Podwójnie trzyma lepiejSigloch Đ nowe doœwiadczenia w celu uzyskania lepszej jakoœci
6 gru 2016 14:43

Wielofunkcyjna maszyna niemieckiej firmy Sigloch typ SB-6000 do obróbki grzbietów wkładów ksišżkowych oraz do przyklejania grzbietówki posiada różne rozwišzania techniczne. Przeznaczona jest do obróbki wkładów ksišżkowych szytych, jak również do obróbki wkładów w technologii bezszwowej klejonej. Poprzez wybór i zastosowanie odpowiedniego klejownika użytkownik może stosować wg wyboru kleje dyspersyjne, topliwe, PUR lub tzw. Two-Shot (klej dyspersyjny + topliwy). SB-6000 wyposażona jest w łańcuch transportowy z elektrycznie wystrzeliwanymi zabierakami, które jednoczeœnie ustalajš odstęp pomiędzy wkładami ksišżkowymi w zależnoœci od formatu ksišżki. Przy zmianach formatu czasy przestawiania maszyny sš bardzo krótkie, co ma szczególne ekonomiczne znaczenie przy małych nakładach. Łańcuch transportujšcy przeprowadza wkład ksišżkowy przez wszystkie stacje obróbki SB-6000. Maszyna jest wyposażona w stację pomiaru gruboœci wkładu, dzięki której eliminuje się ewentualne egzemplarze wadliwe, jak również zabezpiecza się maszynę przed zbytnimi przecišżeniami. Małe odstępy między wkładami umożliwiajš maksymalnie długie czasy dla każdej operacji, a co za tym idzie Đ zwiększajš dokładnoœć obróbki i gwarantujš wysokš jakoœć produktu. Przy pracy w przygotowaniu wkładu bezszwowego klejonego maszyna SB-6000 może być połšczona z każdš maszynš do zbierania (różnych producentów), zaœ przebieg operacji jest następujšcy: Ľ frezowanie grzbietu wkładu ksišżkowego, Ľ œcieranie Đ mechacenie = wypuszczenie włókien papierowych, Ľ czyszczenie szczotkš z pyłków papieru powierzchni przygotowanej do klejenia. Tak przygotowana powierzchnia daje dobre warunki klejenia. W czasie tych operacji dodatkowe szyny prowadzšce uniemożliwiajš boczne przesunięcia wkładu. W zależnoœci od rodzaju papieru każda z wymienionych trzech stacji może być oddzielnie użyta (załšczona-wyłšczona) oraz ustawiona na odpowiedniš wysokoœć w zależnoœci od wymogów. W stacji klejenia wstępnego nanoszšcy wałek klejowy nadaje na powierzchnię grzbietu wkładu ksišżkowego bardzo cienkš warstewkę kleju dyspersyjnego. Następnie oklejony wkład przechodzi nad grzałkami, których moc promieniowania podczerwonego jest bezstopniowo regulowana. Następuje tu zamknięcie grzbietu przed niepożšdanym przedostawaniem się kleju w głšb wkładu ksišżkowego, który to klej już w odpowiednio dużej iloœci nadawany jest na stacji klejownika głównego. Dalej wkład ksišżkowy transportowany jest do stacji naklejania grzbietówki. Grzbietówka przechodzi przez walec nadajšcy klej i doklejana jest do grzbietu oraz boków wkładu ksišżkowego; jednoczeœnie jest znakowana pisakiem główka bloku ksišżkowego. Doklejanie do grzbietu i boków wkładu ksišżkowego dokonywane jest odpowiednio uformowanymi rolkami i szczotkami dociskajšcymi. Po przyklejeniu grzbietówka rozcinana jest pomiędzy wkładami, zaœ dokładnoœć rozcięcia poprzecznego piłš tarczowš jest sterowana fotokomórkš. Zmiany w maszynie przy zastosowaniu Two-Shot Aby sprostać wymogom jakoœci produkcji ksišżek przy stosowaniu oklejania w kombinacji klej dyspersyjny-klej topliwy, maszyna SB-6000 została optymalnie przygotowana zgodnie z parametrami zadanymi przez producentów klejów. Dla technologii Two-Shot dokonano koniecznych zmian, np. stacji obróbki grzbietu wkładu ksišżkowego, wymiennych klejowników oraz maksymalnie wydłużono odcinek suszenia między nakładaniem kleju i dodano odcišg oparów. Zmiany te pozwalajš nawet w przypadku tzw. papierów trudnych uzyskać najlepsze połšczenie i bardzo wysokie wartoœci odpornoœci na wyrywanie i kartkowanie potwierdzone testami. Technologia Two-shot (dyspersja-klej topliwy) ma duży zakres zastosowań dla najbardziej wymagajšcych wydawców. W celu dobrego łšczenia papieru i klejenia wstępnego należy tak dobrać warstwę kleju, aby zapewnić jego wystarczajšcš iloœć do zaklejania przy spełnieniu warunku jego zupełnego wyschnięcia przed nałożeniem warstwy kleju topliwego. Zapewnia to SB-6000 dzięki suszeniu promieniami podczerwonymi o dużej intensywnoœci, wysokotemperaturowymi promieniami jasnymi o maksymalnej mocy 12 kW. Na długoœci 1,5 m moc grzania jest indywidualnie regulowana. Dzięki optymalizacji SB-6000 istnieje możliwoœć różnych kombinacji klejenia, które zależnie od rodzaju użytych materiałów (papier, kleje) i rodzaju obróbki grzbietu zwiększajš jakoœć bloków ksišżkowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych klejowników. SB-6000 jako element składowy linii do produkcji ksišżek jest optymalnym rozwišzaniem, może pracować z wydajnoœciš do 6000 taktów/h. Przy tych prędkoœciach, jak wynika z praktyki, nakładanie kleju na grzbiet wsadu ksišżkowego jest dobre, co udało się uzyskać dzięki przeciwbieżnym szczotkom i walcom z twardej gumy nadajšcym klej. Tak wykoncypowany sposób nakładania klejów w znacznym stopniu zwiększył wytrzymałoœć ksišżek potwierdzony testami na wyrywanie kartek. Przy wyborze wyposażenia SB-6000 jako maszyny wyposażonej w klejowniki na klej dyspersyjny i topliwy koszty inwestycyjne w znacznym stopniu zostanš zredukowane, ponieważ odpada suszenie wysokš częstotliwoœciš oraz skraca się linię chłodzšco-suszšcš. Ponieważ coraz częœciej w różnych introligatorniach, jak również we własnej introligatorni Siglocha używane jest rozwišzanie z zastosowaniem dyspersji i kleju topliwego, tzw. Two- Shot, jasne jest, że rynek akceptuje takie rozwišzania. Opracowano na podstawie materiałów firmy Introzap