Płyty drukowe grawerowane laserowo Đ forma drukowa przyszłoœci
6 gru 2016 14:41

Tak jak i w poprzednich latach DRUPA 2000 była miejscem, gdzie wiele firm z branży poligraficznej przedstawiało swoje nowoœci majšce wytyczać przyszłoœć poligrafii. Firma BASF Drucksysteme GmbH z tej okazji zaprezentowała coœ specjalnego: technologię LEP Đ wytwarzanie wypukłych form drukowych dla typografii i fleksografii, które w najbliższej przyszłoœci zrewolucjonizuje te techniki drukowania. LEP (ang. Laser Engraved Plate Technologie) Đ to skrót od ăgrawerowane laserowo płyty drukoweÓ. Pod tš nazwš kryje się wytwarzanie form drukowych łšczšcych walory płyty drukowej, czyli perfekcyjnš jakoœć powierzchni, niskie tolerancje wykończenia i ekonomicznoœć produkcji z zaletami technologii XXI wieku Đ laserem. Na dzień dzisiejszy przeróbka wypukłych płyt drukowych jest skomplikowanym i żmudnym procesem. Po œcišgnięciu folii ochronnej płyta jest poprzez film lub wytworzonš laserowo maskę naœwietlana i następnie usieciowana. Nienaœwietlone miejsca sš następnie wymywane w odpowiednim rozpuszczalniku. Na koniec mokra forma drukowa musi zostać wysuszona. Przy flekso musi ponownie zostać naœwietlona i odpowiednio potraktowana w celu zmniejszenia klejenia. Technologia LEP skraca ten proces. Za pomocš lasera grawerowane sš wypukłoœci w płycie, po czym... płyta jest gotowa do drukowania. Ponieważ technologia LEP jest łatwa w obsłudze, ma wiele zalet. Liczba procesów jest mniejsza, dzięki czemu potrzebna jest mniejsza iloœć sprzętu i personelu, co oznacza mniejsze koszty. Ponieważ nie używa się rozpuszczalnika, nie zanieczyszcza się œrodowiska. Szczególnie korzystnie wyglšda zastosowanie tej technologii we flekso Đ od danych cyfrowych wprost do gotowej formy drukowej; mniej błędów i doskonałe pasowanie, jeœli płyty zamontowane sš wczeœniej na tulejach drukujšcych i póŸniej grawerowane. Aby technologię LEP zastosować w praktyce, konieczne były wieloletnie badania i doœwiadczenia. Niezbędny był laser o odpowiedniej mocy. Wybór padł na laser CO2, który został opracowany wspólnie z angielskim kooperantem Đ ALE. Do zastosowania technologii LEP wymagane były nowe materiały, które częœciowo należało znaleŸć lub odkryć. Dostosowane do grawerowania okazały się płyty typograficzne typu nyloprint WS. Płyty te były dostarczane przez BASF jako w pełni naœwietlone. Te twarde warstwy sš bardzo dobrze przystosowane do zadrukowywania puszek, tub i konserw. Trudniej było z opracowaniem płyt nyloflex LD (LD oznacza Laser Direct). Chodzi tutaj o pierwszš na œwiecie grawerowanš bezpoœrednio płytę fleksograficznš. Zacznijmy jednak od bezpoœredniego grawerowania płyt nyloprint. W tym segmencie rynku można było zebrać doœwiadczenia z firm zadrukowujšcych puszki dla znanych producentów kosmetyków. Aby płytę nyloprint WS wygrawerować laserem, dane musiały być przygotowane na stacji roboczej. Tu były ripowane i jako TIFF przesyłane do lasera. Równoczeœnie płyta była przyklejana na cylindrze lasera. Teraz mógł się rozpoczšć proces grawerowania. Laser CO2 pracuje na długoœci fali 10 000 nm i ma moc 250 W. Cyfrowa rozdzielczoœć wynosi 1270 dpi. Niezbędny czas grawerowania typowego 4-kolorowego zlecenia w formacie A4 to ok. 70 