POLIGRAF-PRODUKT 2002
6 gru 2016 14:42

W poprzednim numerze Poligrafiki zamieœciliœmy wstępnš, ogólnš informację o pierwszej edycji targów POLIGRAF-PRODUKT. Teraz więc Đ zgodnie z zapowiedziš Đ więcej informacji szczegółowych. Po raz pierwszy połšczono jednym terminem targi POLIGRAF-PRODUKT, INFOSYSTEM i EURO-REKLAMA. Ideš ich połšczenia Đ według zamysłu organizatorów Đ miało być ăzapewnienie wystawcom szerokiego grona profesjonalnej publicznoœci oraz stworzenie przedstawicielom branż teleinformatycznej, elektronicznej, poligraficznej i reklamowej płaszczyzny do nawišzania bezpoœrednich kontaktów biznesowychÓ, ponieważ ăpropozycje w zakresie oprogramowania dla firm, rozwišzań multimedialnych, jak również poligrafii reklamowej, usług i sprzętu zwišzanego z drukiem wielkoformatowym i cyfrowym skupiajš wokół siebie odbiorców z wielu sektorów gospodarkiÓ. Na ile spełniły się oczekiwania organizatorów i wystawców? Na pewno trudno mówić o ăszerokim gronie profesjonalnej publicznoœciÓ, choć Đ naszym zdaniem Đ nie było tak Ÿle, jak niektórzy przepowiadali. W sumie wszystkie trzy imprezy targowe zwiedziło ok. 18 tys. goœci. Wystawcy również stanowili wprawdzie szczuplejsze niż w latach ubiegłych, niemniej całkiem spore grono (na POLIGRAF-PRODUKCIE było 185 wystawców, z czego 154 polskich Đ w tym 122 producentów). Częœć pokazanych urzšdzeń i materiałów była premierami, przynajmniej na rynku polskim. O tym, że tematycznie wszystkie trzy imprezy targowe rzeczywiœcie sš powišzane, œwiadczył fakt, że niektóre firmy (np. OcŽ) miały swoje stoiska na dwóch z nich. Zwłaszcza, że w ofercie POLIGRAF-PRODUKTU (a nie EURO-REKLAMY) przewidziano np. usługi i sprzęt zwišzany z drukiem wielkoformatowym, komercyjnym, reklamowym i na nietypowych podłożach. Co więc można było zobaczyć na targach? Najskromniejsza była oferta maszyn drukujšcych w technice tradycyjnej Đ jedynym wystawionym modelem była 2-kolorowa maszyna Adast Dominant 725 CPAutomatic w formacie A2+ z przerzutkš, pracujšca na stoisku firmy Ankovo Đ przedstawiciela Adasta w Polsce. Współpracowała ona z naœwietlarkš CtP TigerCat firmy ECRM, dostarczonš przez polskiego dystrybutora ECRM, firmę Fantom Poligrafia. Firma Ankovo oceniła targi pozytywnie: Termin i formuła targów nam odpowiada. Wydane pienišdze i czas poœwięcony tej imprezie nam się opłaciły; przykładem tego było spisanie kilku owocnych kontraktów, niektóre z nich sš w chwili obecnej w realizacji. Od organizatorów oczekujemy dotrzymania obiecanego cyklu dwuletniego targów. Z kolei na stoisku firmy Fantom pracowała cyfrowa maszyna drukujšca Xerox DocuColor 2060. Warto nadmienić, że na całym œwiecie pracuje już ponad 5000 urzšdzeń z serii DC 2000, w Polsce doczekaliœmy się 12 nabywców. Fantom promował też niedawno wprowadzone na rynek małoformatowe naœwietlarki CtP firmy ECRM Đ Mako 2, pozwalajšce na bezpoœrednie naœwietlanie płyt o maksymalnym formacie 660 x 660 mm. Jak powiedział w rozmowie z Poligrafikš obecny na targach Derek Sizer, odpowiedzialny za sieć dystrybucyjnš ECRM na obszarze Europy Œrodkowo-Wschod-niej: Urzšdzenie to ma szansę być prawdziwym przebojem w małych drukarniach, które chcš szybko i tanio przejœć z technologii tradycyjnej na CtP. Sizer jest również bardzo zadowolony