POLIGRAF-PRODUKT 2002 Đ konsultacja
6 gru 2016 14:42

W dniu 25 wrzeœnia br. miało miejsce spotkanie kierownictwa Międzynarodowych Targów Poznańskich z grupš przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działajšcych w branży poligraficznej w kraju. Spotkanie miało na celu omówienie propozycji kierownictwa targów dotyczšcych nowej oferty wystawienniczej pod nazwš POLIGRAF-PRODUKT 2002. W spotkaniu udział wzięli: Adam Grzelak (Polska Izba Druku), Tomasz Pawlicki (PID Sekcja Wystawców), Maciej Frajtak (Polska Izba Ksišżki), Kazimierz Stępniewski i Tadeusz Chęsy (Sekcja Poligrafów SIMP), Franciszek Gapiński (Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP), Jacek Kuœmierczyk (Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga), Jacek Swornowski (Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich), Maria Żubrzak (Stowarzyszenie Papierników Polskich), Jerzy Hoppe (COBRPP). Nigdy jeszcze w przeszłoœci kierownictwo targów poznańskich nie konsultowało z organizacjami branżowymi w tak szerokim zakresie swych poczynań wystawienniczych zwišzanych z naszš branżš. Niewštpliwie POLIGRAF-PRODUKT 2002 jest nowš formułš wystawienniczš dla branży poligraficznej, powstałš w wyniku zmiany cyklicznoœci targów POLIGRAFIA z corocznej na dwuletniš. Powstała więc możliwoœć wykorzystania stałego (kwietniowego) terminu, w jakim coroczna POLIGRAFIA była organizowana, na zaproponowanie POLIGRAF-PRODUKTU. Z przedstawionych uczestnikom spotkania materiałów wynika, iż formuła nowej imprezy różni się całkowicie od tradycyjnej formuły POLIGRAFII majšcej na celu głównie demonstrację nowych maszyn, urzšdzeń i materiałów poligraficznych. W czasach globalizacji, gdy producenci maszyn przekształcajš się w dostawców systemów, oferujšc swym klientom rozwišzania sięgajšce aż po problematykę ich klientów Đ sprawa komunikacji stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Stšd tak szeroka konsultacja z organizacjami i stowarzyszeniami ze strony kierownictwa targów. Uczestnicy spotkania zgłosili szereg uwag i wniosków majšcych na celu zachęcenie wystawców i swoich członków do uczestnictwa w wystawie POLIGRAF-PRODUKT 2002 (sama nazwa wzbudziła również krytyczne uwagi ze strony niektórych uczestników). Planujšcy swe imprezy w 2002 roku zadeklarowali zorganizować je i przeprowadzić w czasie trwania tych właœnie targów, na terenie MTP. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju, zbliżajšcy się termin wejœcia Polski do Unii Europejskiej powodujš, iż w branży poligraficznej odczuwa się również wiele kłopotów, które nie zachęcajš do szerokiego udziału w imprezach targowych. Było to wyraŸnie podkreœlane w dyskusji na spotkaniu. Jednak z drugiej strony takie właœnie forum, jak organizowanie spotkań informacyjnych, wymiana doœwiadczeń tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej (udział dziennikarzy prasy fachowej z Zachodu i Wschodu) jest konieczne, może być niezwykle pomocne i pożyteczne dla wystawców i goœci targowych. Uczestnicy spotkania uznali za celowe, by podobne spotkanie zostało powtórzone jeszcze przed imprezš w kwietniu 2002 roku. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>