Poliflex pionier w technologii sleeves
6 gru 2016 14:43

Fleksograficzne formy drukowe w postaci tulei rozprężnych (sleeves) systematycznie wypierajš tradycyjne cylindry o różnych œrednicach, na których montowane sš elementy form drukowych. Polskie drukarnie fleksograficzne od ponad trzech lat nie muszš zlecać wykonania tulei rozprężnych przygotowalniom zagranicznym. Polska firma Poliflex w Komornikach pod Poznaniem wykonuje zarówno tuleje, jak i fotopolimerowe formy fleksograficzne w systemie CtP. W Komornikach spotkaliœmy się z właœcicielem Polifleksu Mariuszem Kabacińskim. Firma Poliflex w 2002 roku obchodziła dziesięciolecie Đ powstała w tym samym czasie, co pierwsze drukarnie fleksograficzne. W cišgu pierwszych trzech lat płaskie formy fleksograficzne były produkowane we współpracy z poznańskš firmš Reproserwis, która wykonywała przygotowanie graficzne i naœwietlała negatywy. Od poczštku naszej działalnoœci przyjęliœmy jako kierunek działania technologię płyt fotopolimerowych, stšd nasza zastrzeżona dwusylabowa nazwa Poli- (od polimeru) i -flex (od fleksografii). W kolejnych latach rosło zapotrzebowanie na nasze usługi, co umożliwiło nam systematycznš modernizację i uzupełnianie wyposażenia o komputery i programy graficzne, systemy wydruków próbnych Cromalin czy naœwietlarkę Avantra 44 Đ informuje Mariusz Kabaciński. Poliflex od kilku lat posiada kompletnš linię do produkcji tulei rozprężnych i produkuje je według zamówienia okreœlonego odbiorcy, w wymiarach: obwód do 1000 mm z dokładnoœciš do 0,01 mm i długoœć do 1800 mm. Klient może zamówić tuleje rozprężne okreœlonych wymiarów i sam wykonać montaż klisz lub zamówić zmontowane gotowe formy drukowe w postaci tulei. Duże doœwiadczenie pracowników, ale przede wszystkim precyzyjne urzšdzenia montażowe zapewniajš drukarni znaczne skrócenie czasu przygotowania maszyny do drukowania nakładu. Według M. Kabacińskiego drukarnie doceniły zalety tulei rozprężnych i coraz szerzej dostosowujš swoje maszyny do tej technologii (dostosowanie maszyny drukujšcej jest prostš czynnoœciš technicznš). Każde zlecenie na wykonanie zestawu form drukowych z elementami ilustracji wymaga już w fazie opracowania graficznego na komputerach uwzględnienia krzywej rastra dla okreœlonej maszyny. Dla naszych stałych klientów (stanowiš oni większoœć) mamy opracowane optymalne standardy sprawdzone w praktyce na ich maszynach. Coraz wyższe wymagania rynku i systematyczny wzrost iloœci zleceń powodowany niższymi nakładami drukowanych serii opakowań skłoniły nas do systematycznego podnoszenia jakoœci i wydajnoœci. Nowoczesne urzšdzenia, jak: skaner Hewlett-Packard, Cromalin DuPont, naœwietlarka Avantra 44F, naœwietlarka, wywoływarka i suszarka polimerów oraz szereg przyrzšdów kontrolno-pomiarowych zapewniły już odpowiedni poziom jakoœci wykonywanych u nas form drukowych. Nasze ambicje były jeszcze wyższe: od ponad roku stosujemy cyfrowš technologię CtP LaserSleeves firmy Alpha do produkcji zarówno płaskich, jak i cylindrycznych form drukowych Đ mówi M. Kabaciński. Technologia wykonania fleksograficznych form drukowych w postaci tulei w systemie CtP LaserSleeves obejmuje następujšce czynnoœci: Ľ opasanie i zwulkanizowanie bezszwowo jednolitej płyty fotopolimerowej na tulei rozprężnej, Ľ precyzyjne przeszlifowanie fotopolimeru na powierzchni tulei, Ľ równomierne naniesienie na polimer czarnej maski i zamocowanie tak przygotowanej tulei w urzšdzeniu LaserSleeves, Ľ cyfrowš obróbkę i przeniesienie rozbarwionego obrazu formy drukowej poprzez RIP do urzšdzenia LaserSleeves wypalajšcego laserem czarnš maskę, Ľ dalszy proces wykonania formy drukowej odbywa się w technologii tradycyjnej (naœwietlanie, wymywanie, suszenie). Fleksograficzne formy drukowe wykonane w technologii CtP odznaczajš się wysokš jakoœciš wyrażajšcš się optymalnš budowš stożka punktu rastrowego, a przede wszystkim wyższš rozdzielczoœciš rastra, co pozwala na uzyskanie łagodnych przejœć tonalnych ilustracji tak jak w technologii offsetowej. Ponadto forma drukowa (sleeve) wykonana w technologii CtP odznacza się 3-4-krotnie wyższš wytrzymałoœciš. Jednostkowy koszt wykonania takiej formy jest wyższy aniżeli fotopolimerów płaskich, ale przy wznowieniach nakładów i skróceniu czasu przyrzšdu maszyny staje się bardziej opłacalna. Wykorzystane tuleje, jeœli nie zostały uszkodzone, po zeszlifowaniu z powierzchni polimeru mogš służyć do wykonania kolejnej formy drukowej. Firma Poliflex jest jedynš przygotowalniš fleksograficznš w Polsce, która wykonuje od podstaw tuleje rozprężne. Po zainstalowaniu systemu CtP nie znajduje konkurencji wœród polskich przygotowalni stajšc się również konkurencjš dla przygotowalni w krajach zachodnich. Poliflex należy także do niewielu zakładów w Europie, które kompleksowo od podstaw produkujš tuleje rozprężne. Tuleja rozprężna składa się z kilku warstw, a każda z nich musi nie tylko spełniać okreœlonš funkcję, ale również okreœlone wymagania. Linia produkcyjna tulei to zestaw kilku urzšdzeń produkcji holenderskiej, na których z dużš precyzjš wykonywane sš kolejne etapy produkcyjne. Klienci Polifleksu to przede wszystkim drukarnie ze wszystkich regionów Polski; jest też pewna grupa firm Đ głównie firmy cukiernicze Đ które same zamawiajš tuleje ze wskazaniem, w której drukarni będzie drukowane opakowanie lub przesyłajš zestaw form drukowych do drukarń zagranicznych. Wychodzšc naprzeciw potrzebom naszych klientów i w ramach ich operatywnej obsługi od 1999 roku zaczęliœmy otwierać nasze oddziały; tymczasem jest ich trzy: w Szczecinie, Krakowie i ostatnio otwarty w Warszawie. Mamy też kilku klientów w Czechach i w krajach byłego Zwišzku Radzieckiego Đ informuje M. Kabaciński. Nasza wizyta w kolejnej przygotowalni fleksograficznej jest potwierdzeniem, że drukarnie fleksograficzne nie muszš inwestować we własne, bšdŸ co bšdŸ drogie urzšdzenia. Według zebranych informacji w Polsce jest obecnie pięć znaczšcych przygotowalni fleksograficznych, które posiadajš odpowiednie urzšdzenia zapewniajšce profesjonalne wykonanie form drukowych.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>