ze współpracy z Fantomem, który Đ jak nas zapewnił Đ wykonuje dla ECRM kawał dobrej roboty na terenie Polski. Firma OcŽ zaprezentowała na targach polskš premierę: cyfrowš maszynę drukujšcš CPS 700, z którš wišże wielkie nadzieje, jeœli chodzi o wejœcie na rynek drukarń (szerzej pisaliœmy na ten temat w numerze kwietniowym). Była na niej drukowana podczas targów m.in. broszura Poligrafiki na temat Đ jakżeby inaczej Đ druku cyfrowego. Piotr Kardas, szef marketingu w firmie OcŽ Poland powiedział redakcji, że pokazy urzšdzenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Na swoje poznańskie stoisko firma zaprosiła wielu obecnych i potencjalnych klientów. Egzemplarz maszyny CPS 700 prezentowany na targach został tymczasowo zainstalowany w studiu demonstracyjno-szkoleniowym w warszawskiej siedzibie firmy. Premiery znalazły się również w dziedzinie urzšdzeń do druku wielkoformatowego. Firma Atrium z Opola pokazała po raz pierwszy nowe plotery firmy Mutoh: Toucan (pierwsza instalacja tego urzšdzenia nastšpiła zaraz po targach, pod koniec kwietnia w warszawskiej firmie Lam-Art), Rockhopper i Falcon II Đ 8-kolorowy, o szerokoœci druku 50, 64 lub 87Ó. Firma Atrium Đ wyłšczny dystrybutor urzšdzeń Mutoh w Polsce Đ otrzymała ostatnio wyróżnienie od tego producenta za wieloletniš współpracę i wkład w kreowanie rynku ploterowego w Europie Œrodkowej. Wyróżnienie to przekazał na targach przedstawiciel Mutoh na Europę, Patrick Poissonnier. Katowicka firma Alma Trend, będšca m.in. dystrybutorem Agfy, prezentowała 6-kolorowy system ploterowy AgfaJet Sherpa 43 wyposażony w RIP Onyx Poster Shop 5.5 oraz media do ploterów. Na targach byli obecni dystrybutorzy materiałów do druku wielkoformatowego Đ 3M Poland (w Poznaniu obecny był dział materiałów do reklamy wizualnej tej firmy) oraz Tuplex i Plastics Group. Dwie ostatnie oferujš m.in. papiery i folie samoprzylepne Avery Dennison. Firma ta została uhonorowana Złotym Medalem (w ramach targów EURO-REKLAMA) za folię odlewanš Avery SC 900, która na poznańskiej imprezie została zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce (szerzej na jej temat piszemy na s. 20). Stosunkowo licznie wystšpili na targach producenci urzšdzeń i materiałów do sitodruku. Jubileusz 10-lecia swojej prezentacji na targach zwišzanych z branżš poligraficznš œwiętowała znana krakowska firma Aped produkujšca maszyny i urzšdzenia dla tej techniki drukowania; kilka z nich znalazło się na stoisku. Ogółem Aped zainstalował dotychczas w kraju ok. 200 swoich urzšdzeń. Ostatnio maszyny tej firmy rozpoczęły pracę w PWPW, co właœciciel Apedu Đ Paweł Depa Đ uważa za powód do dumy, gdyż jest to klient znaczšcy i wymagajšcy, a taka instalacja przyczyni się do zwrócenia uwagi na maszyny polskiej produkcji. Innym producentem urzšdzeń do sitodruku obecnym na targach była firma Amit z podwarszawskich Zšbek, wytwarzajšca m.in. karuzele do drukowania na tkaninie, stoły do sitodruku, kopioramy, suszarki. Na wspólnym stoisku pod egidš Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich prezentowały swoje wyroby cztery firmy: Amare, Bestel, Oltronik i Sericol. Hasło tej ekspozycji ăWszystko do sitodruku, a nawet więcejÓ mówi samo za siebie. Stowarzyszenie promowało również wydany ostatnio