Pięciokolorowy Speedmaster CD74 w drukarni KEA
6 gru 2016 14:42

Każdy segment rynku ma swoje specyficzne wymagania. W przypadku drukowania opakowań sš to doœć wysokie wymagania jakoœciowe. Opakowania na kosmetyki muszš bardzo wiernie oddawać kolorystykę. Z kolei opakowania na leki Đ zwłaszcza te w wolnej sprzedaży Đ nie tylko muszš zachęcać do kupowania, ale również odpowiadać surowym normom w zakresie tzw. składników aktywnych. Wrocławska drukarnia KEA, specjalizujšca się w produkcji wielobarwnych opakowań kartonowych głównie dla firm farmaceutycznych, postawiła na maszynę Heidelberg Spedmaster CD 74. W styczniu br. we Wrocławiu stanęła pięciokolorowa maszyna CD 74-5+L-F z wieżš lakierniczš (system rakla komorowego) oraz wydłużonym wykładaniem. Dokładnie w dziesięciolecie istnienia drukarni. Firma powstała w 1990 przy ul. Osobowickiej 89 we Wrocławiu. Poczštkowo prowadziła działalnoœć handlowš jako hurtownia artykułów przemysłowych pochodzenia zagranicznego. W wyniku odpowiedniego klimatu do prowadzenia tego rodzaju działalnoœci, jak również z uwagi na operatywnoœć i odwagę w podejmowaniu decyzji, oraz trafnych przedsięwzięć handlowych właœcicieli przedsiębiorstwa, powstała realna szansa na rozwinięcie firmy i poszerzenie zakresu jej działalnoœci. W 1992 roku KEA, po dokonaniu odpowiednich inwestycji w zakup urzšdzeń i maszyn drukujšcych, rozpoczęła działalnoœć poligraficznš. Rosnšca liczba zamówień oraz konsekwentnie realizowana koncepcja rozwoju drukarni zaowocowały powstaniem na przełomie lat 1993/1994 działu introligatorni. W grudniu 1994 r. KEA uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej Đ około 53% spoœród 47 osób zatrudnionych w firmie to inwalidzi. Zwiększyliœmy zatrudnienie, w znacznym stopniu wzbogaciliœmy park maszyn zarówno w drukarni, jak i w dziale obróbki introligatorskiej, przystosowujšc te urzšdzenia głównie pod kštem ich obsługi przez osoby niepełnosprawne Đ mówi Bogdan Baszak, właœciciel drukarni KEA. Đ Wzbogacono zakres usług tworzšc fundamenty profesjonalnego zakładu poligraficznego z kompleksowym przygotowaniem techniczno-projektowym. Zwiększone wymagania rynku wymuszały zastosowanie procedur i odpowiedniej strategii do sprostania tym oczekiwaniom. Zaczęliœmy inwestować w szkolenie załogi oraz dalszš rozbudowę i modernizację wyposażenia drukarni. W 2001 roku głównym celem firmy było unowoczeœnienie działu introligatorni. Zakupiono wysoko wydajnš krajarkę Polar 115 ED oraz złamywarkę Ti 36. Rozpoczęto również stopniowš komputeryzację całego działu poligrafii, tak aby wszystkie procesy od przygotowalni po introligatornię mogły stanowić powišzany w całoœć system. Dšżenie państwa Ireny i Bogdana Baszaków, właœcicieli drukarni, do stworzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa poligraficznego œwiadczšcego usługi na najwyższym poziomie musiało znaleŸć w sposób naturalny odbicie w poszukiwaniu rozwišzań systemowych. W kwietniu 1998 roku KEA rozpoczęła wdrażanie systemu zarzšdzania jakoœciš. Dzięki staraniom kierownictwa i zaangażowaniu całej załogi w połowie marca 1999 roku KEA oficjalnie uzyskała certyfikat ISO 9002 (system zarzšdzania firmš oparty jest na wymaganiach normy PN-ISO 9002: 1996). Wynikajšca stšd koniecznoœć stałego kontrolowania procedur zarzšdzania oraz procesów technologiczno-produkcyjnych zgodnie z obowišzujšcymi w tym zakresie normami nie stała się trudnym obowišzkiem, ale zaczęła działać na korzyœć drukarni i jej klientów. Pozwoliła nam œmielej walczyć o nowe zlecenia i umocnić naszš pozycję. To była koniecznoœć Đ wyjaœnia Bogdan Baszak. Drukarnia KEA wyspecjalizowała się głównie w zakresie produkcji wielobarwnych opakowań kartonowych, na rynku, gdzie bardzo ważna jest zarówno wysoka jakoœć druku, jak i szybkie terminy realizacji zleceń. Dlatego m.in. firma współpracuje już od dawna z największymi dystrybutorami papieru i kartonu w kraju. Bogdan Baszak stwierdza: Dopiero przyznanie certyfikatu ISO otworzyło nam podwoje do firm farmaceutycznych, spożywczych i chemicznych. W zdecydowanej większoœci odbiorcami kartoników sš firmy farmaceutyczne. Te pudełeczka sš przystosowane do póŸniejszego ich zapełniania na automatycznych liniach produkcyjnych. Poważne myœlenie o rynku opakowań było bezpoœrednim powodem zakupu pięciokolorowego Speedmastera. Spełnia on bowiem wszelkie wymagania wysokojakoœciowego drukowania etykiet i opakowań. Maszyna CD74 o formacie zadruku 60 x 74 cm wyposażona w wieżę lakierniczš pozwala zadrukowywać podłoża o bardzo różnej gruboœci Đ od cienkich papierów 0,03 mm aż do kartonów 0,8 mm. Prędkoœć drukowania to 15 000 ark./h, natomiast przy podłożach ekstremalnie grubych prędkoœć ta wynosi 12 000 ark./h. Poza opakowaniami realizujemy również zlecenia na druk folderów, broszur i różnego typu materiałów reklamowych. Tu elastycznoœć CD 74 jest dla nas bardzo ważna Đ kontynuuje Bogdan Baszak. Đ Poza tym Speedmaster pozwoli nam na zwiększenie wydajnoœci w zakresie drukowania ponad 3-krotnie, m.in. dzięki jej bardzo wysokiemu stopniowi automatyzacji. KEA stara się zaoferować dogodne warunki współpracujšcym z niš klientom oferujšc m.in. wydłużone terminy zapłaty i wstępnš wycenę usługi poprzez stronę internetowš drukarni. Ważnym, wręcz strategicznym celem firmy KEA w roku 2002 jest pozyskanie nowych klientów, głównie z rynku opakowań. Rozmowy z poważnymi kontrahentami trwajš. Na rynku wrocławskim oraz na terenie województwa dolnoœlšskiego KEA należy do zdecydowanej czołówki drukarń z dziedziny opakowań kartonowych. Poza ostatnim zakupem maszyny CD 74 w najbliższej perspektywie KEA planuje dokonanie dalszych inwestycji. Aby odpowiednio wykorzystać już istniejšcy potencjał i nowš maszynę, myœli się o zakupie systemu CtP do bezpoœredniego naœwietlania płyt. Dalszy rozwój drukarni będzie się również opierał na intensywnym szkoleniu załogi. Naszš markę buduje zespół Đ potwierdzajš właœciciele. Ich ambicjš jest, aby KEA była drukarniš, która za jakiœ czas będzie rozpoznawana na terenie całego kraju.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>