Poradnik kupujšcego ploter solwentowy
6 gru 2016 14:43

Decydujšc się na zakup solwentowego plotera graficznego należy przede wszystkim porównać wszystkie parametry techniczne oferowanych na rynku urzšdzeń. Jednakowo ważne jest również przeanalizowanie przyszłych kosztów eksploatacji wybranego przez nas plotera, na które składajš się koszty atramentów, innych materiałów eksploatacyjnych, serwisu oraz koszty utraconych zleceń. Rynek oferuje różnorakie rozwišzania, dostawcy przeœcigajš się w ofertach. Aby nie pogubić się w tym gšszczu informacji, należy wzišć pod uwagę najistotniejsze kryteria decydujšce o wyborze właœciwego urzšdzenia i jednoczeœnie upewnić się, że podawane w specyfikacjach parametry dotyczš rzeczywiœcie cech użytecznych, a nie sš jedynie danymi technicznymi nieistotnymi przy wykonywaniu konkretnej produkcji. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę oczekiwania naszego klienta. To właœnie on będzie wymagał od nas spełnienia jego potrzeb, tj. wydruków najlepszej jakoœci za możliwie najniższš cenę w możliwie najkrótszym terminie. To nie kto inny, ale właœnie nasz klient i jego zamówienia pozwolš na to, aby w końcu niemała inwestycja w ploter solwentowy nie tylko zwróciła poniesione nakłady, ale pozwoliła również na kolejne inwestycje i dalszy rozwój firmy. Wybierajšc więc ploter solwentowy musimy pamiętać, że dostawca tego urzšdzenia powinien być nie tylko sprzedawcš, ale przede wszystkim naszym doradcš podczas całego okresu eksploatacji. Załóżmy, że dokonaliœmy już wyboru, który z ploterów solwentowych spełnia nasze oczekiwania zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Planujemy więc zakup wymarzonego i w pełni dostosowanego do naszych potrzeb plotera. Zanim to nastšpi, należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jednš istotnš sprawę. Musimy zadać sobie bardzo ważne dla naszej przyszłej ekonomicznej działalnoœci pytanie: co się stanie w momencie, kiedy nasz ploter ulegnie z jakichkolwiek przyczyn awarii? W tej niefortunnej sytuacji rezultat jest następujšcy: po pierwsze ploter nie działa, więc Đ co oczywiste Đ nie zarabia; po drugie nasi klienci, głównie z branży reklamowej, nie mogš sobie pozwolić na długie oczekiwanie na wydruk, a po trzecie napięte terminy zmuszajš ich do zmiany usługodawcy. To czarny scenariusz wydarzeń, ale jakże częsty w obecnych czasach. Czy kiedykolwiek bierzemy pod uwagę potencjalne koszty utraty przyszłych zleceń klienta, którego stracimy? Odzyskanie klienta, przy bardzo dużej konkurencji na rynku, jest rzeczš niezmiernie trudnš, a utrata jego przyszłych zleceń to koszty idšce w dziesištki, a nawet setki tysięcy złotych, czasami nawet wielokrotnie przewyższajšce koszt zakupu samego plotera. Decydujšc się na inwestycję, bierzmy to pod uwagę. Jak można się uchronić przed tego rodzaju problemami? Oprócz parametrów samego urzšdzenia należy przeanalizować wiarygodnoœć jego dostawcy. Przede wszystkim warto się zastanowić, czy posiada odpowiednie zaplecze umożliwiajšce mu spełnienie wszystkich ustnych zapewnień. Niezwykle istotnym elementem każdej inwestycji, aczkolwiek często niedocenianym, jest serwis, jaki może zaproponować dostawca. Wcišż jeszcze kupujšc urzšdzenie nie myœlimy o tym, co się stanie wówczas, gdy