podręcznik do sitodruku. Jak powiedział nam Jacek Swornowski, prezes SSP, jesieniš w Krakowie ma się odbyć Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji sitodrukarzy FESPA. Œwiadczy to zarówno o rosnšcym znaczeniu tej techniki w naszym kraju, jak i o znaczeniu Polski w tej organizacji. Inna technika drukowania, której znaczenie na polskim rynku roœnie, to fleksografia. Nowoœci w tej dziedzinie przedstawiła m.in. firma Apex Europe. Były to: innowacyjna technologia grawerowania laserowego ULTRA-Melt, œrodek do zmywania farb wodnych Bio Clean Universal oraz listwy raklowe Eco-Blade/Flexo-Blade. Prezentowano również systemy pomiaru pojemnoœci kubków rastrowych Ravol i Capatch oraz œrodki do czyszczenia i pielęgnacji wałków rastrowych Bio Clean. Polski przedstawiciel Apex, firma Barmey, tradycyjnie przygotowała listę maszyn używanych. Ofertę dla fleksografów prezentowała też firma Rotary Die Company, będšca od roku jedynym producentem cylindrów magnetycznych do montowania blach wykrojnikowych do wykrawania etykiet na maszynach fleksograficznych. Firma ta pokazała również na targach własnej produkcji pierwszš polskš przewijarkę do konfekcjonowania etykiet z opcjš wykrawania tzw. œlepych, czyli czystych etykiet Rotary RLS 270. Maszyna ta jest oryginalnym dziełem polskich konstruktorów (z wyjštkiem urzšdzenia do prowadzenia wstęgi, gdzie wykorzystano rozwišzanie niemieckie). Prototyp wykonano w ubiegłym roku, a do chwili obecnej sprzedano już 5 tych urzšdzeń; pierwszych instalacji dokonano w firmach Tomtex w Łodzi oraz Saito Polska w Warszawie. Ekspozycja zwišzana z fleksografiš zajęła częœć stoiska firmy Scorpio, jednego z największych wystawców tegorocznych targów. W jej ramach łódzka firma prezentowała próbki płyt cyfrowych BASF, z myœlš o dziale flekso (a także o offsecie) na stoisku przygotowano też stanowisko kontrolno-pomiarowe, na którym znajdowały się densytometry firmy FAG: Viplex 334 z oprogramowaniem FlexoEye i Vipdens C9. Swoje stoiska miały także m.in. Zrzeszenie Polskich Fleksografów, firma doradcza i dystrybutor materiałów dla fleksografii Flekso Serwis z Sopotu oraz przygotowalnia fleksograficzna Wistar z podwarszawskiego Józefowa. Zwišzane z obróbkš po druku rozwišzania ăna czasieÓ przedstawiła firma PC Print, reprezentujšca na polskim rynku firmę Leonhard Kurz. Pod hasłem ăPodróbkom stop. Chroń swojš markęÓ pokazano produkty Kurza: folię i oprzyrzšdowanie do tłoczeń, w tym folie do tłoczeń przeznaczonych do personalizacji i zabezpieczania kart płatniczych, znaki optycznie zmienne w postaci folii do tłoczeń oraz etykiet samoprzylepnych, samodestrukcyjnych przeznaczonych do zabezpieczania produktów handlowych. Zaprezentowano też Đ reklamowanš jako ăBajer roku 2002Ó Đ maszynę GEBA 45 firmy Baier do nakładania umiejscowionych hologramów oraz innych form zabezpieczeń na etykietach w systemie ărola-rolaÓ, a także nowy, dotychczas niestosowany sposób zabezpieczania hologramem płyt CD. Jak ważne sš takie zabezpieczenia, œwiadczyła m.in. informacja opublikowana w mediach tuż po targach, że policja rozbiła gang fałszerzy biletów na targi poznańskie. Fałszywe bilety sprzedawane były w kasach targowych. Według wstępnych ustaleń gang fałszował bilety od 3 lat i zdołał ich sprzedać