowę fabryki i powiększenie jej zdolnoœci produkcyjnych. Chociaż już obecnie zarówno wyposażenie, jak i możliwoœci logistyczne firmy sš na bardzo wysokim poziomie. W zasadzie wszystkie produkty oferowane przez DS Group, poza œrodkami myjšcymi wytwarzanymi w zakładach w Szwecji należšcych do DS Nordic, sš produkowane w Reutlingen. Tu znajdujš się linie do wytwarzania œrodków nawilżajšcych, lakierów i dodatków. DS Group, jako jedna z nielicznych firm na terenie Niemiec, posiada unikalny system recepturowania chemii drukarskiej. Składa się on m.in. z niewielkiego urzšdzenia imitujšcego pracę maszyny drukujšcej. W ten sposób, jak zapewnia Bernd Kerner, możliwe jest wyprodukowanie roztworu nawilżajšcego bšdŸ lakieru dokładnie według wskazówek klienta. Z tych możliwoœci korzystajš także polscy klienci DS i Grafikusa, których można odnaleŸć w każdym segmencie produkcji offsetowej. Sš wœród nich drukarnie arkuszowe, sš zwojowe coldsetowe i heatsetowe, sš w końcu producenci opakowań. Bernd Kerner szacuje, że udział DS Group w całym rynku chemii drukarskiej w Polsce jest wysoki. Zarówno on, jak i Kris Temmerman, dyrektor ds. marketingu i dystrybucji Fuji Hunt na obszarze Europy, sš zdania, że jest to poziom satysfakcjonujšcy, ale i dajšcy nadzieję na dalszy rozwój. Nasza współpraca z Grafikusem układa się bardzo dobrze Đ mówi Kris Temmerman. Đ Chcemy być numerem 1 na rynku chemii drukarskiej na całym œwiecie, także w Polsce, i dzięki pomocy firmy Grafikus konsekwentnie realizujemy naszš strategię. Mam nadzieję, że dalsze lata w jeszcze większym stopniu umocniš naszš pozycję na polskim rynku. SS

error: Kopiowanie zabronione!