PlateDriver Đ nowa seria naœwietlarek firmy Purup-Eskofot
6 gru 2016 14:42

Odbywajšce się we wrzeœniu ubiegłego roku w Chicago targi PRINT 01 pokazały tendencje rozwojowe przemysłu poligraficznego na przełomie stuleci. Targi DRUPA 2000 udowodniły, że technologia computer-to-plate zrewolucjonizowała i zdominowała etap przygotowania do druku, a także były miejscem premiery innowacyjnych rozwišzań systemów naœwietlajšcych przy użyciu œwiatła fioletowego. Natomiast PRINT 01 zaowocował wieloma premierowymi pokazami systemów CtP naœwietlajšcych przy użyciu œwiatła fioletowego. Nowe rozwišzania w tym zakresie można było obejrzeć na stoiskach wiodšcych producentów branży prepress: Agfy, Heidelberga i Purup-Eskofota. Spoœród targowych nowoœci sporo ciekawych i sensacyjnych wiadomoœci pochodziło ze stoiska firmy Purup-Eskofot. Firma ta właœnie w trakcie targów zakomunikowała o połšczeniu z innym potentatem branży prepress, firmš Barco Graphics Đ i utworzeniu w ten sposób potencjalnie największego udziałowca na rynku maszyn prepress. Drugš nowinš, również pochodzšcš od tej firmy, była premiera nowego systemu computer-to-plate o nazwie PlateDriver. Naœwietlarka ta została zauważona i wysoko oceniona w potargowym raporcie magazynu Seybold, jako najciekawsza branżowa premiera targów. PlateDriver jest systemem najnowszej generacji, bazujšcym na technologii bębna wewnętrznego, z wywoływarkš on-line. Jest on ewolucyjnym rozwinięciem wczeœniejszych modeli naœwietlarek CtP tej firmy o nazwie ImageMaker. W porównaniu z poprzednikami zawiera kilka rewolucyjnych rozwišzań konstrukcyjnych majšcych na celu maksymalne zwiększenie szybkoœci naœwietlania, a tym samym ogólnej produktywnoœci całego systemu (patrz tabela na kolejnej stronie). Jednoczeœnie sš to cišgle jedne z najdokładniejszych naœwietlarek, charakteryzujšce się wysokš precyzjš i elegancjš wykonania. Jednym z takich nowatorskich rozwišzań jest zaimplementowanie silnika liniowego bezpoœrednio przesuwajšcego karetkę z układem optycznym zamiast silnika krokowego ze œrubš prowadzšcš. Ma to istotny wpływ na szybkoœć i dokładnoœć naœwietlania. Następnš innowacjš jest wprowadzenie systemu podawania płyty na bęben z wykorzystaniem automatycznego stołu podawczego, o konstrukcji podobnej do stołu wykorzystywanego w innej rodzinie naœwietlarek Purup-Eskofot o nazwie DMX dostosowanych do potrzeb drukarń prasowych. Zastosowanie tego stołu optymalizuje czas załadowania płyty na bęben naœwietlarki. Maszyna wyposażona jest w automatyczny podajnik płyt podobny do wykorzystanego w starszych konstrukcjach naœwietlarek Ima-geMaker. Podajnik ten ma pojemnoœć 5 x 100 płyt o gruboœci 0,15 mm lub 5 x 50 płyt 0,30 mm. Bardzo interesujšcym rozwišzaniem, które w nim zastosowano, jest automatyczne usuwanie papieru przekładkowego wraz ze sprasowywaniem go w specjalnym pojemniku na odpady. Na pięciu półkach tego podajnika płyty kładzie się bezpoœrednio w paczkach; chroni to przed przeœwietleniem płyt w trakcie przenoszenia do maszyny. Każda z półek podajnika może być załadowana płytami dowolnego rozmiaru, a jeżeli dwie z nich załadujemy płytami o tym samym rozmiarze Đ maszyna automatycznie zacznie pobierać płyty z drugiego, jeœli w pierwszym się one skończš. System PlateDriver może być skonfigurowany fabrycznie do naœwietlania w rozdzielczoœciach calowych: 1270, 1588, 2540 i 3155 dpi lub w zestawie rozdzielczoœci metrycznych: 1200, 1800, 2400 dpi, możliwe jest również zamówienie systemu z obydwoma zestawami rozdzielczoœci. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu ustawiania ostroœci plamki lasera można naœwietlać płyty o dowolnej gruboœci. Następnš nowinkš jest możliwoœć ustawienia płyty do naœwietlania na bębnie w kilku pozycjach i w orientacji pionowej lub poziomej. Dzięki temu oraz zastosowaniu układu kołkowania płyty z maksymalnie 14 modułami kołkujšcymi, istnieje możliwoœć stworzenia praktycznie nieograniczonych układów konfiguracji kołkowania płyty, według specyfikacji dostarczonej przez klienta. System kołkowania jest Đ zdaniem producenta Đ bardzo precyzyjny, a wynika to z faktu, iż kołki trzymajš płytę w trakcie jej naœwietlania, co powoduje zawsze tę samš orientację naœwietlonego obrazu wobec otworów w płycie. W chwili obecnej system jest dostarczany ze spinnerem 36 000 obr./min, ale już w pierwszym półroczu br. ma być dostępna szybsza wersja ze spinnerem 55 000 obr./min. Tak jak i w nowych konstrukcjach pochodzšcych od konkurencji, PlateDriver może pracować z fioletowš diodš laserowš o mocy 5 mW lub 30 mW. Generalnie, dzięki opatentowanej konstrukcji układu optycznego OptoLink, istnieje możliwoœć użycia praktycznie wszystkich dostępnych dla technologii CtP rodzajów lasera, a co za tym idzie Đ zastosowania różnego typu płyt pochodzšcych od różnych producentów. Tradycyjnie już wymiany lasera może dokonać wykwalifikowany serwis w siedzibie klienta w szybki i nieskomplikowany sposób. Zrezygnowano natomiast z możliwoœci rozbudowy naœwietlarki na film (CtF) do systemu CtP, tak jak to było w naœwietlarkach rodziny ImageMaker. W chwili obecnej z zapowiadanej całej rodziny tych naœwietlarek dostępne sš na rynku systemy z automatycznym podajnikiem płyt: PlateDriver 8-up o formacie płyt maks. 80 x 108 cm (B1+) i PlateDriver 4-up o formacie maks. 62 x 79 cm (B2+); w obu maszynach minimalny format naœwietlanych płyt to 30,5 x 45,5 cm. Wersja B2+ jest identyczna konstrukcyjnie z B1+ i sztucznie ograniczona do mniejszego formatu, w zwišzku z czym istnieje możliwoœć rozbudowy w siedzibie klienta z wersji pół- do pełnoformatowej. Wersja z półautomatycznym podawaniem płyt do naœwietlania ma pojawić się w sprzedaży w pierwszej połowie 2002 roku. System jest obsługiwany przez oprogramowanie FlowDrive, które Đ jak sama nazwa wskazuje Đ stanowi kompletny system kontroli i zarzšdzania przepływem prac, dopasowany do wymogów stawianych przez duże studia prepress oraz wydawnictwa i redakcje. Sam program rastrujšcy oparty jest na najnowszym interpreterze PostScriptu Đ ScriptWorks firmy Harlequin. Opracowano na podstawie materiałów firmy DM System