kilkaset tysięcy, na czym zarobił ponad 7 mln zł. Nie ulega wštpliwoœci, że drukarnia, która drukowała fałszywe bilety, zasłużyła na ăAnty-Złotš CzcionkęÓ Đ druk, jak widać, był perfekcyjny. Na targach POLIGRAF-PRODUKT już po raz pišty przyznawano ăZłotš CzcionkęÓ w Turnieju Drukarń organizowanym przez redakcję miesięcznika ăDigitÓ. Jury konkursu podkreœlało coraz wyższš jakoœć zgłaszanych prac. I nic dziwnego, gdyż w tegorocznej edycji wzięło udział 10 renomowanych zakładów poligraficznych: Poligrafia SA, Winkowski Sp. z o.o, Drukarnia Skarbowa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Taurus, Drukarnia Księży Werbistów, Częstochowskie Zakłady Graficzne SA, Zakład Poligraficzny Akcydens s.c., Drukarnia Publisher, 101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej i Drukarnia ComGraph. Zwyciężyły Częstochowskie Zakłady Graficzne, które wprawdzie w Turnieju uczestniczyły po raz pierwszy, ale majš za sobš ponadstuletniš tradycję i doœwiadczenie. Sprywatyzowane w 1998 roku, Zakłady specjalizujš się obecnie w drukach wartoœciowych i numerowanych, które stanowiš 70% ich produkcji. Warto tu przypomnieć, że były one pierwszš drukarniš w Polsce, która w 1995 roku wprowadziła zabezpieczenie druków poprzez aplikacje znaku holograficznego. Jak widać, precyzja drukowania niezbędna przy produkcji druków wartoœciowych jest nie do pobicia, bowiem II miejsce w konkursie oraz po raz pierwszy przyznawanš nagrodę publicznoœci otrzymała Drukarnia Skarbowa. Częstochowskie Zakłady Graficzne miały swoje stoisko, na którym można było podziwiać Złotš Czcionkę oraz przykłady produkcji wykonanej w tej drukarni. Po sšsiedzku usytuowane było stoisko Akcydensu Đ drukarni rodzinnej trzech pokoleń Cichockich, nabywcy pierwszej w Polsce maszyny Indigo Platinum (obszerny materiał o tej drukarni zamieszczamy w niniejszym numerze). Swoje usługi na targach oferowały również na własnych stoiskach Poligrafia SA oraz Pabianickie Zakłady Graficzne. IZ Druk cyfrowy Đ druk offsetowyÉ W pierwszym dniu targów POLIGRAF-PRODUKT w Poznaniu odbyło się seminarium pt. ăDruk offsetowy i druk cyfrowy Đ w poszukiwaniu drogi do klientaÓ organizowane wspólnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Metapress i Poligrafikę przy współpracy firmy Xerox Polska. Seminarium uroczyœcie rozpoczšł Bogusław Zalewski Đ prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich podkreœlajšc, że jest ono ciekawš inicjatywš, zwłaszcza że nowe technologie zaczynajš odgrywać coraz większš rolę w produkcji poligraficznej. Pierwszym prelegentem podczas seminarium był Sławomir Sokołowski, redaktor naczelny Poligrafiki. Mówił o prognozach druku cyfrowego w Europie Zachodniej analizujšc jednoczeœnie wyniki badań przeprowadzonych przez organizację PIRA International. Próbował też odnieœć te prognozy do rynku polskiego opierajšc się na badaniach, jakie w ubiegłym roku przeprowadziła na zlecenie Agfy Đ przy współudziale Poligrafiki Đ firma InDom Promocyjny. Na pytanie: kto i dlaczego inwestuje w druk cyfrowy w Europie Zachodniej? próbował odpowiedzieć Grzegorz Boguta z firmy Metapress. Swoje wystšpienie rozpoczšł od przedstawienia profesjonalnych zachodnich drukarń (R.R. Donnelley, Elanders), które otwierajš działy druku cyfrowego