POLICON 2001
6 gru 2016 14:42

ăBšdŸ sobš Đ Różnij się Đ Nie zginieszÓ Đ powiedział Janusz Ignaszczak Đ prezes Korporacji Poligrafów Poznańskich SIMP otwierajšc XXI Konferencję Naukowo-Technicznš POLICON 2001, która odbywała się w dniach 21-24 kwietnia br., tradycyjnie w Zamku Sułkowskich SIMP w Rydzynie. Komitet Organizacyjny konferencji zwrócił się do uczestników (w tym roku było ich nieco mniej aniżeli w poprzednich latach) z posłaniem o następujšcej treœci: ăKonferencja POLICON 2001 nie akceptuje pozornoœci nużšcych i wtórnych. Następujšce przewartoœciowania współczesnego œwiata, współczesna filozofia, nauka, cišgła nasza edukacja, każe analizować stan przygotowań do rozszerzenia Unii Europejskiej i jej integracji, poczucia swojej wartoœci przy wielkiej konkurencji rynku œwiatowegoÓ. Przemysław Trawa, wiceprezes MTP Đ współorganizatora POLICONU Đ życzył uczestnikom konferencji pomyœlnych obrad, poinformował również o przygotowywanych zmianach w organizacji targów POLIGRAFIA; będš się one odbywały co roku na przemian: POLIGRAFIA Đ targi maszyn i urzšdzeń oraz POLIGRAF-PRODUKT Đ targi usług i materiałów poligraficznych (Poligrafika już o tych zmianach informowała). Prezes Trawa (jak również inni mówcy) nawišzał do motta konferencji ăBšdŸ sobš Đ.....Ó Jako pierwszy na konferencji wystšpił Karol Działoszyński Đ poseł na sejm RP z Wielkopolski; wygłosił on prelekcję na temat ăUnia Europejska: perspektywa Đ koniecznoœć i sens integracji w kwestii dokonania wyboruÓ. Główne myœli wypowiedzi posła były następujšce: Decyzja dotyczšca członkostwa w UE należy do społeczeństwa, na ten temat przede wszystkim powinna wypowiedzieć się młodzież. Nieprzystšpienie do UE będzie powodowało spychanie Polski na margines życia gospodarczego Europy. Celem strategicznym jest dla nas utrzymanie, a raczej stworzenie dobrych kontaktów ze wschodem pod względem gospodarczym Đ to szansa naszego rozwoju gospodarczego i gwarancja znalezienia naszego miejsca wœród krajów europejskich. Integracja europejska tak, ale należy zachować i kultywować tożsamoœć narodowš i regionalnš. Państwo zabezpiecza interesy narodu, ale sprawy regionów Đ businessu i nie tylko Đ należš do samorzšdów. Bardzo ważnym zadaniem dla nas jest zbudowanie pozycji regionów. Po wystšpieniu posła Działoszyńskiego wywišzała się ożywiona dyskusja dotyczšca wprowadzenia od poczštku br. podatku VAT na usługi poligraficzne Đ na krytyczne wypowiedzi poseł odpowiadał wymijajšco, a niektóre wypowiedzi zawierajšce konkretne przykłady, że wielu wydawców lokuje zamówienia za granicš sprowadzajšc produkty bez cła i VATu Đ irytowały posła. W kolejnym wystšpieniu Marek Tokarski z firmy Europapier Polska po krótkiej informacji o firmie zaprezentował asortyment papierów w poszczególnych grupach zastosowań. Stosunkowo dokładnie przedstawił ofertę materiałów opakowaniowych i funkcje, jakie ma do spełnienia opakowanie. Podał statystyczne zużycie materiałów opakowaniowych na osobę w Polsce w porównaniu z krajami europejskimi: pomimo szybkiego wzrostu w ostatnich latach dziedzina ta ma możliwoœci dalszego rozwoju. Andrzej Sochoń z firmy Reprograf przedstawił technologię CtP jako inkubator przedsiębiorczoœci. Omówił również kilka systemów CtP, ich zalety i wady oraz efekty wynikajšce z zastosowania różnego typu lasera. Mówca przedstawił badania firmy basysPrint nad zastosowaniem płyty konwencjonalnej w technologii CtP Đ okreœlane jako CtcP (odsyłamy czytelników do artykułu w Poligrafice nr 4/01 s. 36). Na stoisku Reprografu w czasie targów prezentowana była pierwsza w Polsce naœwietlarka do konwencjonalnych płyt offsetowych CtcP (Computer to Conventional Plate). Piotr Żyznowski z firmy Mercator Poligrafia przedstawił bardzo długš listę zalet japońskich maszyn Shinohara i nieco krótszš Đ maszyn Polly. Piotr Kaczmarek z firmy Jurgen Jeurink Polska przedstawił technologię nowoczesnego laserowego wykonywania wykrojników spełniajšcych wymagania wysokiej klasy opakowań. J.J.P. jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskę firmy Wink. Wink oferuje specjalny rodzaj blach jako wykrojniki o nazwie wisp, które zakładane sš bezpoœrednio do maszyny offsetowej w miejsce obcišgu gumowego, a na cylinder dociskowy zakładany jest inny rodzaj blachy lub tworzywa. Wykrawanie i przetłaczanie może się odbywać w jednym cišgu wielozespołowej arkuszowej maszyny offsetowej. ăDokšd zmierza fotografiaÓ, czyli możliwoœci wykorzystania