Poligrafika w Instytucie Poligrafii
6 gru 2016 14:43

27 listopada ub.r. w Instytucie Poligrafii odbyło się spotkanie będšce następstwem rozpoczętej współpracy między Kołem Naukowym Instytutu Poligrafii PW a miesięcznikiem branżowym Poligrafika. Uczestnikami tego spotkania byli: członkowie KNIP, Andrzej Krupiński Đ prezes Alfa-Print Sp. z o.o., wydawcy Poligrafiki, Sławomir Sokołowski Đ redaktor naczelny Poligrafiki oraz przedstawiciel firmy Profikolor i współpracownik Poligrafiki Đ Przemysław Kida. Podczas rozmów został zarysowany projekt szeregu konferencji poœwięconych wybranym zagadnieniom poligraficznym. Cykl konferencji pod nazwš ăKolokwium z ...Ó będzie obejmował te tematy, które według członków KNIP sš najbardziej interesujšce i warte zgłębienia. A ponieważ my jesteœmy pomysłodawcami kolejnych tematów, daje to szanse, że będziemy uzyskiwali odpowiedzi na pytania, które nas nurtujš. Do udziału w konferencjach będziemy zapraszać fachowców z danej dziedziny, zarówno przedstawicieli producentów, jak i ludzi bezpoœrednio wykorzystujšcych dane rozwišzania. Pozwoli to na skonfrontowanie teorii z praktykš, a co za tym idzie Đ na uzyskanie cennych informacji. Wydaje nam się, że będzie to dobry sposób na weryfikację ămarketingowych chwytówÓ. Będziemy się starali dobierać fachowców w taki sposób, aby możliwie jak najpełniej przedstawić dane zagadnienie. I tu zaoferowała nam swojš pomoc Poligrafika, która jako kompetentny znawca rynku poligraficznego będzie zapraszała, w imieniu Koła Naukowego, fachowców Đ uczestników konferencji. Ponadto, dzięki współpracy nawišzanej między KNIP a Poligrafikš, będziemy redagować lub też współredagować artykuły zwišzane z ăKolokwium z...Ó, co zapewne pozwoli nam na pełniejsze uczestniczenie w życiu œwiata poligrafii. ăKolokwium z proofa cyfrowegoÓ Đ to temat naszej pierwszej lutowej konferencji, zwišzanej z coraz częœciej stosowanym proofem cyfrowym, który Đ jak się wydaje Đ skutecznie wyprze z rynku proof analogowy. Prowadzšcym był Przemysław Kida z firmy Profikolor, który występował jednoczeœnie jako jeden z użytkowników konkretnych rozwišzań, czyli fachowiec-praktyk. Więcej na temat konferencji ăKolokwium z proofa cyfrowegoÓ znajdzie się w marcowej Poligrafice. W wyniku wyżej omówionego spotkania w Instytucie Poligrafii zostaliœmy goœcinnie zaproszeni do firmy Profikolor w celu zapoznania się z niektórymi aspektami proofa cyfrowego. Mieliœmy okazję zobaczyć i porównać wynik końcowy różnych sposobów wykonywania proofingu, od softwareŐowego do wykonanego za pomocš technik inkjet oraz laserowej. Przy okazji dowiedzieliœmy się kilku ciekawostek zwišzanych z materiałami podłożowymi oraz urzšdzeniami przeznaczonymi do proofingu cyfrowego. Koło Naukowe Instytutu Poligrafii wraz z Poligrafikš zaprasza wszystkich zainteresowanych, mogšcych zaoferować swojš wiedzę oraz doœwiadczenie, do wzięcia udziału w merytorycznych rozmowach, które zapoczštkuje spotkanie poœwięcone proofingowi cyfrowemu. Wszelkich informacji udziela w imieniu Koła Naukowego redakcja Poligrafiki. Michał Kuna
Koło Naukowe Instytutu Poligrafii