Pokłosie zjazdu ERA Đ czekamy na goœci “wartoœciowych”
6 gru 2016 14:43

Trzydniowe obrady wklęsłodrukarzy z całej Europy w Warszawie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania technikš drukowania wklęsłego. Wprawdzie tematem obrad był prasowy segment druku wklęsłego, nie oznacza to jednak wcale, że ERA jest zainteresowana w swej działalnoœci tylko tym segmentem. Wprost przeciwnie Đ stowarzyszenie obejmuje jeszcze dwa inne segmenty branży wklęsłodrukowej, a mianowicie opakowania giętkie oraz dekory. Już w kilka dni po spotkaniu w Warszawie oddział dekoru ERA odbył swš kolejnš sesję w Wiesbaden w Niemczech. Natomiast jesieniš odbędzie się w Bernie, w Szwajcarii spotkanie producentów opakowań giętkich stosujšcych technikę wklęsłodrukowš. Ponieważ opakowania te w ogromnej większoœci sš stosowane w przemyœle spożywczym, farby do druku nie sš oparte na rozpuszczalniku toluenowym, jak to ma miejsce w drukowaniu prasy. Zakres stosowania techniki wklęsłodrukowej w naszym kraju jest o wiele szerszy w segmencie opakowań. Działa cała grupa drukarń, wœród których szczególnš rolę odgrywajš zakłady aluminiowe w Kętach, posiadajšce drukarnię wklęsłodrukowš i dysponujšce całš przygotowalniš form drukowych, włšcznie z urzšdzeniami galwanicznymi. Pozostałe drukarnie zaopatrywane sš przez filie niemieckich producentów (Saueressig, Wetzel, Janoschka) zgrupowane w okolicach Warszawy i Poznania. Przed uruchomieniem filii w Polsce cylindry były wożone do Niemiec. Przeniesienie produkcji do kraju przyspieszyło transport (dwukierunkowy) i spowodowało znacznš obniżkę kosztów wykonania form drukowych. POLIGRAFIKA w kolejnych zeszytach publikowała materiały zwišzane ze zjazdem europejskich wklęsłodrukarzy. Nie byliœmy jednak w stanie (ze względu na olbrzymiš iloœć materiału zawartego w wystšpieniach poszczególnych referentów zjazdu) relacjonować wszystkich istotnych tematów na łamach naszego magazynu. Poœwięcajšc nawet całš kolumnę na temat ăTief-druck aktuellÓ Đ mogliœmy tylko skrótowo przekazać czytelnikom informację o najnowszych konstrukcjach i technologii zastosowanych przez KBA przy produkcji maszyn dla wydawnictwa Axel Springer pracujšcych w prasowych drukarniach tego koncernu (szerokoœć zadrukowywania powyżej 3 m!) Z materiałów, jakimi dysponujemy, ukażš się w POLIGRAFICE najbardziej interesujšce tematy szerzej naœwietlajšce problematykę omawianš na zjeŸdzie ERA w Warszawie. Jak już zapowiedzieliœmy, w styczniu 2004 roku w Warszawie wyznaczyli sobie spotkanie ekskluzywni producenci ăpapierów wartoœciowychÓ. Po spotkaniu przed dwoma laty w naszej stolicy œwiatowego stowarzyszenia IBFI (oddział w Europie) producentów formularzy technicznych i składanek komputerowych oraz tegorocznym majowym spotkaniu ERA Đ trzecie stowarzyszenie międzynarodowe będzie goœcić w naszej stolicy. Tak więc potwierdza to naszš rolę jako kraju, przez który wiedzie droga na wschód! W naszej branży również! W styczniowym spotkaniu producentów druków wartoœciowych będš uczestniczyć tak Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych, jak i Drukarnia Skarbowa. Te dwie polskie drukarnie zajmujšce się produkcjš papierów wartoœciowych nie były zaproszone na zjazd ERA, a przecież stosujš w produkcji swoich wyrobów technikę wklęsłodrukowš. W PWPW przy produkcji znaczków pocztowych stosowany jest wklęsłodruk klasyczny, przy zabezpieczeniu innych produktów (banknoty) staloryt Đ odmiana wklęsłodruku. W Drukarni Skarbowej stosowany jest również staloryt. Podczas spotkania styczniowego oba przedsiębiorstwa majš do odegrania ważnš rolę, dysponujš bowiem najnowoczeœniejszš technikš i stosujš najnowszš technologię. AB