lub specjalne działy ăksišżki na żšdanieÓ przy ich pełnej integracji z działami produkcji czy przyjmowania zleceń. Następnie przedstawił, jak druk cyfrowy jest wykorzystywany przez hurtownie ksišżek i wydawnictwa. Wœród tych ostatnich powstajš nowe typy: wydawnictwa-drukarnie, nastawione na współpracę z twórcami głównie literatury akademickiej, naukowej i wšskospecjalistycznej o niskich nakładach. Grzegorz Boguta podsumowujšc podkreœlał fakt, że cena sprzętu do druku cyfrowego jest bardzo wysoka, co zdecydowanie ogranicza rozwój tej technologii, ale zdecydowanie tańsza jest komunikacja między poszczególnymi partnerami (wydawca-drukarz-odbiorca), o czym się nie zawsze pamięta. O analizie decyzyjnej wyboru technologii drukowania mówił Piotr Dmochowski-Lipski, również z firmy Metapress. W swoim referacie omówił wybrane zagadnienia strategiczno-finansowe ważne dla wyboru technologii drukowania. Podsumowujšc swoje wystšpienie Piotr Dmochowski-Lipski stwierdził, że podjęcie decyzji wymaga zmiany marketingu wydawnictwa oraz zrozumienia, że wybór technologii jest kwestiš strategicznš przedsiębiorstwa (a nie Đ jak to ma miejsce w wielu drukarniach Đ opiera się na szczeblu dyrektora produkcji). Kolejnym wystšpieniem był referat Michała Łepkowskiego z firmy Xerox Polska, w którym próbował przedstawić, na ile wybór technologii drukowania podyktowany jest wymaganiami wydawców. Na poczštku porównał druk tradycyjny z drukiem cyfrowym zwracajšc szczególnš uwagę na opłacalnoœć tego drugiego, zwłaszcza przy niskich nakładach. Aby ocenić wyższoœć druku cyfrowego, istotna jest zmiana podejœcia do problemów kosztów: nie koszt druku Đ przekonywał Michał Łepkowski Đ powinien być najistotniejszy, ale wartoœć dokumentu. W tym kontekœcie druk cyfrowy zdecydowanie wyprzedza tradycyjny offset. Jednak, co podkreœlał przedstawiciel Xeroksa, technologia cyfrowa ma być przede wszystkim uzupełnieniem offsetu. Podobne stanowisko zajšł kolejny prelegent Michał Czaczka, właœciciel drukarni CCS, największej Đ jak podkreœlał Đ drukarni cyfrowej i kserokopiarni w Polsce. Opowiadał, jak praktycznie w pracy drukarni wykorzystuje się możliwoœci druku cyfrowego. Michał Czaczka mówił o specyfice polskiego rynku, poziomie edukacji klienta w zakresie nowych technologii oraz dostępnoœci do nich oraz informacji na ten temat w Polsce. Omówił też zalety i wady druku cyfrowego. W aspekcie ekonomicznym zakup urzšdzenia cyfrowego stanowi pewnego rodzaju ryzyko inwestycyjne, ponieważ jest to urzšdzenie peryferyjne, oparte na nowej technologii. W aspekcie technologicznym daje możliwoœci, których nie daje drukowanie tradycyjne: szybkoœć, jakoœć, formaty, personalizacja. Opierajšc się na własnych doœwiadczeniach Michał Czaczka podsumował swoje wystšpienie stwierdzajšc, że druk cyfrowy może być doskonałym uzupełnieniem druku tradycyjnego, ale potrzebnych jest jeszcze wiele działań, które wyedukujš potencjalnego klienta. