Poligrafia SA wychodzi na prostš
6 gru 2016 14:43

Poligrafia SA to trzecia pod względem generowanych obrotów polska firma poligraficzna. Przed ponad rokiem w zarzšdzie spółki nastšpiły znaczšce zmiany Đ nowym prezesem został Alexander Walker, niegdyœ przez wiele lat zwišzany z europejskim oddziałem Donnelley. Główny udziałowiec Poligrafii, Baring Central European Fund, postawił przed nowym szefem zadanie: wyprowadzić firmę z niekorzystnej sytuacji finansowej i w cišgu 2-3 lat znaleŸć chętnego do odkupienia od funduszu większoœciowego pakietu udziałów. Przypomnijmy, że Baring CEF został większoœciowym udziałowcem w kieleckiej spółce pod koniec 1999 roku. Ponad 50% akcji grupa kapitałowa odkupiła od ówczesnego właœciciela Poligrafii Đ firmy Exbud. Założeniem funduszu, inwestujšcego w różne sektory rynku, było dokapitalizowanie drukarni i odsprzedanie pakietu większoœciowego po 3-4 latach. Od czasu przejęcia firmy przez Baring kielecka spółka podjęła kilka strategicznych decyzji inwestycyjnych, m.in. o przejęciu w 2001 roku katowickiej drukarni Marquard Press i wybudowaniu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach siostrzanego zakładu Đ Poligrafia-Bis. Kontynuowano też zakupy w zakresie parku maszynowego Đ warto wspomnieć chociażby inwestycje w zwojowš maszynę heatsetowš Sunday Press 4000 czy też kompletnš linię introligatorskš do produkcji ksišżek firmy Kolbus. Ten drugi zakup oznaczał rozwijanie w Poligrafii drugiego, obok produkcji prasowej, istotnego segmentu produkcji Đ ksišżek. Rok 2002 Grupa Poligrafia zakończyła ze stratš ponad 8 mln zł, co Đ jak podano w oficjalnym komunikacie spółki Đ było głównš przyczynš odwołania ze stanowiska ówczesnej prezes Heleny Zych i powierzenia tej funkcji Alexandrowi Walkerowi. Dziœ, po ponadrocznej działalnoœci nowego zarzšdu, kielecka spółka powoli wychodzi na prostš. W połowie marca mieliœmy okazję zwiedzić oba zakłady Poligrafii i rozmawiać z prezesem Walkerem. Wychodzšc z dołka Jak już wspomniano, najważniejszym zadaniem, jakie postawiono przed nowym prezesem, było wyprowadzenie firmy ze złej sytuacji finansowej. Mówi Alex Walker: Rada Nadzorcza powołujšc nowy zarzšd oczekiwała przede wszystkim poprawy wyników i osišgnięcia zyskownoœci. Przychodzšc tu przekonaliœmy się, że mamy do czynienia ze wspaniale wyszkolonymi pracownikami, dobrymi maszynami i znakomitš bazš klientów. W pierwszym roku działalnoœci udało nam się zwiększyć przychody z podstawowej działalnoœci spółki o 14%, przy czym zysk z działalnoœci operacyjnej wzrósł ponadtrzykrotnie w porównaniu z rokiem wczeœniejszym. Wycofaliœmy się też z działalnoœci ubocznej, przebudowaliœmy strukturę wyższej i œredniej kadry menedżerskiej. W osišgnięciu takich wyników pomogło nam z pewnoœciš wdrożenie jedynego w Polsce systemu zarzšdzania maszynami zwojowymi QTMS, który pozwala na bieżšcš kontrolę pracy naszych głównych aktywów, w tym pomiar iloœci odpadów, czasów przestoju maszyn, prędkoœci ich działania i czasów narzšdu. Usprawniliœmy też dział obsługi klienta: ludzie tu zatrudnieni i ich praca majš być w naszym założeniu zdecydowanym wyróżnikiem Poligrafii na rynkach, na których działamy. Podsumowujšc: po pierwszym roku pracy nowego zarzšdu Poligrafia jest firmš o wiele silniejszš finansowo i może pochwalić się lepszš pracš zarówno zarzšdu, jak i wszystkich pracowników zatrudnionych w Kielcach, Starachowicach, Warszawie i Katowicach. Kolejne zakupy Warto nadmienić, że ubiegły rok przyniósł w Poligrafii kolejne inwestycje w sprzęt. Wprawdzie nie były to zakupy tak spektakularne jak we wczeœniejszych latach, ale nowo zakupione maszyny drukujšce znacznie rozszerzyły możliwoœci zakładu w Starachowicach. Na ten rok firma planuje kolejne inwestycje, z których najważniejsza to nowa 16-stronicowa maszyna zwojowa. Prezes Walker podkreœla, że będzie to już 11. zwojowa maszyna w parku sprzętowym Grupy. Planowane sš także zakupy dla introligatorni: linia do oprawy zeszytowej i linia do oprawy szytej, a także ulepszenie działu produkcji coldsetowej. Plany inwestycyjne obejmujš też przygotowalnię. Już obecnie użytkujemy jeden system CtP Đ mówi Alex Walker. Đ Planujemy zakup zarówno nowego oprogramowania, jak i sprzętu, który wzbogaci dział prepress grupy Poligrafia. Wszystko po to, by skrócić czas