minut. Przy bezpoœrednim mikroskopowym porównaniu konwencjonalnych i grawerowanych płyt nyloprint można zauważyć, iż grawerowane punkty rastrowe sš znacznie ostrzejsze niż konwencjonalnie wytworzone punkty rastrowe. Punkty majš œrednice ok. 30 mm, sš zaokršglone, a boki sš bardziej strome, co podczas drukowania przekłada się na większy kontrast. Zadrukowane kubki, tuby i puszki z ostrym wydrukiem, znaczšco mniejszym przyrostem tonu i wyższym kontrastem sš wynikiem zastosowania nowej technologii. Także przy porównaniu samoprzylepnych etykiet, które powstały przy użyciu konwencjonalnych œrodków i bezpoœrednio grawerowanych płyt nyloprint WS II, można zauważyć, iż wydruk z grawerowanych płyt jest znacznie lepszy. Zalety bezpoœrednio grawerowanych laserem płyt nyloprint WS II sš następujšce: Ľ Rastry mogš być grawerowane w płycie z dużš objętoœciš tonalnoœci. Ľ Mniejsze przyrosty tonalnoœci. Ľ Mogš zostać przedstawione dokładniejsze przejœcia tonów m.in. dlatego, że dokładniejsze punkty rastrowe znajdujš się głębiej niż tony œrednie lub pełne powierzchnie. Podsumowujšc, nowa technologia zapewnia wyższš jakoœć druku i mniejsze koszty. Bezpoœrednie grawerowanie płyt fleksograficznych Także w dziedzinie fleksografii firma BASF Drucksysteme konsekwentnie kroczy drogš bezpoœredniego grawerowania. Pierwsze rezultaty zostały przedstawione podczas DRUPY 2000 na przykładzie płyt nyloflex LD. Do produkcji tych płyt opracowano specjalny materiał polimerowy o wartoœci Shore 65 A. Płyty majš typowš dla fleksografii twardoœć i nie wykazujš znanych z grawerowania gumy wad. Proces grawerowania przebiega w następujšcy sposób: naklejone na cylindrze płyty nyloflex LD sš bezpoœrednio grawerowane laserem. Wymagania grawerowania sš podobne do tych z płytami nyloprint WS II: laser CO2, 250 Wat, rozdzielczoœć 1270 dpi, rozdzielczoœć na płycie 10 mm, czas niezbędny do przygotowania 4-kolorowego zlecenia w formacie A4 Đ 70 minut. Następnie płytę nyloflex LD przeczyszcza się wilgotnš szmatkš w celu usunięcia ewentualnych resztek kurzu z formy drukowej. Teraz można użyć płyty do drukowania. Płyta jest dostosowana tylko do drukowania farbami UV i przez to specjalnie do drukowania etykiet. Rozdzielczoœć tej specjalnej płyty jest porównywalna z konwencjonalnymi płytami. Podczas testów drukowania można było osišgnšć punkty o œrednicy 10 mm, co odpowiada 1% rastrowi przy 60 l/cm. Kolejnš zaletš płyt nyloflex LD jest ich wysoka wytrzymałoœć podczas używania farb UV. Tu konwencjonalne płyty fleksograficzne wykazujš więcej braków. Z nowymi płytami można osišgnšć najwyższš jakoœć i stałš jakoœć przy dużych nakładach. Stan obecny Laser CO2 nie jest dzisiaj żadnš nowoœciš. Obecnie trwajš badania nad laserami o wyższej mocy i rozdzielczoœci. Płyty nyloprint typu WS sš w sprzedaży, grawerowane laserowo płyty nyloflex LD o gruboœci 1,14 mm dla farb UV sš osišgalne do testów. Dalsze typy płyt dla fleksografii, dostosowane do drukowania farbami alkoholowymi lub wodnymi, sš na razie w fazie badań i testów. Technologia LEP będzie musiała się dalej rozwijać. Produkcja klisz będzie dzięki temu szybsza i prostsza. Ale proszę bez euforii, póki co tradycyjne metody wytwarzania klisz sš najodpowiedniejsze dla naszych czasów. JK