nasz ploter ulegnie awarii. Dostawca powinien zapewnić serwis na satysfakcjonujšcym nas poziomie. Aby jasno okreœlić sobie tenże poziom, należy każdemu dostawcy zadać kilka podstawowych pytań: 1. Czy nasz dostawca oferuje sprawdzone już rozwišzania? W tym celu najlepiej zasięgnšć opinii użytkowników urzšdzeń tego dostawcy. Wskazówkš mogš być również liczby charakteryzujšce zaplecze technologiczne producenta, np. liczba zatrudnionych w działach badawczych i rozwojowych firmy. Dane te sš dostępne także na stronach internetowych producentów. 2. Jaka jest struktura firmy? Większa liczba oddziałów danej firmy skraca czas dotarcia serwisu do klienta. Œwiadczy także o jej wielkoœci, iloœci klientów, długofalowej filozofii rozwoju rynku, jednym słowem Đ potwierdza jej wiarygodnoœć. 3. Jaki jest czas reakcji serwisu? Przede wszystkim należy dokładnie wyjaœnić samo to pojęcie. Dostawcy szermujš bardzo często okreœleniem ăczas reakcji serwisuÓ. Decydujšc się na zakup plotera solwentowego należy się dokładnie dowiedzieć, czy firma jest w stanie zapewnić obiecywany czas reakcji serwisu i co pod tym terminem tak naprawdę się kryje: czy jest to czas przyjazdu serwisu na miejsce naprawy rozwišzujšcego problem, czy też wykonanie telefonu do klienta z pytaniem, co się stało? (co problemu w żadnym wypadku nie rozwišzuje). Zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczšcej zakupu plotera należy dowiedzieć się, co tak naprawdę dostawca rozumie przez pojęcie ăczas reakcji serwisuÓ. 4. Jaki jest poziom wyszkolenia serwisu? Pracownicy serwisu powinni posiadać certyfikaty producenta oferowanych urzšdzeń, a także powinni być pracownikami etatowymi dostawcy, co poœrednio będzie wskazywać na wysoki poziom ich wyszkolenia. Dokładna znajomoœć urzšdzenia zapewnia szybszš naprawę. 5. Jakie sš zobowišzania dostawcy z tytułu gwarancji i kontraktu serwisowego? Zobowišzania te należy nie tylko przeanalizować, ale również należy zastanowić się, poznajšc bliżej firmę Đ jej strukturę, pracowników Đ czy jest w stanie ze swoim zapleczem się z nich wywišzać. 6. Jakiej wielkoœci stany magazynowe częœci zamiennych sš utrzymywane przez dostawcę? Ta informacja pozwala nam w przybliżeniu okreœlić, jak szybko dostawca będzie w stanie dostarczyć częœci zamienne urzšdzenia, a więc w jakim czasie ploter zostanie uruchomiony. Warto zadać jeszcze dodatkowo kilka pytań, aby utwierdzić się, że nasz wybór jest słuszny. Pytajmy więc dostawcę o kapitał zakładowy, oddziały w innych miastach, liczbę serwisantów, poziom wyszkolenia serwisu, posiadane certyfikaty producenta œwiadczšce o umiejętnoœciach naprawy danego urzšdzenia, czy ewentualne elementy do wymiany sš dostępne w krajowych magazynach, czy należy czekać na ich dostarczenie z zagranicy i jak długo, o możliwoœci uzyskania przedłużonej gwarancji. Żšdajmy wyjaœnienia, co się kryje pod pojęciami czasu reakcji serwisu oraz samej gwarancji. SprawdŸmy, czy w razie awarii dostawca zagwarantuje nam drukowanie prac dla naszych klientów na urzšdzeniu zastępczym bez dodatkowych opłat. Odpowiedzi na tego rodzaju pytania w wielu przypadkach mogš doprowadzić do zaskakujšcych wniosków. Pytajmy więc dostawców, by zapewnić sobie dochodowoœć inwestycji. Materiał dostarczony przez firmę OcŽ Poland