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była wysoka frekwencja. MD Dzień Szwajcarski na POLIGRAF-PRODUKT 2002 Po udanym panelu redakcji Poligrafiki na ubiegłorocznych targach POLIGRAFIA 2001 na temat stanu technologii druku cyfrowego w Polsce w porównaniu z sšsiadami z zachodu i wschodu Đ Dzień Szwajcarski podczas tegorocznych targów POLIGRAF-PRODUKT miał się stać wydarzeniem w branży. Uczestniczyć w nim mieli Đ podobnie jak w roku ubiegłym Đ redaktorzy czasopism fachowych z zagranicy, a przycišgnšć uczestników z branży poligraficznej i współpracujšcych z niš branż mieli referenci Đ przedstawiciele najbardziej znanych w skali œwiatowej firm szwajcarskich, producentów maszyn, urzšdzeń, materiałów i stosowanej technologii. Bo rzeczywiœcie rola maleńkiej 6-milionowej Szwajcarii, oferujšcej rozwišzania w zakresie techniki i technologii, w naszej branży jest zdumiewajšca. Po prostu Szwajcarzy proponujš unikalne rozwišzania, stajšc się liderami w skali œwiatowej! Przykłady? Ferag Đ jego rozwišzania w zakresie obróbki wykończeniowej po druku zdumiewajš; towarzyszš większoœci maszyn zwojowych do produkcji prasowej na całym œwiecie. MŸller Martini Đ paleta produktów tego szwajcarskiego potentata w zakresie druku i oprawy jest niezwykle zróżnicowana. Maszyny drukujšce MŸller Martini nie konkurujš z niemieckimi koncernami Heidelberga, MAN Rolanda czy KBA; konstruowane sš dla niszowych produktów. W zakresie opraw Đ tak całych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych, jak i pojedynczych maszyn i urzšdzeń Đ oferta kierowana jest zarówno do dużych, jak i œrednich oraz małych przedsiębiorstw poligraficznych. Hunkeler oferuje rozwišzania o charakterze uzupełniajšcym drukarniom produkujšcym druki niszowe (np. składanki komputerowe i formularze o charakterze specjalnym). LŸscher włšczył się do grupy producentów urzšdzeń CtP Đ najnowoczeœniejszej technologii segmentu prepress. W zakresie produkcji farb drukarskich szwajcarska Sicpa jest liderem w produkcji farb specjalnych, stosowanych przy produkcji papierów wartoœciowych (banknoty, druki wymagajšce specjalnych zabezpieczeń). DŠtwyler to œwiatowy lider w obróbce cylindrów Đ form drukowych dla techniki wklęsłodrukowej. Powyższe przykłady Đ a sš to jedynie wybrane firmy, jest o wiele więcej znanych i cenionych Đ były dostatecznie istotne przy podjęciu decyzji o Dniu Szwajcarskim. Wystšpienia przedstawicieli poszczególnych firm szwajcarskich miały w założeniu charakteryzować postęp techniczny, jaki zaistniał w ostatnim okresie w segmentach branży. Nie powinny one mieć charakteru reklamowego, komercyjnego, jak to ma miejsce podczas sympozjów organizowanych przez poszczególnych producentów. Niewštpliwie sam fakt wystšpień podczas Dnia Szwajcarskiego i możliwoœć prezentacji stanowiły reklamę. Niestety, oczekiwania organizatorów dotyczšce frekwencji podczas Dnia Szwajcarskiego nie spełniły się. Prezentacje poszczególnych przedstawicieli firm były niezwykle interesujšce, szczególnie w zakresie technologicznym. Trudno Đ jeżeli chodzi o frekwencję Đ tłumaczyć jš wpływem targów IPEX w Birmingham odbywajšcych się niemal w tym samym czasie. Niewštpliwie po raz pierwszy organizowane targi POLIGRAF-PRODUKT nie zdołały przycišgnšć takiej liczby uczestników jak tradycyjna POLIGRAFIA. Ogólnie sytuacja w gospodarce narodowej, a więc i w naszej branży nie przyczyniła się do aktywnoœci ze strony uczestników. Kolejne imprezy targowe i konferencyjne wymagajš wycišgnięcia wniosków na przykładzie omawianej imprezy. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>