PDF Đ workflow do gazet
6 gru 2016 14:43

Firma Creo rozszerzajšc Prinergy-Workflow i sięgajšc na rynek produkcji gazet stworzyła, zgodnie z potrzebami, nowe narzędzie dla przygotowalni gazetowej. Nosi ono nazwę Prinergy Newsrun-Workflow. Obejmuje ono cały system zarzšdzania przebiegiem pracy, aż do naœwietlania na film lub płytę. Prinergy Newsrun bazuje na otwartych standardach PDF i Adobe Extreme. System jest zbudowany modułowo i w każdej chwili może być rozszerzony. W odróżnieniu od innych rozwišzań z tej rodziny, przeznaczonych np. dla opakowań lub dla fleksografii, system Newsrun jest zorientowany na poszczególne stronice. Już na poczštku produkcji okreœlana jest ăprzywieszkaÓ dotyczšca danej stronicy, towarzyszšca jej aż do naœwietlania. Kontrola produkcji stronic następuje także za pomocš Prinergy Newsrun, przy czym użytkownik za pomocš funkcji alarmu jest informowany o brakujšcych stronicach. Kontrola systemu odbywa się za pomocš Hot Foldern, tak że Prinergy Newsrun w każdej chwili może zameldować użytkownikowi o aktualnym stanie produkcji stronicy. Przejrzyste okna dodatkowo zapewniajš kontrolę wizualnš. Przestawienie z workflow bazujšcego na plikach na workflow bazujšcy na stronicach w systemie Prinergy Newsrun ma tę zaletę, że poszczególne stronice mogš być wykorzystane w różnych publikacjach. Ta automatyzacja, która jest okreœlana już w urzšdzeniu wyjœcia i w ăprzywieszceÓ, jest jednš z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i specyficznych dla gazet właœciwoœci systemu Prinergy Newsrun. Cyfrowy montaż następuje w Prinergy Newsrun za pomocš narzędzia do rozstawiania kolumn, także dostosowanego do potrzeb gazet. Zależnie od potrzeby mogš być zebrane w jednš formę jedna, dwie lub cztery stronice. Do tworzenia płyt panoramicznych sš do dyspozycji szczególne funkcje (w systemie do gazet). Zintegrowana kontrola wycišgów barwnych zawiera zarówno walory czarno-białe, jak i ustawienia barw CMYK oraz barwy specjalne. System automatycznie wprowadza wszystkie niezbędne znaki cięcia, oznaczenia stronic, kody kreskowe, marki do pasowania i do kontroli barw itp. Właœciwoœci systemu Prinergy Newsrun dotyczšce jego automatyzacji zapewniajš automatyczne tworzenie proofów. Oprócz możliwoœci tworzenia odbitek na ekranie może on także sterować rozmaitymi urzšdzeniami do wykonywania proofów. System daje też obszerne wsparcie dla zarzšdzania barwš oraz precyzyjnie odtwarza barwy specjalne Pantone w celu uzyskania dokładnej powtarzalnoœci zleceń. Do Prinergy Newsrun, podobnie jak i do innych systemów w tej rodzinie, należy kalibracja barw Harmony. Stosuje ona precyzyjne wykresy odtwarzania wartoœci tonalnych, za pomocš których można kompensować różnice w przyroœcie punktów rastrowych lub w warunkach drukowania. Ponieważ gazety sš z reguły drukowane na maszynach zwojowych, w systemie nie brakuje funkcji kompensowania rozcišgliwoœci papieru. Odchyłki w pasowaniu, które mogš wystšpić na skutek rozcišgania się papieru, sš wyrównywane przez niezależne wyskalowanie wycišgów barw przy naœwietlaniu płyt drukowych. Zdalne przekazywanie ogłoszeń odbywa się za pomocš narzędzia Synapse InSyte Đ portalu internetowego wchodzšcego bezpoœrednio w przygotowalnię. Dodatkowo klienci dajšcy ogłoszenia mogš je obejrzeć za pomocš Internetu jako ăsoftproofÓ na ekranie i za pomocš zintegrowanego systemu komunikacji przekazać swe życzenia odnoœnie do zmian. W ten sposób skraca się okres akceptacji do druku. Prinergy Newsrun można włšczyć w inne systemy rodziny Prinergy i ich konfiguracje. Wymagania systemowe dla Prinergy Newsrun obejmujš serwer bazujšcy na Intelu oraz Windows 2000. Formaty wejœcia akceptowane przez Prinergy Newsrun to pliki PostScript, dane EPS, pliki w formacie DCS, separacje TIFF i pliki PDF. Formaty wyjœcia to: Prinergy APA, PostScript, EPS, PDF, PJTF oraz CIP3-PPF. Dzięki temu ostatniemu można już we wczesnym stadium produkcji tworzyć dane do wstępnego ustawienia stref farbowych. Na podstawie artykułu ăNewsrun Đ PDF-Workflow fŸr ZeitungenÓ z ăDruck&Medien-MagazinÓ nr 12/2003 opracował ZZ