realizacji zleceń, obniżyć koszt ich wykonania i podnieœć poziom ich jakoœci. Jednym słowem: będziemy wcišż inwestować. Kierunek: eksport i ksišżki Jeszcze kilka lat temu Poligrafia, mimo rosnšcego znaczenia, wcišż była uważana za bardzo dobrze prosperujšcš drukarnię krajowš. Cišgłe inwestycje, także przejęcie Marquard Press, spowodowały, że coraz częœciej zleceń szukano nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Dziœ eksport stanowi coraz większš częœć obrotów spółki, zaœ prezes Walker zapowiada dalszš ekspansję, przede wszystkim na rynki zachodnie. Od pewnego czasu Poligrafia różnicuje też portfolio swojej produkcji, z drukarni o typowo prasowym profilu stajšc się zakładem oferujšcym też wysokiej jakoœci produkcję dziełowš. Inwestycje w rozbudowanš linię do opraw twardych zrealizowano jeszcze przed powołaniem nowego zarzšdu, lecz bolšczkš Poligrafii Đ zdaniem Alexa Walkera Đ była słaba aktywnoœć marketingowa na rynku dziełowym. To jednak w ostatnim czasie uległo zmianie: W cišgu ostatnich szeœciu miesięcy zdobyliœmy znaczšce zlecenia od takich wydawców jak Edipresse czy Egmont. Z kolei dla takich firm jak WSiP czy Mac Edukacja wykonujemy ksišżki w oprawie miękkiej. Jednym słowem zwiększyliœmy naszš produkcję dziełowš we wszystkich jej segmentach, odnotowaliœmy wzrost wolumenu produkcji ksišżek ponad 26% w porównaniu z poprzednim rokiem Đ podkreœla prezes Walker. Kiedy nowy inwestor? Inwestujšc w Poligrafię w 1999 roku fundusz Baring CEF zapowiadał, że po 3-4 latach będzie chciał odsprzedać firmę z zyskiem. Zatem kto i kiedy przejmie 3. polskš firmę poligraficznš? Zdaniem Alexa Walkera nowy inwestor strategiczny może być potrzebny do pełnej realizacji planów Poligrafii, która już wkrótce stanie się firmš działajšcš na otwartym rynku europejskim: Baring CEF to inwestor finansowy i dla wszystkich powinno być jasne, że firma będzie szukać możliwoœci wyjœcia z zyskiem z inwestycji w Poligrafię. Jestem przekonany, że fundusz chce zapewnić Poligrafii dalszy rozwój i będzie chciał znaleŸć kupca, który będzie w stanie te oczekiwania spełnić, a przez to wygenerować odpowiednie zyski akcjonariuszom firmy. Nie znam dokładnych planów Baring CEF, ale przedstawiciele funduszu zapowiadali możliwe rozstanie z Poligrafiš w roku 2005, więc w tym okresie można oczekiwać odpowiednich zmian. Warto dodać, że poza Poligrafiš fundusz Baring kontroluje też inne przedsięwzięcia w naszej częœci Europy zwišzane z branżš poligraficznš. Firma jest właœcicielem rumuńskiej spółki Infopress, zajmujšcej się drukowaniem magazynów i akcydensów, która osišga roczne obroty rzędu 20 mln euro. Infopress zainwestował ostatnio w nowe maszyny, m.in. kupujšc w 2003 roku 16-stronicowego Rotomana, i współpracował z Poligrafiš przy wdrażaniu swoich planów inwestycyjnych. W drodze do Europy Jak zatem widać, w grupie Poligrafia dzieje się coraz lepiej. Firma nie tylko uporała się z problemami finansowymi, ale myœli też o dalszym rozwoju, kolejnych zakupach sprzętu, nowym inwestorze. Czy w rozwoju firmy może pomóc fakt przystšpienia Polski do Unii Europejskiej? Mówi Alex Walker: Uważamy ten krok za bardzo pozytywny i ekscytujšcy Đ za chwilę centrum Europy przesunie się bliżej Polski. Dla drukarń kluczowym czynnikiem w działaniu jest dystrybucja, a otwarcie granic będzie oznaczać krótszy czas dostaw i mniejszš biurokrację. Tego właœnie oczekujemy. Z drugiej strony polscy drukarze dołšczš do pierwszej ligi europejskich drukarń akcydensowych Đ będziemy musieli być bardziej konkurencyjni, porozumiewać się wieloma językami, być przygotowanymi na sprostanie wyższym standardom jakoœci i obsługi klienta. Już dziœ rozmawiamy z kilkoma firmami poligraficznymi i wydawcami z Unii Europejskiej na temat współpracy i wymiany technologii oraz informacji rynkowej. Wielu klientów z Europy Zachodniej zdaje sobie sprawę z korzyœci wynikajšcych ze zlecania druku polskim zakładom: mogš ich tu przycišgnšć niższe koszty produkcji i wykwalifikowana siła robocza. Wstšpienie Polski do Unii może w tym tylko pomóc. Moim zdaniem nadchodzšcy rok czy dwa najbliższe lata będš znakomitym czasem dla polskich drukarń niebojšcych się nowych wyzwań Đ to może być dla nich naprawdę dobry okres Đ konkluduje Alex Walker. Rozmowę przeprowadził i opracował Sławomir Sokołowski