cyfrowej fotografii w technikach poligraficznych na przykładzie Fujifilm Đ to temat pełnego ekspresji wystšpienia Ryszarda Chodyny. Mówca prezentował dane techniczne, zasady działania i możliwoœci zastosowań nowej generacji aparatu cyfrowego. Trzy dni póŸniej okazało się, że prezentowany aparat cyfrowy Fine Pix S1 Pro produkcji Fuji Photo Film Co. Ltd. (Japonia) znalazł się wœród czterech złotych medalistów (jedyny w tym segmencie) targów POLIGRAFIA 2001. Bardzo interesujšco przedstawiał się trzeci dzień obrad konferencji Đ trzy kolejne wystšpienia zazębiały się tematycznie i dotyczyły technologii offsetu bez wody. Jako pierwszy wystšpił Janusz Cymanek, szef firmy Michael Huber Polska. Wyraził on opinię, że tematyka technologii drukowania bez wody przewija się na wszystkich targach i wielu konferencjach i staje się coraz bardziej znana. Podstawš tej technologii jest specjalna płyta. Omówił też przenoszenie farb w technologii drukowania bez wody prezentujšc porównanie z płytami konwencjonalnymi. Najważniejsze wymaganie w stosunku do farb to lepkoœć plastyczna farby Đ każde zwiększenie temperatury zespołu farbowego o 5% zmniejsza lepkoœć farby o 25%. Jeœli maszyna nie jest wyposażona w urzšdzenia temperujšce, to powodzenie drukowania bez wody zależy od wiedzy i zdolnoœci maszynisty. Czołowym producentom farb graficznych farby do druku bezwodnego nie nastręczajš żadnych problemów. Marek Sarnowski z firmy Dyskret Đ dystrybutora japońskich płyt Toray omówił budowę płyty i proces wywołania, polegajšcy na usunięciu warstwy silikonu z miejsc nienaœwietlonych, które będš noœnikiem farby. Obróbka płyty nie nastręcza trudnoœci, jest tylko jeden warunek: należy wykonać to bardzo dokładnie. Płyta niedokładnie wywołana nie jest stracona, należy jš dodatkowo dowołać (zainteresowanych technologiš offsetu bezwodnego odsyłam do Poligrafiki 2/2001, w której zamieœciliœmy na ten temat trzy materiały). Trzecie wystšpienie łšczšce się z tematem offsetu bezwodnego wygłosił Jacek Gorecki, szef firmy Deva-Print reprezentujšcej w Polsce m.in. producenta maszyn, firmę Koenig & Ba-uer. Mówca najwięcej czasu poœwięcił nowoczesnym rozwišzaniom w konstrukcji arkuszowych maszyn KBA. Wszystkie modele maszyn KBA Rapida wyróżniajš się masywnš konstrukcjš, sprawdzajš się przy zadrukowywaniu wysokiej jakoœci zarówno cienkich papierów, jak i grubych kartonów łšcznie z mikrofalš. Każda z maszyn wyposażona jest w elektroniczne stanowisko sterowania Ergotronic. Zastosowanie modułowego systemu automatyzacji KBA Opera zapewnia włšczenie w sieć przebiegów produkcji (od przygotowalni do procesów wykończenia produktu), optymalizację jakoœci, odpowiedniš eksploatację maszyny i organizację w drukarni. Nawišzujšc do offsetu bezwodnego Jacek Gorecki powiedział, że otwarte ukształtowanie zespołu farbowego maszyn Rapida zapobiega zbieraniu się ciepła i z tego powodu właœciwoœci farby i płynu nawilżajšcego pozostajš niezmienione nawet przy drukowaniu bardzo wysokich nakładów. Nowoœciš jest stabilizowanie temperatury w zespołach farbowych (oczywiœcie jako opcja); w system ten włšczone sš trzy cylindry rozcierajšce każdego zespołu farbowego. Przypomniał, że coraz więcej nabywców znajduje cyfrowa maszyna offsetowa KBA 74 Karat, w której nie występuje system nawilżania, również prezentowana na ostatniej DRUPIE rotacyjna maszyna gazetowa KBA Cortina (będzie dostępna pod koniec 2002 roku) pracowała Đ drukujšc Gazetę Targowš KBA Đ bez zespołów nawilżajšcych. Czy zalety technologii offsetu bezwodnego zostanš powszechnie uznane, czas pokaże. W czasie POLICONU w stylowej sali balowej (tu również odbywała się konferencja) Zamku Sułkowskich prezes Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego ăSTARODRUKÓ Stanisław Ożóg w przerwach prezentował dzieła, które oprawiono w jego zakładzie, m.in. Księgę X-lecia Polski Niepodległej 1989-1999 ręcznie szytš i oprawionš w białš skórę cielęcš ze złotymi tłoczeniami na grzbiecie i pierwszš stronš tłoczonš na sucho; jej projekt i oprawa nawišzujš do Księgi X-lecia z 1928 roku, którš oprawiali lwowscy introligatorzy Jahoda i Legeżyński Đ na bazie zakładu lwowskiego w 1954 roku powstał ăSTARODRUKÓ w Krakowie. Drugie prezentowane dzieło to Księga Pamištkowa Uniwersytetu Œlšskiego Đ oprawiona w deskę bukowš powleczonš ręcznie barwionš skórš z trzema rzędami podwójnych sznurów łšczšcych strony okładki.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>