Plany na przyszłość SP SIMP
6 gru 2016 14:58

29 maja br. w warszawskim gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Spotkanie otworzył Tadeusz Chęsy, który – jak informowaliśmy w majowym numerze „Poligrafiki” – po raz kolejny został wybrany na stanowisko prezesa SP SIMP. Po ukonstytuowaniu zarządu rozpoczęła się wartka dyskusja dotycząca przyjęcia planu pracy Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP na lata 2014-2018. Wśród poruszonych w trakcie zebrania zagadnień znalazła się między innymi tematyka związana ze źródłami finansowania Sekcji oraz z zachęcaniem uczniów i studentów szkół poligraficznych do członkostwa w SP SIMP. Następnie przystąpiono do omówienia zagadnień związanych z udziałem SP SIMP w różnych imprezach branżowych oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami związanymi z branżą poligraficzną, do których można zaliczyć Polską Izbę Druku, Korporację Poligrafów Poznańskich SIMP, Międzynarodowe Targi Poznańskie i inne. Wśród kolejnych punktów dotyczących planu pracy Zarządu Głównego SP SIMP, znalazły się: integracja środowiska poligraficznego poprzez organizację spotkań o zasięgu ogólnopolskim; promowanie tematu „Rzeczoznawca SIMP w zakresie technologii i budowy maszyn poligraficznych” w celu zwiększenia liczby rzeczoznawców branżowych; udokumentowanie historii poligrafii warszawskiej po II wojnie światowej oraz kontynuowanie starań o przyznanie lokum dla Muzeum Drukarstwa Warszawskiego; uczestnictwo w organizacji Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych; propagowanie czytelnictwa literatury fachowej (w tym także magazynu Poligrafika); promocja działalności SP SIMP m.in. poprzez informowanie o jej poczynaniach na łamach miesięczników Poligrafika i „Wydawca”, modernizację strony www.spsimp.pl, usprawnienie systemu łączności pomiędzy krajowymi oddziałami Sekcji i popularyzowanie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców – poligrafów, działaczy SP SIMP i twórców sektora poligraficznego; wpisanie poligrafii na listę wiodących działów gospodarki narodowej w celu korzystania ze zgromadzonych tam funduszy na promocję działalności; wspieranie szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego; popularyzowanie raportu o stanie poligrafii; udział w przygotowaniach do absorpcji środków unijnych w latach 2014-2020; organizacja seminariów technicznych podczas Targów Książki oraz propagowanie organizowanego przez SIMP konkursu „Technik Absolwent” dedykowanego absolwentom średnich szkół technicznych. Następnym etapem pierwszego powyborczego zebrania było omówienie budżetu Sekcji Poligrafów SIMP na kolejne lata oraz przedyskutowanie spraw związanych z Konferencją Naukowo-Techniczną organizowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego i Sekcję Poligrafów SIMP, która ma się odbyć jeszcze w tym roku. Omówiona została także kwestia udziału SP SIMP w organizowanej przez magazyny Poligrafika i Opakowanie konferencji Polikon 2014 „Opakowania – nowe horyzonty”, która odbędzie się 24 czerwca br. w warszawskim hotelu Intercontinental.